13 са предложенията за присъждане на награди за високи постижения в образованието и науката в Стара Загора за 2023 г.

В навечерието на 1-ви ноември – Ден на народните будители, Община Стара Загора отново ще връчи отличията си за високи постижения в образованието и науката. До определения срок до кмета на Общината са предложени общо 13 номинации . 7 от тях са за наградата „Анастасия Тошева“ . От тях- 6 са индивидуални и 1 – колективна. Кандидатите са: 1 Екатерина Славова Йовчева , старши учител по Математика в Основно училище „Кирил Христов“; 2. Мариана Василева Костова – старши учител по Математика в ППМГ „Гео Милев“; 3. Д-р Лидия Стоянова Блажева – заместник-директор по учебно производствена дейност в НПГВМ „Иван Павлов“; 4. Милена Желязкова Желязкова – директор на II Основно училище „Петко Рачов Славейков“;  5. Йорданка Кирилова Раденкова – старши учител по Български език и литература в Средно училище „Максим Горки“;  6. Проф. д-р Галя Кожухарова , директор на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет; 7. Педагогически колектив на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ .

За присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили 6 предложения:

1.Мария Стефанова Даскалова учител по Китайски език в Средно училище „Максим Горки“, град Стара Загора; 2. Кристиан Емил Михайлов – учител по Информатика и информационни технологии в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора;  3. Красилена Тенева Калъчева – Иванова, учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  4. Делчо Николаев Делчев – учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  5. Петър Иванов Иванов – учител по Английски език в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора; 6. Ралица Йонкова Бояджиева – учител по Информационни технологии в ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора.

Както всяка година и тази Долап.бг ще ви представи предложенията без редакторска намеса:

                                                                                                     ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Педагогическия съвет на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ Стара Загора за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ на д-р Лидия Стоянова Блажева, ЗДУПД в гимназията.

Мотивация за избора:

 1. Д-р Лидия Блажева е завършила ветеринарна медицина, притежава образователна и научна степен Доктор по Биология. Успешният и творчески път в училището започва от 1991 г. като учител по професионална подготовка по дисциплината „Микробиология”. От м. септември 2005 г. е назначена на длъжността Заместник директор по учебно производствената дейност в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов”, гр. Стара Загора. Изключителен професионалист като помощник директор и преподавател, който дава ценни съвети и развива своите ученици, д-р Лидия Блажева се наложи през годините със своя нов стил, изискващ висока аналитичност на мисленето, експедитивност, креативност и не на последно място толерантно, внимателно и уважително отношение към хората. Трудолюбива, всеотдайна в работата си, изграждаща ефективно действащи екипи д-р Блажева, съвместно с директора д-р Камен Ябълкаров, спомогна НПГВМ „Иван Павлов” да се утвърди през годините като училище с национално значение, изключително предпочитано за професионална подготовка от ученици от 23 области на Република България. Развива Стратегията за развитието на НПГВМ „Иван Павлов”- Стара Загора, самооценката на училището, взаимодействие с Обществения съвет и Училищното настоятелство при НПГВМ „Иван Павлов”, организира инициативи за предотвратяване на отпадането на ученици, включва се като жури в Ден на талантите и работи успешно в екип, както с педагогическия, така и с непедагогическия персонал в гимназията. Включва се в голям набор от обучения през годините, притежава I ПКС. Притежава опит във всички проектни дейности на училището. През годините колективът на НПГВМ „Иван Павлов” има една неспирна, трудолюбива и вдъхновяваща личност, която осъществява идеите на обучението и възпитанието в дела, прилагаща много ефективно компетентностния подход в работата.

Дълъг е списъкът и неуморна е дейността и.

 • Като класен ръководител, д-р Блажева може да се похвали със успешно реализираните си ученици. Д-р Павел Атанасов е известен съдов хирург в града, а д-р Иван Иванов е признат педиатър.

Д-р Лидия Блажева участва в реализиране на Национални програми и Европейски проекти:

 • Процедура BG-RRP-1.015 “Училищна STEM среда за конкретни крайни получатели за изпълнение и инвестиции по механизма за възстановяване и устойчивост“, д-р Лидия Блажева е председател на комисията по подготовка и реализиране на „Концепция за изграждане на училищна STEM среда” и председател на комисията по подаване на предложението за изпълнение на инвестиция по процедурата „Училищна STEM среда”.

 • Процедура BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ по Механизма за възстановяване и устойчивост, д-р Лидия Блажева е председател на комисията по подаване на предложението за изпълнение на инвестиция. Тази процедура ще даде огромен тласък в осигуряването на условия за качествено образование и създаване на съвременна образователна среда, отговаряща на обществените трансформации в XXI век и променящите се изисквания на пазара на труда. По настоящата процедура ще се модернизира цялата инфраструктура, създаденият център ще бъде оборудван с модерна апаратура от последно поколение.

 • Проект „Равен достъп в училищното образование в условията на кризи по Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“. Д-р Лидия Блажева е координатор на проекта и мотивира участниците за качественото му изпълнение.

 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент МОН. BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, д-р Лидия Блажева организира сформиране на групите и осигуряване на работни места за 37 практиканти от професии „Ветеринарен техник”, „Ветеринарен лаборант” и „Техник технолог по качеството на храни и напитки”, активно взаимодейства с работодателите, за да се изградят нашите ученици като добри професионалисти.

