Анимационна кинопанорама предлага програмата на „Пиеро“

АНИМАЦИОННАТА КИНОПАНОРАМА ще бъде част от мащабната програма на 13-я Международен куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“.По традиция, анимационната кинопанорама ще се проведе в два последователни дни от програмата на „Пиеро“. Ето кои са филмите, селектирани от проф. Надежда Маринчевска, които ще бъдат част от програмата на 23 септември:
🎬 ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ
2020, 7:15 мин.
Сценарий: Вера Донева
Режисьор: Вера Донева
Художник: Вера Донева и Настимир Цачев
Аниматор: Настимир Цачев
Музика: Самюел Покро
Продуцент: Нагуал – Настимир Цачев
Момиченце има нужда от компания и повече внимание, затова мечтае за домашен любимец. Опитва се да привлече вниманието на родителите си, за да осъществи желанието си. Но в един момент само намира решение на проблема си…
A PET
2020, 7:15
Script: Vera Doneva
Direction: Vera Doneva
Art design: Vera Doneva and Nastimir Tzatchev
Animation: Nastimir Tzatchev
Music: Samuel Pocrau
Production: Nagual
When a little girl, who needs some company and more attention, dreams of having a pet, she tries to get her parents’ attention to make her dream come true. But at one point, she finds a solution to her problem herself.
🎬 В ИМЕТО НА ЛЮБОВТА
2021, 8:36
Сценарий: Андрей Слабаков
Режисьор и художник: Иван Цонов
Аниматор: Николай Димитров, Диляна Николова
Музика: Пламен Цветанов
Продуцент: А.С. филм
Два червея се борят със своя противник в името на любовта.
IN THE NAME OF LOVE
2021, 8:36
Script: Andrey Slabakov
Direction and art design: Ivan Tsonov
Animation: Nikolay Dimitrov, Diliana Nikolova
Music: Plamen Tsvetanov
Production: A.S. film
Two worms fight their opponent in the name of love.
🎬 ВОЙНА
2022, 6:17
Сценарий: Дилян Еленков
Режисьор, художник, аниматор: Димитър Димитров
Музика: Егор Забелов
Продуцент: Метаморфоза
Малко момиченце със свръхестествени способности на име Война расте изолирано в приемен дом. Когато всичко изглежда безнадеждно и светът е в пламъци и пепел, на последния неизгорял остров, в лъч светлина, Война среща любовта в лицето на момче на име Мир.
WAR
2022, 6:17
Script: Dilyan Elenkov
Direction, art design, animation: Dimitar Dimitrov
Music: Egor Zabelov
Production: Metamorfoza
A little girl with supernatural abilities, named War, grows up isolated in a foster home. When everything seems hopeless and the world is in flames and ashes, on the last unburnt island, in a ray of light, War meets love in the face of a boy named Peace.
🎬 DOMITAE NATURAE
2020, 10:05
Сценарист, режисьор, художник, аниматор: Петър Топалов
Звуков дизайн: Петър Топалов
Продуцент: Фул Муун Улф
Стадо овце търпеливо чака пред затворена дървена порта насред полето, докато други животни използват различни подмолни методи да преминат от другата страна.
DOMITAE NATURAE
2020, 10:05
Script, direction, art design, animation: Petar Topalov
Sound design: Petar Topalov
Production: Full Moon Wolf
A flock of sheep waits patiently outside a closed wooden gate in the middle of a field while other animals use various sneaky methods to get through to the other side.
🎬 ЛЮБОВНИ ЧЕРУПКИ
2021, 16:05
Сценарист, режисьор, художник: Свилен Димитров
Аниматори: Свилен Димитров, Наско Караколев
Оператор: Калоян Николов
Музика: Петко Манчев
Продуцент: Мирамар филм
Един боязлив охлюв, белязан от травма в детството си, живее скрит в черупката си в свой въображаем вътрешен свят. Но срещата с любовта го кара да рискува живота си, да преодолее страховете си и да открие чудесата на реалността.
SHELL IN LOVE
2021, 16:05
Script, direction, art design: Svilen Dimitrov
Animation: Svilen Dimitrov, Nasko Karakolev
Music: Petko Manchev
DoP: Kaloyan Nikolov
Production: Miramar film
Having lived through a traumatic experience, a timid Snail dwells in isolation in his fantastic inner universe. After a chance encounter with a Female from the outside world, he falls in love. Now, he has to overcome his fears and rediscover the beauty of the real world.
