„Орфей“ в конкурсната програма на Международен фестивал „Пиеро“

Днес ви представяме спектакъл от конкурсната ни програма – „Орфей“ – античен мит, продукция на Държавен Куклен Театър – Русе.
💬 „Орфей” е спектакъл-паноптикум, съставен от монументални визуално-пластични картини, спектакъл-мозайка, съчетаващ театър на движението, игра с маски, кукли и театрални знаци.Митът за Орфей и Евридика пресъздава темата за раздялата и смъртта, за силата и слабостта на човешката душа.
🔸 сценарий и режисура Тодор Вълов
🔸 сценография Наталия Гочева
🔸 музика, музикална адаптация и звукова картина Пламен Мирчев – Мирона
🔸 художествено осветление Ивайло Марков
🔸 графично оформление и плакат Силвия Чепарова
📸 фотограф Петър Стаменков
🔸 трейлър Венцислав Тодоров
🔸 участват: Христина Стоянова, Радинела Тотева, Светлина Станчева, Ивета Маринова, Любен Русенски,Васил Маринов, Димитър Пишев, Мартин Пашов
Продължителност: 70 мин.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
🎭 COMPETITION PROGRAMME
📣 Another performance from the competition programme is
„ORPHEUS“ ancient myth, production of State Puppet Theatre Ruse, Bulgaria.
💬 „Orpheus“ is a spectacle-panopticon composed of monumental visual-plastic paintings, a spectacle-mosaic, combining theater of movement, a play with masks, puppets and theatrical signs. The myth of Orpheus and Eurydice recreates the theme of separation and death, the strength and weakness of the human soul.
🔸 Screenplay and direction Todor Valov
🔸 Scenography Natalia Gocheva
🔸 Music, musical adaptation and sound picture Plamen Mirchev – Mirona
🔸 Light design Ivaylo Markov
🔸 Graphic layout and poster Silvia Cheparova
📸 Photographer Petar Stamenkov
🔸 Trailer Vencislav Todorov
🔸 Cast: Hristina Stoyanova, Radinela Toteva, Svetlina Stancheva, Iveta Marinova, Lyuben Rusenski, Vasil Marinov, Dimitar Pishev, Martin Pashov
Duration: 70 min.