Чрез фото-изложба Стопанският факултет представя пред общността своя възход

На 21 юни 2023 г. в арт-алеята на парк „5 октомври“ в Стара Загора, Стопанският факултет при Тракийски университет откри голяма фото-изложба. Тя е посветена на 15-годишнината на факултета като самостоятелно структурно звено към университета.

Изложбата е тематично подредена. Началото е с логото на факултета и кратката му история. Следват годините с четири мандата на различни декани. Показано е присъствието на голямата конференция „Бизнесът и развитието на регионите“, която се организира на всеки две години. /На 22 юни 2023 г. се открива новото издание на тази конференция./ Представени са успехите на студентите, включително и медали, получени в областта на спорта. Изложбата представя връзката на Стопански факултет с други университети от страната и чужбина, участия в празничните общоградски шествия и др.

15 години след своето създаване като самостоятелено звено, днес Стопанският факултет е едно от основните структурни звена в Тракийски университет, като обучава студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен.  Той се утвърждава като факултет с традиции и възможности на образователен и научен център в Югоизточния регион на България, подготвящ висококвалифицирани специалисти.

Академичният състав на факултета провежда научноизследователска дейност на национално и международно ниво.  Целенасочено се оказва експертна помощ, както на местните и регионални институции, така и на бизнеса, неправителствените организации и държавните органи. Сътрудничеството на международно ниво с висши училища и научни институции и организации на основата на подписани споразумения гарантира мобилност, както за преподаватели, така и за студенти. 

Историята на Стопански факултет при Тракийски университет започва с интегрирането на икономическото образование за нуждите на селското стопанство, като  през 1974 г. се открива обединена катедра „Икономика и организация” на тогавашния Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ). Началото на развитието на направление „Икономика” се поставя през учебната 1992/93 година с първата специалност с наименование „Агробизнес”. Същата е трансформирана в специалност „Аграрна икономика“ през 1998 г.,- сподели при официалното откриване на експозицията деканът доц. Блага Стойкова.

Специалността „Регионална икономика” е акредитирана през учебната 2003/2004г., като първа в ОКС „Бакалавър” за регистъра на специалностите от висшето образование на Република България. През април 2004 г. Националната агенция за оценяване и акредитация даде положителна оценка и на Проект за разкриване на нова магистърска специалност „Планиране на регионалното развитие”. Следва разкриването на редица бакалавърски, магистърски и докторски специалности, акредитирани през годините, в съответствие с изискванията на пазара на труда, някои от които са уникални за България“.

Изложбата показва Решението на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 2006г. е дадена положителна оценка на проекта за откриване на ново структурно звено – Стопански факултет към Тракийски университет, което е утвърдено с постановление на Министерски Съвет  от 27 октомври 2008г.

На 2 декември 2008 год. тържествено е прерязана лентата от министъра на образованието и науката доц. д-р Даниел Вълчев.

На 14 януари 2009 г. е проведено първото Общо събрание на Стопански факултет, на което са избрани органите за управление – първият председател на Общото събрание -доц. д-р Георги Белчев и първият Декан на факултета – доц. д-р Иван Георгиев. Избран е още  Факултетен съвет.

На 24 февруари 2009 г.  е открито административното крило на Стопански факултет, където и до днес се намира администрацията на Деканата.

На 5 февруари 2009 г. е проведено заседание на Факултетния съвет, на което са избрани първите ресорни зам. декани:

–         По учебна дейност – доц. д-р Тодорка Атанасова

–         По научна и международна дейност – доц. д-р Юлияна Яркова

–         По административно стопанска и информационна дейност – доц. д-Румен Отузбиров.

Факултетният съвет взема още решение за разработване на проект за Правилник за устройство, дейност и управление на Стопански факултет.

Развивайки се през годините факултетът увеличава броя на специалностите в различните квалификационни степени на професионално направление „Икономика“, както и акредитира две нови бакалавърски специалности в професионално направление “Информационни технологии“.

През годините на развитие са открити и акредитирани 9 бакалавърски, 17 магистърски и четири докторски програми. Обучени са 1592 бакалаври и 638 магистри. Успешно са защитени 15 докторски дисертации.

Събитието уважиха зам.кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова, Диана Атанасова -началник на отдел „Култура“ в община Стара Загора, зам.областният управител Стоян Стоянов, зам.ректорите доц. Генчо Вълчев и проф. Румен Бинев. Те поздравиха с 15-годишнината деканското ръководство, преподавателите и студентите, пожелаха им здраве и още по-високи успехи. Всички те заявиха ролята и мястото на Стопански факултет в бизнес-икономическия, научния и обществен живот на града региона.

Росица Ранчева