Четвъртокласниците ни са сред добрите по четене

Това показват резултатите от Международното изследване PIRLS 20

Българските четвъртокласници се представят много над средното ниво в уменията си за четене, показват резултатите от Международното изследване на уменията за четене PIRLS 2021. То отчита тенденциите в постиженията на учениците и проучва различията между националните образователни системи в участващите страни. 

Национален координатор на изследването за България е Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование към МОН. Изследването се провежда на всеки 5 години от 2001 година.
През 2021 г. в PIRLS се включват 57 страни, като България участва за пети пореден път. У нас проучването обхваща 4043 четвъртокласници от 151 училища в страната, както и техните 212 учители и родителите на 4037 от тях. PIRLS измерва способностите на учениците да разбират съдържанието на различни текстове.
Изследването се фокусира върху двете основни цели при четенето на учениците във и извън училище: четене с разбиране (художествени текстове) и извличане и използване на информация (научнопопулярни текстове).
Средният резултат по четене на българските четвъртокласници е 540 точки, който е доста над средния за страните. Най-добре се представят учениците от Сингапур (587 т.), Хонконг (573 т.), Русия (567 т.), Англия (558 т.), Финландия (549 т.) и Полша (549 т.). Резултатът на България показва, че въпреки различното числово изражение (в брой точки) няма статистически значима разлика в постиженията по четене на българските четвъртокласници и тези от Швеция (544 т.), Австралия (540 т.), Чехия (540 т.), Дания (539 т.), Норвегия (539 т.), Италия (537 т.) и др.
PIRLS използва международни сравнителни равнища на способностите, като разделя способностите на учениците спрямо четири точки от скалата на постиженията, наречени международни сравнителни равнища на способностите: напреднало (625 точки); високо (550 точки); средно (475 точки); ниско (400 точки). Напредналото равнище включва компетентности, които не са или са слабо обхванати от учебното съдържание до и за съответния клас и се очаква само малка част от учениците да го достигнат. Високото равнище (550 точки) е това, което повечето ученици би трябвало да са достигнали, а ниското (400точки) е това, което би трябвало да са достигнали всички ученици.
Според данните през 2021 г. българските четвъртокласници се справят по-добре с текстовете с литературна цел (за четене с разбиране), отколкото с тези с информативна цел (за извличане и използване на информация). Почти половината от българските четвъртокласници достигат високото равнище на способностите по четене, а 16 % имат способности в напредналото равнище. За сравнение средно за страните напредналото равнище на способностите се достига от едва 7% от учениците.

За изследването са разработени няколко въпросника, които се стремят да изучат контекста, в който учениците развиват уменията си за четене – семеен, социален, училищен и този в класната стая: въпросник за ученика, въпросник за родителите, въпросник за учителя и въпросник за директора. Данните сочат, че 80% от българските ученици учат в училища без никакви проблеми с дисциплината и сигурността и имат постижения от 549 точки. В училища с проблеми в дисциплината и сигурността, според директорите им, учат 4% от българските четвъртокласници. Те имат постижения от 458 точки, или с 91 точки по-ниски.
Образователните възможности в семейството са факторът, който има най-голям ефект върху резултатите на българските четвъртокласници.
Компонентите, които изграждат скалата на образователните възможности в семейството, са броят на книгите и детските книги у дома, образованието и професионалната заетост на родителите. Тази скала е формирана от отговорите на родителите. Учениците са с „много
възможности“, ако средно у дома имат повече от 100 книги, повече от 25 детски книги, поне един от родителите им има висше образование и поне единият работи като специалист. Учениците са с „малко възможности“, ако средно имат 100 или по-малко книги у дома, 25 или по-малко детски книги, двамата им родители нямат по-високо от средно образование и не работят като специалисти.