27 школи предлага Центърът за подкрепа на личностното развитие – Стара Загора

Занимания в 27 форми за новата учебна 2023/24 година организира Центърът за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) в Стара Загора. Той осъществява държавната политика за работа с деца и ученици на общинско ниво чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науката и технологиите, изкуствата и хуманитарно обществен профил.
Центърът, в съответствие с действащите в системата на предучилищното и училищното образование нормативни актове, организира цялостен учебно – възпитателен процес в постоянни педагогически форми в рамките на учебната година, която започва на 1октомври на текущата година и завършва в края на юни следващата година.
Тук се обучават деца и ученици по авторски учебни програми, утвърдени от директора, в съответствие с нормативните изисквания на МОН. Предоставя се безплатна учебна материална база и обучение.
Децата и учениците имат право да избират дейностите и педагогическите форми, в които да участват.
Заявление за участие се попълва за всяка учебна година, за всяко дете или ученик поотделно и за всяка педагогическа форма според възрастта и интересите. Всяко дете или ученик има право да участва най-много в 3 избрани от него форми.
Заниманията са в област Изкуство, област Наука и технологии и профил „Хуманитарно обществен” в 27 – организационно педагогически форми.
Ръководители на школите и клубовете са квалифицирани специалисти с богат опит в работата си с деца и ученици.
Децата, младежите и родителите подават заявления лично в сградата на ЦПЛР – Стара Загора ул. „Захарий Княжески” 71 ет.3 от 14.07. 2021 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа.
Записването е целогодишно. Заявленията и декларацията за информирано съгласие, могат да бъдат изтеглени и от сайта и страницата на ЦПЛР – Стара Загора. https://forms.gle/yRGvZT5QuqFayEUdA
Заниманията са съобразени със свободното време на учениците и през ваканциите.
За повече информация: тел. 042 629062, 042 638698.