 • Проект № BG05M20P0001-2-015-0001 „Ученически практики – 2“. Д-р Блажева активно търси работни места и сформира групите, в резултат 70 ученици успешно приключват практиката си по професии през учебната 2022/2023 г.

 • Като заместник директор по производствената дейност в училището, д-р Блажева отговаря за качественото изпълнение на Производствените практики по професии. Ефективно работи с Тракийски университет, ветеринарномедицински амбулатории в област Стара Загора, предприятия за производство на храни и напитки за развитие на професионалните знания, умения и компетентности на учениците по професии.

 • Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани, сектор „Професионално образование и обучение“. Проект №2021 -1- BG01-KA122VET-000016326, тема „Млади фермери практикуват в Австрия и валидират своите знания и компетентности – път към успешна професионална реализация“ – Д-р Блажева е координатор, който в екип с Директора на училището спомогна да се реализира проекта много качествено, да се оценят преподавателите и професионалните умения на учениците по време на мобилностите им в Австрия, област Каринтия. Популяризацията на проекта премина много тържествено на 25 януари 2023 г. в присъствието на директори на професионални гимназии, работодатели и общественост. Изключително важен и ерудиран гост на това събитие бе ръководителя на партниращата ни организация г-жа Алдона Биедерман – BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH – Образователно консултиране и Агенция по заетостта в Австрия. Презентираха се работните дейности, постигнатите цели и резултати. Г-жа Алдона Биедерман изрази своята благодарност към д-р Лидия Блажева за доброто сътрудничество, за правилния подбор на учениците и цялостната работа по проекта, счита че проектът е преминал на много високо ниво Това е още едно признание за неповторимите качества на д-р Лидия Блажева.

 • Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование, Дейност 2, „Модернизиране на учебното съдържание“. Разработени са нови учебни програми, в съответствие с типовете учебни планове за професионална подготовка. Д-р Блажева, е автор на учебни програми по „Микробиология”- теория и практика, съавтор на учебни програми по „Инфекциозни болести” и „Паразитология”.

 • Ежегодно д-р Блажева е инициативен организатор на мероприятията за Европейската седмица на професионалните умения, в която всички ученици се включват и представят какво знаят и умеят за професионални знания и умения и по-лесен преход към работното място.

 • Участие по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. През 2020/2021 година д-р Блажева е координатор „Изпълнение на дейностите“.Така се подпомогнаха чрез допълнителна работа ученици със обучителни затруднения по отделни общообразователни и специални предмети.

 • Програма „Еразъм +“, Проект №2016-1-BG01-KA102-023053, тема „Европейски знания и компетентности, получени по време на обучение в професионалната дуална система – гарант за успешно работно място“. Д-р Лидия Блажева е координатор по професионална подготовка. Именно този проект през 2018 година на Валоризационна конференция на ЦРЧР по програма „Еразъм +“ е отличен със Знак за качество и Сертификат. Д-р Лидия Блажева спомогна много за този проект още с идеята си за значението бъдещата роля на дуалното обучение, и на второ място с иновативното мислене да се организират паралелно мобилности на учители по професионалната подготовка и на ученици в Австрия и в Германия. Изключително успешен европейски проект за нашето училище.

 • Огромен е приноса на д-р Блажева за цялостната организация на Националната ученическа олимпиада по химия и опазване на околната среда“ за учебната 2022/2023 година, на която домакин бе НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора.

 • Активен принос в създаването, реализирането и популяризирането на Национален конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“. Вече осма година поред конкурсът е включен в Националния календар на изяви в НКИИ в Националния дворец на децата и се осъществява с подкрепата на Община Стара Загора и РУО Стара Загора. Д-р Блажева е един от авторите на Статута на този конкурс. Голяма похвала за нас са стотиците ученически проекти, участващи в конкурса. Те са доказателство за любовта на младите хора към животните, за интереса към НПГВМ „Иван Павлов” и всеотдайната работа на д-р Блажева.

 • Като изключителен педагог д-р Блажева винаги сформира групи за дейности по интереси, както по проект „Успех”: Клуб „Елате с нас”, проект „Твоят час”: Клуб „Млад животновъд” и към днешна дата клубове по реда на Наредбата за приобщаващото образование: Клуб „Аз, животновъдът”, Тематична област Технологии, Тематична подобласт Предприемачество. Организира състезанието „Моят домашен любимец”, на което учениците представят своите любимци и животни за компания като част от публичните изяви на клубовете в НПГВМ”Иван Павлов”-Стара Загора.

 • Д-р Лидия Блажева ежегодно участва в организирането и отличното представяне на НПГВМ „Иван Павлов” в Панорамата на професионалното образование в област Стара Загора.

Със сигурност има още много проекти и дейности, които могат да се добавят. Най-яркото , което стои в основата на нашата мотивация е, че д-р Лидия Блажева е неуморен организатор и изпълнител на всички задачи, поставени пред професионалното образование и обучение. Като преподавател по микробиология е обучила стотици възпитаници на гимназията. Спечелените от нея и екипът и международни и национални проекти осъществяват на практика професионалното обучение, с помощта на което НПГВМ“Иван Павлов“ е сред водещите в страната в областта на ветеринарната медицина.

С личностните и професионалните си качества тя представлява съвременният будител, който твори и вдъхновява учениците и колегите си и продължава делото на Анастасия Тошева в наши дни!

Д-р Камен Ябълкаров

директор на НПГВМ „Иван Павлов“