Паралелна програма на МКТФ „Пиеро“- „Провокирайки театъра:Кама Гинкас режисира“

Продължаваме да Ви представяме събития от Паралелната програма на 11-то издание на Международния куклено-театрален фестивал (МКТФ) за възрастни „Пиеро“.
📣 Друга важна за театъра книга, която ще представим в рамките на фестивала, е „Провокирайки театъра: Кама Гинкас режисира“ от Джон Фридман и Кама Гинкас, която ще бъде презентирана от режисьора Явор Гърдев.
💬 „Провокирайки театъра“ разкрива с размах уникалната визия, която Гинкас разработва, вдъхновен от руския авангард – визия, преплитаща смешното и ужасното, и която създава „силен, много личен театър, който нанася юмручен удар право в слънчевия сплит на зрителя.“
От невероятната съдба на самия Кама Гинкас – дете в семейство на литовски евреи, по чудо оцеляло от едно от гетата по време на Втората световна война – до изследването на патологията на актьора, на онази „жива плът“, която сбъдва творческото въображение, в този разговор няма да откриете строги програми с „първо“, „второ“, „трето“, нито шаблонни схеми.
Следвайки разгорещените диалози между двамата театрали, скоковете на фантазията им и лъкатушните отклонения от темите, читателят ще усети между страниците неоспоримото присъствие на майстор творец, който напълно осъзнава своята роля в мизансцена на световното културно наследство.
Книгата е издадена в подкрепа на МСТФ „Данаил Чирпански“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
🎭 PARALLEL PROGRAMME
📣 Another important book for the theater that we will present within the festival is „Provoking the Theater: Kama Ginkas directs“ by John Friedman and Kama Ginkas, which will be presented by the director Yavor Gurdev.
💬 „Provoking the Theater“ reveals in full swing the unique vision that Ginkas develops, inspired by the Russian avant-garde – a vision that intertwines the funny and the terrible, and which creates „strong, very personal theater that punches the viewer’s solar plexus.“
From the incredible fate of Kama Ginkas himself – a child in a family of Lithuanian Jews who miraculously survived one of the ghettos during the Second World War – to the study of the pathology of the actor, of that „living flesh“ that fulfills the creative imagination, in this conversation you won’t find strict programs with „first“, „second“, „third“ or template schemes.
Following the heated dialogues between the two theatregoers, the leaps of their fantasy and the meandering deviations from the themes, the reader will feel between the pages the undeniable presence of a master creator who is fully aware of his role in the mise-en-scene of world cultural heritage.
The book was published in support of the ISTF „Danail Chirpansky“ with the financial support of the National Culture Fund.