Над 50 точки ще обсъжда Общинският съвет на Стара Загора

Над 50 са точките в дневния ред на предстоящото заседание на Общинския съвет в Стара Загора. Сесията ще се проведе на 7 декември 2023 г., обяви на пресконференция председателят на ОбС Ивета Лазарова. 52 предложения са постъпили в законоустановения срок. Сред тях са Изменение на Решение № 2830, Протокол № 62 от заседание на Общински съвет – Стара Загора проведено на 26.10.2023 год., относно кандидатстване по процедура за финансово подпомагане и обновяване на спортни обекти – държавна и общинска собственост, финансирана от Министерството на младежта и спорта

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора; Одобряване на промени на числеността на Териториалните органи на изпълнителната власт от структурата на Общинска администрация Стара Загора, във връзка с придобит статут на кметства на населени места на територията на Община Стара Загора, считано от 9.11.2023 година; Опреляне на работното време на Председателя на Общински съвет; Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.; Процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център I“ ЕООД и определяне на условията и реда за провеждане на конкурса; Определяне на общински съветници за членове на комисията по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора; Участие на Председателя на Общински съвет Стара Загора в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България; Определяне на делегат на Общински съвет Стара Загора в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/; Определяне на позиция и мандат на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 12.12.2023г. или резервна дата за провеждане на заседанието – 28.12.2023г.; Предоставяне за безвъзмездно ползване на съоръжение, част от имот – публична общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ „Клуб лека атлетика Спартак” по график, съвместно със СНЦ „Клуб лека атлетика Берое” и др.

Извънредните точки ще са 7 на брой – 6 от които са от Постоянната комисия по социална политика, а пет касаят еднократна финансова помощ на пострадалите при пожара на блока на ул. „Хан Аспарух“ в Стара Загора. Една от извънредните точки е по предложение на Ивета Лазарова и касае работата на комисията по правилника за отпускане на еднаква финансова помощ за новородени. Комисията трябва да проведе заседание до 20 декември и да разгледа постъпилите заявления, тъй като броят им е голям.

Ивета Лазарова съобщи, че на председателски съвет e постигнат консенсус за съставяне на временна комисия за провеждане на конкурс за избиране на управител на „Диагностично-консултативен център I“ ЕООД. Друга комисия ще се занимава с общинските жилищни и имоти. е свързана с комисията за общинските жилищни имоти. Зам.кметът по общинска собственост и социална политика Павлина Делчева, че изтеглят от дневния ред три точки, които касаят продажбата на общински жилища.

Та съобщи, че заедно с председателя на Постоянната комисия по общинска собственост Янко Янков работят върху Стратегия за продажба на общински жилища за 2024 г. Стана ясно, че такава предишна стратегия има, но всеки нов кметски мандат трябва да я осъвремени и приеме. В момента са над 500 общинските жилища, а 12 семейства- крайно нуждаещи се чакат да бъдат настанени.

Г-н Янков добави, че намерението е да се приеме от Общинския съвет решение за построяване на нови жилища за настаняване на млади, образовани семейства на специалисти, в сгради, разположени на общински парцели.

Последното за годината заседание на Общинският съвет ще бъде на 21 декември 2023 г.

Росица Ранчева