МКТФ „Пиеро“ представя паралелните си програми

📣 Вторият спектакъл от репертоара на Държавен куклен театър Стара Загора, който ще може да видите като част от паралелната програма на фестивала, е „ЗАВОД“ – по текстове на Вапцаров – режисьорски дебют на Полина Христова.
💬 „И аз крещях години –
цяла вечност…
Долавях, че и другите крещят –
машините,
завода
и човека
от най-затуления
тъмен кът.“
Н. Вапцаров, „Завод“
„Завод“ е спектакъл за Вселената, скрита в душата на малкия човек…. Малък не по възраст, а по значимост. Спектакъл за важността на всеки един човек – на мислите, мечтите и копнежите му. На онзи, който търси все още смисъл в присъствието си на Земята, но под саждите и маслата от машините е затулил дълбоко в себе си вярата, смелостта и надеждата.
„Завод“ е крясък за човека. Песен за човека. Любов към човека!
Специална благодарност за партньорството на Държавна опера Пловдив за предоставяне на изпълнението на „Кармина Бурана: O fortuna“ от Карл Орф в изпълнение на хор с диригент Драгомир Йосифов и оркестър с диригент Емил Табаков и фирма за хартиени шпули „Булкор“, гр. Костенец.
Спектакълът се реализира с финансовата подкрепа наНационален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria, Пограма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти 2022.
🔸 драматизация и режисура Полина Христова
🔸 сценограф Марина Янева
🔸 композитор Милен Апостолов
🔸 хореограф Явор Кунчев
🔸 консултант на спектакъла Веселка Кунчева
🔸 драматургичен консултант Ина Божидарова
🔸 асистент хореограф Ромина Славова
🔸 фотограф Александър Богдан Томпсън
🔸 участват: Анна-Валерия Гостанян, Елица Матева, Ивана Бобойчева, Йордан Тинков, Кирил Антонов, Любен Чанев, Любомир Желев
🎭 PARALLEL PROGRAMME
📣 The second performance from the repertoire of the Stara Zagora Puppet Theatre, which you will be able to see as part of the parallel program of the festival, is „FACTORY“ – based on texts by Vaptsarov – the directorial debut of Polina Hristova.
💬 „I shouted for years —
An eternity . . .
I gathered the others too shouted in chorus
The factory,
the machinery
And the man
in the farthest
darkest corner.“
N. Vaptsarov, „FACTORY“
„Factory“ is a performance about the Universe hidden inside the insignificant man’s soul … It’s a performance about the importance of every single person – of his thoughts, dreams and longings. About the one who is still searching for meaning of life but who has deeply buried his faith, courage and hope under the machines’ soot and oils. „Factory“ is the shout for the man. The song about the man. The love towards the man!
We would like to express our special thanks to State Opera Plovdiv for providing the record of „Carmina Burana: O fortuna“ by Carl Orff performed by the choir conducted by Dragomir Yosifov and the orchestra conducted by Emil Tabakov and to company „Bulcore“, Kostenets.
The performance has been realized with the financial support of the National Culture Fund, The Restoration and Development of State, Regional and Municipal Cultural Institutes 2022 Program
🔸 Director and dramaturgy: Polina Hristova
🔸 Stage design: Marina Yaneva
🔸 Composer: Milen Apostolov
🔸 Choreographer: Yavor Kunchev
🔸 Consultant: Veselka Kuncheva
🔸 Assistant choreographer: Romina Slavova
🔸 Photographer: Aleksandar Bogdan Thomson
🔸 Cast: Elitsa Mateva, Kiril Antonov, Lyuben Chanev, Anna-Valeria Gostanyan, Ivana Boboycheva, Lyubomir Zhelev, Yordan Tinkov