49 точки съдържа майското заседание на Общински съвет Стара Загора

На 23 май 2023 г. ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора.
Точка първа касае „Даване съгласие  на община Стара Загора за кандидатствание и  осигуряване  на устойчивост в предложение на изпълнение на инвестиция „Ремонт и рехабилитация на общежитие към Спортно училище „Тодор Каблешков,  по процедура с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост.
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на „Пилотен проект за предотвратяване образуването на биоразградими битови отпадъци в Община Стара Загора чрез  въвеждане на фамилно компостиране за 300 домакинства”
Общинските съветници ще гласуват предложение за освобождаване от заплащане на входна такса за посещение в Зоопарк Стара Загора и такса за участие в образователни програми за деца от 4 до 18 за 1 юни 2023 г. Международен ден на детето.
На заседанието следващия вторник ще се приемат годишните финансови отчети за 2022г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капитала  и разпределение на печалбата.
Очаква се и Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора
Общинските съветници ще гласуват за Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2023 г.и програма за развитие на читалищната дейност.
Точка 42 от дневния ред касае Oдобряване на схема за поставяне на Монумент на спътник „Интеркосмос България 1300“ в парк „Артилерийски , а 43 точка – Oдобряване на схема за поставяне на три монолитни тенис маси в парк „Бедечка.
На майската сесия отново ще се определи представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на собствената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 07.06.2023 г. Този път ще се гласува и за резервен представител.