Начало на есенната миграция на птиците – любопитно

Статия от Дирекция на Природен парк „Странджа“
Скъпи приятели,
отново идва краят на лятото, давайки началото на есенната миграция на птиците. Може би за много от вас звучи учудващо, но миграционните процеси вече са факт, въпреки че времето е още топло и дори горещо. Тук причината не е в температурата, а в продължителността на деня. Може би сте забелязали че вече започва да се стъмва по-рано, както и сутринта да се разсъмва по-късно, а още по на север от България денят сега е още по-кратък. Така, усещайки намаляването му и следователно по-краткото време за намиране на достатъчно храна, птиците от тези географски ширини започват да мигрират на юг, където светлата част на денонощието и съответно възможността да намерят необходимото количество храна, са по-големи. Така например, над Странджа вече започнаха да прелитат първите ята от щъркели, следващи пътя от родните си места в Северна и Средна Европа на юг към Африка. Техните събратя размножаващи се у нас, също ще ги последват в началото на следващия месец.
Освен щъркелите, в средата и в края на август към топлите страни се отправят и някои пойни и дневни грабливи птици, гнездили и излюпени в северните и средни части на европейския континент. Такива са някои видове мухоловки, черноглавата овесарка (Emberiza melanocephala), буковият певец (Phylloscopus sibilatrix), черната каня (Milvus migrans) и др. През септември пък започват да мигрират и славеят (Luscinia megarhynchos), авлигата (Oriolus oriolus), черноглавата и червеногърбата сврачка (Lanius senator, L. collurio), папунякът (Upupa epops), обикновеният пчелояд (Merops apiaster), осоядът (Pernis apivorus) и др., а през октомври – черният щъркел (Ciconia nigra), обикновеният мишелов (Buteo buteo), големият и малкият креслив орел (Clanga clanga, C. pomarina). Всички те прелитат по време на тези свои миграции именно над Природен парк „Странджа”, тъй като тук минава най-големият прелетен път на птиците от Северна и Източна Европа и Западен Сибир – Via Pontica. Той минава по западните брегове на Черно море – на старогръцки наречено Понт Евксинус, откъдето и името на прелетния път: Понтика.
Прелетът е възникнал най-вероятно още по време на серията от ледникови периоди отпреди повече от 2,5 млн. г., когато предците на съвременните видове птици са започнали да търсят по-подходящи за обитаване територии от север на юг и обратно. По време на миграциите птиците следват естествени ориентири (морски крайбрежия, планински била, реки), съобразявайки се и с положението на слънцето в хода на деня.
Много прелетни видове се ориентират и по земното магнитно поле, тъй като са способни да го виждат поради специализирана нервна връзка между окото и специфична част от техния мозък. По време на миграцията птиците изразходват много сили до достигане на зимните си „квартири” в южните страни. Една част от тях, а именно видовете с планиращ полет (щъркели, дневни грабливи птици, пеликани), са способни да пестят значително количество енергия при прелета, използвайки т. нар. термики – издигащи се във височина топли въздушни маси, получени при нагряването на земната повърхност през деня. Така те могат да прелитат на големи разстояния, без да махат активно с крила. Останалата част (пойни птици, пъдпъдъци, дъждосвирци, патици, гъски и др.) мигрират с активен махов полет, изразходващ много енергия. Повечето от видовете с активен полет прелитат през нощта, избягвайки атаки на своите естествени врагове активни през деня, като например някои ястреби и соколи. Освен с естествените си неприятели, прелетните видове се сблъскват и със заплахи от антропогенен характер по време на прелета, като кабели, далекопроводи, пътища, бракониерски лов и др. Всички тези естествени и антропогенни фактори водят до загубата на голям брой мигриращи птици, а за да намалим тази загуба е нужно прилагането на специфични мерки за намаляване и регулиране на съответните заплахи от страна начовека. Само така можем да осигурим безпрепятствено протичане на миграционните процеси при птиците.
На добър път, смели наши крилати приятели и помощници в борбата с неприятелите по селското и горското стопанство.
Надяваме се че успешно ще презимувате далеч от родните си територии и напролет, след дългия път наобратно ще се завърнете благополучно в тях.