Съветът на настоятелите на Тракийски университет проведе редовното си заседание

Първото заседание на Съвета на настоятелите на Тракийски университет след началото на новия мандат на ректора – проф. Добри Ярков, се проведе в края на миналата седмица. Основните точки в дневния ред бяха представяне на ректорското ръководство и новите членове на екипа за мандат 2023 – 2027 г. , както и обсъждане на мандатната програма за този период.

Проф. Ярков благодари за подкрепата и отправи предложение към настоятелите – изявени общественици и представители на бизнеса – да продължат своето участие в Съвета и през следващите четири години. Съставът на настоятелския съвет към момента включва – проф. Иван Станков – председател и членове: Христофор Бунарджиев, Красимир Станев, Красимир Терзиев, Теодосий Теодосиев, Димитър Ангелинов, Чавдар Савов, както и Стратия Чалев като представител на студентите. Според правилника на Тракийски университет, Съветът на настоятелите има право да внася предложения, които подлежат на разглеждане и гласуване от Академичен или Ректорски съвет. Г-н Ангелинов благодари от името на настоятелите за поканата и изрази готовност да продължат своята работа в подкрепа на Тракийски университет и през следващия четиригодишен мандат на ръководството.

В рамките на заседанието, проф. Ярков представи мандатната програма и очерта основните приоритетни области за работа на екипа му. В областта на учебната дейност фокусът ще бъде върху практическата подготовка на студентите и връзката с бизнеса, за да бъдат възпитаниците на университета максимално подготвени за бърза адаптация в работна среда след приключване на образованието си. За тази цел не само ще се работи в тясно сътрудничество с бизнеса, но и ще бъдат въведени като избираеми дисциплини обучения по икономика и мениджмънт, право, комуникации, дигитална култура и др. за студентите от всички специалности.

Второто направление е подобряване на образователната и научна инфраструктура. Проф. Ярков посочи, че почти е завършена образователната инфраструктура като материална база – например университетът разполага с модерен Академичен технологичен комплекс, който служи не само като учебно-опитно стопанство за обучението на студенти, но и произвежда висококачествени млечни продукти. Също толкова важна е и базата в гр. Царево, в която ще се провеждат изнесени обучения на студенти от различни специалности. Проф. Ярков обаче подчерта и изключителната значимост на съвременната дигитална инфраструктура – в тази посока се работи усилено и се очаква съвсем скоро да е готова единната информационна система за всички активности на университета.

Третото основно направление е научно-развойната дейност. Тракийски университет е със статут на изследователски университет – един от десетте в България – и има нелеката задача да го защити, ето защо се планира да бъдат привлечени като докторанти още много млади учени от страната и чужбина. Към учебното заведение функционират различни института – Институт за устойчив преход и развитие, Институт за продоволствена сигурност, предстои да бъде създаден и Институт по зоонози, който ще бъде фокусиран върху научно-изследователска, научно-образователна и научно-приложна дейност в областта на вирусните зоонози, антропонози и сaпронози, както и възможностите за противодействие и обществена защита от пандемии. Изследователите в тези институти ще работят по значими научни проекти с основен акцент върху важни теми като човека и неговото здраве, качествената храна, енергийната сигурност, превенцията на климатичните промени и дигитализацията.

От страна на настоятелите бяха отправени предложения за още по-тясно сътрудничество с бизнеса най-вече в посока на студентски стажове и посещения на производствени бази, за да се подобрят практическите познания на бъдещите специалисти.