🎬 ИЛЮМИНЕРЪТ
2023, 8
Сценарий: Лъчезар Велинов, Теодора Пиперевска
Режисьор: Лъчезар Велинов
Художник: Адриан Павлов, Виктор Делчев
Аниматор: Стефан Френкев, Елена Николова, Ана-Мария Петрова и др.
Музика: Владимир Джамбазов
Продуцент: Зографик филмс
„Илюминерът“ е късометражен анимационен филм за пътя, който всеки човек извървява, за изборите, които правим, за целите и вдъхновението, но също и за провала, отговорността, състраданието и саможертвата.
THE ILLUMINER
2023, 8
Script: Lachezar Velinov, Teodora Piperevska
Direction: Lachezar Velinov
Art design: Adrian Pavlov, Victor Delchev
Animation: Stefan Frenkev, Elena Nikolova, Ana-Maria Petrova, etc.
Music: Vladimir Djambazov
Production: Zographic films
It is a story about the path each of us is meant to take. Once we have chosen the difficult path, we have to follow it to the end. At the beginning of the journey, the man does not know the other people’s pain. We are shown what happens when one shows compassion and what is the price we pay.
🎬 МЕЧТАТЕЛ
2022, 10:05
Сценарист, режисьор, художник, аниматор: Владимир Тодоров
Музика: Флин Пери
Продуцент: Чучков брадърс, Муунрок пикчърс, ПАА студио
Планетата Земя е изоставен остров в океан от мрак и тишина. Заседнал на него и единственият оцелял от апокалиптичната катастрофа е дете, което отчаяно се опитва да се върне в цивилизацията. Мечтател е дистопична приказка, изследваща страха и безпокойството, изпитвани от милиони малки деца, израстващи в свят, пълен с несигурност. Какво ги очаква в бъдещето? Могат ли да се надяват на нещо добро? Кошмарът на младото момче може да държи ключа.
DREAMER
2022, 10:05
Script, direction, art design, animation: Vladimir Todorov
Music: Flynn Perry
Production: The Chouchkov brothers, Moonrock Pictures, PAA Studio
Planet Earth is a deserted island in an ocean of darkness and silence. Stranded on it, and the sole survivor of an apocalyptic disaster, is a child, desperately trying to get back to civilization. Dreamer is a dystopian fairytale, exploring the fear and anxiety felt by millions of young children growing up in a world full of uncertainty. What does the future hold for them? Can they dare hope for something good? A young boy’s nightmare may hold the key.
🎬 ОБЕЗЛИЧАВАНЕ
2022, 7: 07
Сценарий и режисура: Спартак Йорданов
Художник: Спартак Йорданов, Весела Йоцева, Мирослав Йорданов
Анимация: Спартак Йорданов, Весела Йоцева, Компот колектив
С участието на Леонид Йовчев
Музика: Saturated Pixels – Любомир Брашненков, Ангел Додов
Продуцент: Скрийнинг емоушънс
Филмът интерпретира темата за загубата на личността, т.нар. „деперсонализация” – състояние, при което индивидът губи способността да чувства образа за самия себе си, емоциите, дори и тялото си. Светът на филма се създава чрез движението на пигмента, боята, флуида посредством техниката „живопис под камера”. Събитията преливат едно в друго, израждат се в логиката на някакъв неотменим и неестествен произвол. Метаморфозата им сблъсква хода на еволюцията с неговата противоположност – дървото израства и заравя короната си обратно в земята, светът се връща към първичната материя, консуматорът бива консумиран.
DEPERSONALIZATION
2022, 7: 07
Script and direction: Spartak Yordanov
Art design: Spartak Yordanov, Vessela Yotseva, Miroslav Yordanov
Animation: Spartak Yordanov, Vessela Yotseva, Compote collective
Music: Saturated Pixels – Lyubomir Brashnenkov. Angel Dodov
Production: Screening emotions
In the course of globalization, life accelerates and the loss of identity happens unknowingly. The urge to absorb the growing flow of meanings and things draws us blindly to some incomprehensible primal state of living matter. We begin to perceive our depersonalization as a natural process.
Модул „Анимация“ от паралелната програма на 13-ия МКТФ „Пиеро“ се осъществявав с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria, Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации.