„37 клечки кибрит“ в конкурсната програма на Международния фестивал „Пиеро“

📣 Поредният спектакъл от конкурсната програма на „Пиеро“ 2023 „37 клечки кибрит“ – българо-немска театрална продукция на четири организации – „36 маймуни“ (София), TARTproduktion (Щутгарт) и театрите Fitz! (Щутгарт), Théâtre National (Люксембург).
💬 „37 клечки кибрит“ е пиеса, която минава жанрово по ръба на криминалната история. Тя е и пиеса за социалните неравенства в западните общества, които обострят и влияят все по-интензивно върху отношенията между хората. Тази динамика заплашва да взриви свързващата ни социална тъкан. Съвсем неслучайно заглавието реферира към „Малката кибритопродавачка“ на Андерсен.
🔸 автори: Здрава Каменова, Гергана Димитрова
🔸 режисура и сценография Бернхард Ойстершулте
🔸 проучване, драматург Гергана Димитрова
🔸 музика Юлиан Стоичков
🔸 изработка на кукла, водещ работилница за работа с куклата Антие Тьопфер
🔸 асистент режисьор Карина Илиева
🔸 асистент сценограф Таня Неделчева
🔸 участват: Снежина Петрова, Мануела Саркисян, Невена Калудова и Нейтън Купър
📸 архив „36 маймуни“
Продължителност: 70 мин.
Български и Английски (и няколко думи на Немски)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
🎭 COMPETITION PROGRAMME
📣 Another performance from the competition programme is „37 matches“ – a Bulgarian-German theatre production of four organizations – 36 Monkeys (Sofia), TARTproduktion (Stuttgart) and the theatres Fitz! (Stuttgart), Théâtre National (Luxembourg).
💬 “37 Matches” is a play that walks on the edge of the crime story genre. It is also a play about social inequalities in Western societies, which are increasingly exacerbating the tensions between people. These dynamics threaten to explode our connective social fabric. It is no coincidence that the title refers to Andersen’s “The Little Match Girl”.
🔸 text: Zdrava Kamenova and Gergana Dimitrova
🔸 director and stage design Bernhard Eusterschulte
🔸 research, dramaturgy Gergana Dimitrova
🔸 music Julian Stoichkov
🔸 puppet, puppeteering workshop leader Antje Töpfer
🔸 assistant director Karina Ilieva
🔸 assistant stage designer Tanya Nedelcheva
🔸 cast: Snezhina Petrova, Manuela Sarkissyan, Nevena Kaludova and Nathan Cooper
📸 „36 monkeys“ archive
Duration: 70 min.
Bulgarian, English (some German words)