„Първобит-но“ е последния селектиран спектакъл за конкурса „Пиеро“

📣 Последният спектакъл от българската селекция на конкурсната програма на „Пиеро“ 2023 е „Първобит-но“ – продукция на I AM Studio, съобщават от МКТФ „Пиеро“/IPTF “ Pierrot“.

💬 ,,Първобит-но” е невербален спектакъл. Вдъхновен е от първобитни митове, легенди и ритуали. Представлението разказва за вечния кръговрат на създаване и унищожаване на живота. Лакомията, желанието за власт, любовта и всички други човешки грехове са пречупени през призмата на гротескното и аскетичното.
🔸 режисьор е Александър Йорданов
🔸 участват: Августина-Калина Петкова, Русита Боева, Павел Кинчев, Димитър Иванов – Мич, Борис Литов
Продължителност: 50 мин.
Невербален спектакъл.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
🎭 COMPETITION PROGRAMME
📣 Another performance from the competition programme is „PRIMAL“ – production of I AM STUDIO, Sofia.
💬 „Primitive” is a non-verbal performance. It is based on primitive myths, legends and rituals. The performance tells about the eternal cycle of creation and destruction of life. Gluttony, lust, power, love, and all known human sins since the creation of the world are refracted through the prism of the grotesque and the ascetic.
🔸 director Aleksandar Yordanov
🔸 cast: Augustina-Kalina Petkova, Rusita Boeva, Pavel Kintchev, Dimitar Ivanov, Boris Litov
Duration: 50 min
Non-verbal performance