Книга за „Началото“ на Тракийския университет написа проф. Димитър Динев

Държа в ръцете си луксозното издание „Началото“ – или „Как се изграждаше временната база на университетското образование в Стара Загора и как започна строителството на Студентското градче“. Автор е проф. д-р инж. Димитър Динев. За съжаление може да се каже, че това е неговата лебедова песен.

В средата на миналата година, след дълги уговорки, професорът започна да пише „Началото“. Към края на годината ми я даде да я погледна и да я редактирам. Който го познаваше знае, колко педантичен беше във всичко, с което се заемаше да върши и то само в името и за благото на общността, така че за мене беше останала много малко работа.

В началото на годината даде ръкописа на Академичното издателство на Тракийски университет. Последните корекции нанася около 10 май 2023 г. На 20 май 2023 г. ни напусна завинаги- с изпълнен дълг към всичко и всички.

В послеслова, написан през м.май т.г. четем:

Това четиво не претендира да е документално точна и прецизна фактология, нито е литературно-художествено пресъздаване на определени факти, нито може да се определи като мемоаристика. Това е откровен опит от своя гледна точка авторът да разкаже, доколкото му позволяват възможностите, за събития и факти, случили се доста години назад във времето (началото е от преди почти 50 години) и които според него си заслужава да се споделят и така да се съхранят за бъдещето. Опитвал се е, доколкото е възможно, да избягва (или поне да намали до минимум) автобиографичния характер на повествованието.

По стечение на обстоятелствата авторът е участник в описаните събития, а в някои случаи е само свидетел на случващото се в тях. Стремежът му е бил да разкаже за тях, да припомни за хора участници (или поне свидетели) на случилото се, за многото и трудни препятствия, които са съпътствали Началото, т.е. първите стъпки по изграждане на материалната база на висшето образование в Стара Загора и особено за изграждането на днешното Студентско градче, където сега се намира Ректоратът на Тракийски университет.

Намерението беше да се опишат всички по-важни моменти , да се споменат имената на възможно най-широк кръг от хора – строители, проектанти, администратори, преподаватели, служители и организатори, отдали сили, воля, знания и умения, за да сполучи това иманентно важно за бъдещото развитие на Стара Загора дело. Споменати са и тогавашните функционери и политици, както на национално, така и на местно ниво, без чиито воля и усилия то нямаше как да се случи. Хвала на всички тях!“ Предговорът е на проф.д-р Иван Божков, първият ректор на Тракийски университет. В него се казва:

…Адмирации заслужава проф. Димитър Динев, който се е заел с изключително трудната, но високо благородна задача да напише книга, да запази и направи достояние на сегашните и бъдещите поколения граждани на Стара Загора и на академичната общност генезиса на изграждането, както на временната, така и на постоянната материално-техническа база на ВИЗВМ и Тракийски университет. Повествованието в книгата е изградено не по сведения или публикации на други лица, а на база на лично участие в тези динамични и драматични процеси и действия на автора най-напред като началник на Строителния отдел на ВИЗВМ, а по-късно като доцент и професор, зам.- декан на Аграрния факултет и зам.ректор на Тракийския университет с ресор „Строителна дейност“.

Съобразявайки се с основните историографски принципи и разчитайки на феноменалната си памет, проф. Динев е успял да пресъздаде обективно, хронологично и безпристрастно събития, факти, дати и срещи с проектанти, строители, преподаватели, държавни и политически ръководители както на регионално, така и на национално равнище. И още нещо много важно и впечатляващо. Тези факти, събития и срещи да описани по оригинален и емоционален начин, защото са изживени, защото са изстрадани и в тях авторът е вложил цялата си душа и сърце. Те са напълно в контекста на изказаните мисли от големия български историк академик Георги Марков, който пише, че историята не е само цифри, дати, факти, а „душесловие“, т.е. тя трябва да се пише така, че да заинтригува читателите и ги направи съпричастни към събитията.

