3800 дка борови гори са третирани срещу боровата процесионка в Старозагорско

През първите дни на октомври върху 3 800 дка борови гори в ТП „Държавно горско стопанство – Стара Загора“ (в т.ч. 214 дка общински гори на Община Стара Загора), се извършиха последните за годината въздушни пръскания срещу боровата процесионка, информират от пресцентъра на горското предприятие.

Извършването на лесозащитното мероприятие е съобразено с развитието и биологията на вида. То е извършено и финансирано от ДГС-Стара Загора,част от териториалния обхват на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен, под методическото ръководство на ЛЗС Пловдив.

Първите въздушни пръскания се извършиха в началото на м. септември на територията на Регионална дирекция по горите – Кърджали, където бяха третирани иглолистни гори с обща площ 3 800 дка. Авиоборбата се проведе в обекти, предвидени за третиране с годишната прогноза за очакваните нападения от вредителя и в които са извършени контролни обследвания от експерти при ЛЗС Пловдив. Навсякъде беше приложен биологичен препарат за растителна защита на основата на Bacillus thuringiensis.

Третиранията се извършиха с вертолет, снабден със система за ултрамалообемно пръскане, от лицензиран авиооператор, при подходящи метеорологични условия. Цялостната дейност по подготовката и провеждането на мероприятието се извърши под контрола на ДГС-Стара Загора и РДГ-Стара Загора, както и на ЛЗС Пловдив. Беше създадена необходимата организация и се спазиха всички изисквания съгласно нормативната уредба. Своевременно бяха уведомени пчелари и други заинтересовани страни в районите на пръскане.

Източник:Радио Стара Загора