Международен научен форум обсъжда темата „ Аборигенни домашни породи „Източнобалканска свиня“-богатството на България

На 23 ноември 2023 г. в Тракийски университет – Стара Загора ще бъде проведен международен научен форум на тема „Аборигенни домашни породи „Източнобалканска свиня“ – богатството на България“.

Събитието ще бъде в часовия интервал от 09:30 до 14:30 на територията на Академичния информационен център и ще включва над 150 участници от различни държави.

Международният научен форум на тема ABORIGINAL DOMESTIC BREEDS “EAST BALKAN SWINE (EBS)” – THE TREASURE OF BULGARIA обединява български и международни академични и научни организации, дългогодишни лидери в областта на животновъдството и високите технологии, споделящи своите знания и умения в полза на иновациите и устойчивостта на сектора, за да се осигурят по-добро качество, по-висока производителност и по-сигурно бъдеще. Посланието на форума е съхраняване богатството на генофонда на традиционните български породи, и на здравословните породно- и географски-защитени продукти, по-висока развъдна стойност на местните породи, иновативни технологии и интелигентни решения за отглеждане, мониторинг на здравето и хуманно отношение към животните, ресурсна ефективност и продоволствена сигурност.

ПРОГРАМА

9:00 – 09:30 Регистрация и кафе

09:30 – 10:00 Приветствия и запознаване с аборигенните домашни породи „Източнобалканска свиня (EBS)” – Съкровището на България

10:00 – 10:45 EBS – преглед, история и текуща ситуация: Исторически маршрути на EBS, действителна размножителна популация, текущо местоположение и тенденции в размножаването.

1.„Управление на популации от малки свине – примери от австрийски развъдни програми”

Мартин Бауер, асистент в отдела за развъждане на PIG Austria GmbH

2.“Представяне на Австрийския земеделски клъстер (AAC) – Партньор за българското свиневъдство”

Херман Визер, генерален директор на AAC

3. „Източнобалканските свине – пазарна възможност с добавена стойност за българските животновъди-пазители“

Георги Събев, – Европейска комисия

4. „Статус на EBS породата след африканската чума“

Д-р Койчо Коев, директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

5. „Успехът на иберийските производители на свине и свинско месо след членството на Испания и Португалия в Европейския съюз“

Д-р д-р hc Hinrich Meyer-Gerbaulet

10:45 – 11:30 Развъждане, хранене, отглеждане и наблюдение: Последни тенденции, технологии и напредък на системата

1.” Местни породи свине в Сърбия: Проучване на различни системи за производство”

проф. д.ф.н. ветеринарен лекар Med. Никола Делич; д-р наук. ветеринарен лекар Med. Александър Станойкович, д-р Милош Лукич и Олга Девечерски – Институт по животновъдство, Белград-Земун

2. „Аборигенни породи свине и традиционни продукти от свинско месо като актив за местно развитие – казусът на източнобалканското свине”;

Проф. Десислава Димитрова, Теодора Иванова, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Slow Food в България

3. „IBS минало настояще и бъдеще…“

Д-р Ангел Мавровски – Свинекомплекс „Голямо Враново”.

4. „История, текущо състояние на популацията, опазване на генетичния ресурс, установени линии”

д-р Марио Младенов, Изпълнителна агенция по животновъдство и животновъдство

5.„Дейности на НССЗ в подкрепа на ЗС. Консултантски услуги, трансфер на знания, добри практики и иновации“. Екипът на НССЗ – ТОО – Стара Загора

Елена Гернилова

11:30-12:30 Почивка за обяд

12:30 – 13:15 Здраве, безопасност и сигурност: Иновации и нови подходи към EBS.

1. „Системи за мониторинг и здраве на животните“

Иван Върляков,доц. Тодор Славов, Тракийски университет

2. „Как африканската чума се отразява на популацията на породата EBS в България“?

Д-р Дамян Миков – Българска агенция по безопасност на храните (Стара Загора)

3.“ Динамика на популацията на IBS”

Лазарин Лазаров, Тракийски университет

4.„Растеж и репродуктивна производителност на IBS“

д-р Ангел Спасов

13:15 – 14:30

1. „Бизнес модели на аборигенно развъждане/производство“

д-р Здравко Тодоров, Тракийски университет

2. „Лешояди: чистачи на природата, изхвърлящи потенциално опасни животински трупове“

д-р Руско Петров, Деница Петкова

3. „От запазване на породата EBS до подобрено качество и вкус на месото: перспективи и ограничения“

Проф. Петър Сурай

14:30-15:00 Край на сесията