Транснационална среща по проекта „Агресия!Не, благодаря!“ в Детска градина №20 „Мир“

Заключителна Транснационална Среща по Проект „Агресия! Не, благодаря!“, по Erasmus + Program, Key Action 2, SchoolEducationSector, Contract № 2021-1-BG01 – KA220 – SCH – 000024537   “Aggression! No, thanks! “ която се състоя в периода 26.10. – 28.10.2023г.

В периода от 26-ти до 28-ти октомври 2023 г., партньори от пет различни държави – Румъния, Северна Македония, Италия, Турция и България, се събраха в заключителната транснационална среща по проекта „Агресия! Не, благодаря!“. Това събитие беше официалният завършек на проекта, който беше фокусиран върху превенцията на агресията и насилието.

Проектът „Агресия! Не, благодаря!“ стартира през 2021 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия и програма „Еразъм+“. През тази двегодишна инициатива, партньорите работиха заедно с цел да развият стратегии и решения за предотвратяване на агресията и насилието, както и за насърчаване на мирното съжителство и толерантността в детската градина и училище.

Заключителната транснационална среща беше момент на оценка на постигнатото и споделяне на резултатите от проекта. Участниците представиха изследователски данни, анализи и добри практики, които бяха разработени и изпълнени през последните две години.Всеки успешен проект изисква не само страст и ангажимент, но и ефективно управление и мениджмънт. Проектът „Агресия! Не, благодаря!“ не е изключение. За да постигне целите си и да предостави ценни резултати, беше необходимо добре организирано и професионално управление. Управлението на проекта изискваше координация и комуникация между участници и партньори.За двегодишния период на проекта беше необходим подробен график и план за дейностите. Този план включваше времеви линии, отговорности и мониторинг на напредъка.От самото начало, целите и задачите на проекта бяха ясно определени и комуникирани от всички участници. Това предостави рамка и насочи проекта към желаните резултати.Сътрудничеството между партньорите беше от съществено значение. Редовните срещи, обмяната на информация и комуникацията помогнаха за поддържане на фокуса и усилване на сътрудничеството.Стройната координация и добре структурираният подход позволиха на всички участници да работят съгласувано и целенасочено. По този начин, проектът успя да постигне своята цел – да разработи стратегии за предотвратяване на агресията и да насърчи толерантността.

Проектът беше постоянно мониториран и оценяван, за да се гарантира, че се движи в правилната посока и целите се постигат.С настъпването на заключителната фаза на проекта, на срещата бяха изготвени окончателните доклади и представянето на постигнатите резултати.

На срещата беше представен и крайният продукт : Образователна книга с дейностите, проведени по време на всички мобилности и дейности, свързани с превенция на агресията, споделените различни методи и стратегии за предотвратяване на агресията, особено в образователните институции. Като краен продукт, създаден от партньорите ни от Румъния, беше представен и речник на използвани думи и понятия на всички езици на участниците в проекта – турски, македонски, италиански, румънски и български.

Проектът насърчава толерантността и приемането на многообразието.Партньорите разгледаха влиянието на публичната политика и образованието в реализацията на проектните цели.

Срещата също така беше възможност за участниците да обменят опит и да създадат планове за бъдещи сътрудничества и инициативи, които да продължат да развиват идеите и идеалите на проекта.

Сега, когато приключихме последната транснационална среща, можем да гледаме напред към бъдещи предизвикателства и възможности, към по-добро и по-мирно утре.

Проектът „Агресия! Не, благодаря!“ може да се гордее със своя важен принос към превенцията и борбата с агресията.