До 1 ноември 2023 г. се подават документи за докторанти в Тракийски университет

📅 1 ноември 2023 г.  е краен срок за подаване на документи за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в Тракийски университет Стара Загора
Обявените конкурси за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2023-2024 г. е съгласно Решение № 441 на Министерския съвет от 22.06.2023 г. в следните професионални направления:
1.2. Педагогика
4.3. Биологически науки
5.1. Машинно инженерство
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
5.4. Енергетика
5.12. Хранителни технологии
5.13. Общо инженерство
6.1. Растениевъдство
6.3. Животновъдство
6.4. Ветеринарна медицина
7.1. Медицина
👉Пълен #списък на докторските програми- тук https://assets.ctfassets.net/…/za_saita-obiava-Doktoranti…
ℹ️ За допълнителна информация и подаване на документи в:
 Медицински факултет – Научен отдел – ул. Армейска 11, тел. 042/664468;
 Аграрен факултет – стая № 410, тел. 042/699387;
 Ветеринарномедицински факултет – Научен отдел, тел. 042/699506;
 Педагогически факултет – Научен отдел, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;
 Факултет Техника и технологии – гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669181;
📌Необходими #документи за кандидатстване:
1. Заявление до декана за участие в конкурса с избор на чужд език за изпит по него (по образец от сайта на университета – www.trakia-uni.bg), заведено в деловодството на факултета;
2. Автобиография (европейски формат) със задължително посочени електронен адрес и телефон за връзка;
3. Диплом с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, или академична справка за завършена образователно-квалификационна степен „магистър” за кандидатите, които нямат изготвена диплома (оригинал или нотариално заверено копие);
4. Диплом с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
5. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
6. Кандидати, които са завършили чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за докторанти, след като придобитото висше образование им бъде признато по процедурата „За признаване от Тракийски университет на придобита в чужбина степен на висше образование”. Кандидатите прилагат и решението на комисията;
7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област; 8. Документ за платена такса за кандидатстване в размер, определен с РМС №317/26.04.2023 г.;