„Полетът на къртицата“ в конкурсната програма на Международния фестивал „Пиеро“

Поредният спектакъл от конкурсната програма на „Пиеро“ 2023 е „Полетът на къртицата“, продукция на Театрална компания Puppet’s Lab.
💬 Една зимна утрин Къртицата осъзна, че не е излизала от дупката си с години. Не знаеше дали ще оцелее навън. Не помнеше как изглежда светът. Напълни си още една чиния със спомени и ги изяде. Получи киселини. После заспа и засънува, че лети.
„Полетът на Къртицата“ е обяснение в любов към страховете, които си създаваме. Отглеждаме ги като малки деца, храним ги с душите си, с мечтите си, с копнежите си. Докато не пораснат и не ни погълнат.
🔸 текст Полина Христова
🔸 стихове Веселка Кунчева
🔸 режисьор Веселка Кунчева
🔸 сценография и кукли Мариета Голомехова
🔸 музика Милен Апостолов
🔸 хореография Надежда Дичева
🔸 участва Полина Христова
📸 Александър Богдан Томпсън
Продължителност: 60 мин.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
🎭 COMPETITION PROGRAMME
📣 Another performance from the competition programme is „Flight of the Mole“, produced by Theatre Company Puppet’s Lab.
💬 One winter morning the Mole realized that she had not come out of her hole for years. She didn’t know if he would survive outside. She didn’t remember what the world looked like. She filled another plate with memories and ate them. She got heartburn. Then she fell asleep and dreamed that she was flying.
„Flight of the Mole“ is a loving explanation of the fears we create for ourselves. We raise them like little children, we feed them with our souls, with our dreams, with our longings. Until they grow and swallow us.
🔸 text Polina Hristova
🔸 poems by Veselka Kuncheva
🔸 director Veselka Kuncheva
🔸 scenography and puppets Marieta Golomehova
🔸 music by Milen Apostolov
🔸 choreography by Nadezhda Dicheva
🔸 photographer Alexander Bogdan Thompson
🔸 Mono performance by Polina Hristova
Duration: 60 min.