Убеден съм, че книгата ще се посрещне с интерес от читателите, защото с нея се хвърля светлина върху една важна част от историята на университетското образование в Стара Загора, а именно – изграждането на неговата материално-техническа база“ – пише проф. д-р Иван Божков.

Инициатива с голяма познавателна стойност“ е нарекъл въвеждащия текст към „Началото“ сегашния ректор на старозагорската алма матер проф. д-р Добри Ярков.:

Похвална е инициативата на проф. инж. Димитър Динев да направи достояние,както на сегашните, така и на бъдещите поколения студенти и преподаватели трудностите и перипетиите от най-различно естество по изграждането на временната и постоянната материално-техническа база на Тракийски университет, продължило близо половин век.

Като студент от първите няколко випуска на новооткрития Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина(ВИЗВМ), участник в студентските бригади в помощ на строителите, а по-късно и като преподавател, началник на Административния отдел и помощник-ректор, а от 2019 г. и като ректор, високо оценявам написаното от проф. Динев, защото то е достоверна изповед не на страничен наблюдател а на активен участник в процесите по проектирането и изграждането както на временната, така и на постоянната материално-техническа база на университета…

…Уважаеми читатели, Надявам се, че написаното в книгата и илюстрациите към нея ще достигнат до всеки, който се интересува от темата и ще ви дадат обща представа за генезиса, развитието и бъдещите насоки за доизграждане на неговата материално-техническа база.

Анализирайки философската същност на древната римска сентенция, че думите отлитат, а написаното остава, вярваме, че след още 50 години, когато бъдещите поколения отбелязват едновековен юбилей от създаването на университета, те ще могат да оценят по достойнство усилията и приноса на техните предшественици и последователи, които при трудни условия, но с твърдата убеденост, дързост, воля и дух са направили първите стъпки за изпълнението на изключително важно за обществото ни дело“-пише ректорът на Тракийски университет проф. д-р Добри Ярков.

Съдържанието на „Началото“ е разгърнато в четири глави:

І. Проектиране и строителство на временната база за настаняване на ВИЗВМ: Преустройство на Езиковата гимназия; Преустройство на Математическата гимназия и строителство на Централна научноизследователска лаборатория; Изграждане на временна база за специализираните катедри на Втеринарномедицинския факултет; Изграждане на временна база за специализираните кадри на Зоотехническия факултет; Необходима ли беще временната база?

ІІ. Проучване, проектиране и строителство на Студентското градче в Стара Загора: Избор на място за изграждане на Студентското градче; Проучвателни работи; Международен конкурс за градоустройствено решение и план за застрояване на Студентското градче; Разработване на проектите за Студентското градче;Проблеми при намиране на финансиране на строителството; Първото (предварително) строителство- „Пътища и вертикална планировка“; Проучване на източноевропейския опит в университетското строителство; Първа копка за цялостното изграждане на Студентското градче- обект „Учебно-битов комплекс на ВИЗВМ“

ІІІ. Жилища за преподавателите и студентски общежития: Осигуряване на жилища за преподавателите;Студентски общежития;Почивна база.

ІV. В по-нови времена: Послеслов; За автора.

Книгата съдържа богат снимков материал.

Вероятното официално представяне на „Началото“ ще стане в началото на новата учебна година.

Проф. инж. Димитър Динев е роден на 28 юни 1947 г. на 5 км. от Стара Загора в село Еленино. Завършва Строителния техникум и Висшия институт по строителство и архитектура. Във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина Стара Загора е от 1974 г. най-напред като главен инженер, а след това и като преподавател. Автор е на над 80 научни публикации и на 10  учебника и монографии. Бил е заместник ректор на Тракийски университет и заместник кмет по строителството на Община Стара Загора. Инициатор, учредител и организатор е на граждански движения в името и за просперитета на Стара Загора. След пенсионирането си се занимава с проектантска дейност.

През 2022 г. издава книгата си „Късно приятелство“ посветена на легендарните ген. Делчо Делчев и писателя Николай Хайтов.

Умира на 20 май 2023 г.

Росица Ранчева