Гражданско сдружение „Алтернатива 55” проведе общо събрание

На 17 май 2023 г. Гражданско сдружение (ГС) „Алтернатива 55“ Стара Загора проведе общо събрание. Структурата е една от първите създадени нестопански организации. Учредена е през юни 1999г и е вписана в Регистър на организациите в обществена полза от 2001 г. Мисия на организацията е да работи за засилване ролята на жените в развитие и утвърждаване на гражданското общество и подпомагане уязвимите групи хора- предимно деца с увреждания.

Сдружението от 12 години е областен представител на Национален алианс за социална отговорност-НАСО, български представител на EASPD(Европейска асоциация доставчиците на услуги за хора с увреждания-със седалище Брюксел) за България. В качеството си на такова, сдружението предоставя безвъзмездно мнения и препоръки по разработвани национални и международни документи; организира съвместни регионални обучения с участие на представители от НАСО и EASPD. През 2016, след конкурс, организацията ни представи своя опит за предоставяне на социални услуги в малки селища- на Световен конгрес в Молдова.

И тази година ГС „Алтернатива 55” отчете своята ползотворна дейност в следните направления:

  1. Предоставяне на социални услуги в общността като делегирана държавна дейност: Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания

Центърът е един от първите създадени в България по проект, финансиран от ЕС през 2006 г. От 2011 г, след конкурс, е делегирана държавна дейност за почасова работа с деца с Генерализирани разстройства в развитието/ГРР–предимно с аутизъм. От месец август 2022г. капацитетът е повишен от 20 на 30 деца, като през годината е работено системно с 45 деца с ГРР. Дейността се провежда от мултидисциплинарен екип/МДЕ, включващ управител, социален работник, психолози, специален педагог, подпомаган от помощен персонал. Организацията и прякото ръководство на дейността на ЦСРИ се осъществява от ръководителя на Центъра. Цялостен контрол на дейността се осъществява от н-к отдел „Здравеопазване и социални дейности” към Община Стара Загора.

Дейностите на Центъра се реализират от второто полугодие на 2022 г. в нова в сграда, намираща се на улица „Родопи” №48.  Тя е предоставена безвъзмездно от Община Стара Загора. Сградата е с общо 7 работни помещения, обзаведени с най- съвременна техника и с необходими материали за работа на децата и екипа.

МДЕ работи по следните основни програми:

1. Ранна интервенция на деца: Тази програма се използва при приемане на нови деца, с възраст под 7 години, с цел по-пълна оценка на възможностите и потребностите на детето, капацитета на семейството и планиране на подходящи дейности за ранна диагностика, рехабилитация и превенция на изоставяне на дете в институция – с оценка по специална методика в семейна среда.

2. Комплексна програма за социална рехабилитация и терапия: включваща следните основни дейности:

  • Планиране и отчетност: изготвяне на комплексна оценка, протокол за потребностите, индивидуален план за развитие на всяко дете (съобразени с изискванията на Методическото указание на Агенция по качество към МТСП). Извършване на периодичен преглед и корекция на плановете за развитие, съвместно родител-екип, на всеки 6 месеца. Изготвяне на тримесечни и годишен доклад за развитието и проблемите в работата на всяко дете, които се депозират в Дирекция «Социално подпомагане».

    • Програми за индивидуална работа: Провеждане на индивидуална психологическа работа, работа със специален педагог и психолог по индивидуалния план на всяко дете. Консултиране на родителите.

В пряката си работа с децата екипът на Центъра ни ползва най- съвременните методики:

-„Монтесори терапия”, разработена от педагожката Мария Монтесори. Сдружението е едно от първите в града, която прилага методиката, като проведе системно обучение на екипа и достави материали от Германия. В специално създадена обкръжаваща среда детето усъвършенства своето физическо състояние, формира моторни и сензорни навици съответстващи на възрастта му, придобива навици на базата на собствения опит. Терапевта само наблюдава и създава среда, в която детето да може да се развива.  Тази среда съдържа всички необходими материали, свързани с дейности от ежедневния живот, при които детето се обучава самостоятелно да се облича, да пресипва и прелива, да мие, да чисти, да разбърква, да изрязва,  оцветява и рисува и други такива дейности. Тук децата се научават да концентрират вниманието си и да развиват фината и грубата моторика и много други.

PECS: Комуникационната система за обучение чрез обмен на изображения е допълваща и алтернативна комуникационна система, разработена и произведена от през 1985 г. в програма за аутизъм в САЩ.

TEACСH: засяга три звена-семейната среда, обществената адаптация и образованието, като след клиничната диагноза TEACCH провежда приучаване към социални умения, индивидуализирана учебна програма, подкрепа и обучение на родителите и учителите на детето.

-Арттерапия, трудотерапия, ерготерапия. При Tрудова (Occupational Therapy), поведенческа терапия, арт-терапия, музикотерапия е важно е от самото начало да се направи обща стратегия в терапевтирането на детето и да се набележат сферите, в които то трябва да бъде подпомогнато от логопеди, психолози, специални педагози и т.н., които да си сътрудничат в екипната работа.

3.Програма за социализация и развиване на подкрепяща среда: Организиране на изнесени дейности с децата от ЦСРИ, най-често съвместно с родители и екип, съдействащи подобряване на комуникативните им умения: проведени са 2 инициативи. Гости на децата от Центъра бяха представители на Фондация „Обществен дарителски фонд”-Стара Загора и ученици от „Младежки червен кръст“- те споделиха с децата минути на творчество, като изработиха заедно великденски яйца. Скъп гост на децата от Център „Алтернатива“ бе г-жа Мирослава Балдаранова, автор и дългогодишен приятел на Центъра; тя подари на децата няколко книги и участва в сесия за четене.

4.Програма за оценка, планиране и контрол на дейностите по предоставяне на социална услуга в общността: ежегодни отчети към УС на сдружението, МТСП и др.

5. Програма за квалификация на екипа: През 2022 г членове на екипа са участвали в общо 8 обучения, като 2 от тях са свързани с подготовка за ползване по най-добрия начин новата база на Центъра, по темите „Сензорна интеграция и терапия”, проведено от Обучителен център „СИВЕННА”–Пловдив-10.2022г. и от друг специалист през 12.2022 г.

Б.Работа по спечелени от сдружението проекти

С цел да се осигурят повече възможности за развитието на децата и подпомагане на родителите им, сдружението ежегодно разработва проекти; от общо над 80 реализирани проекта през годините, за 2022 г е работено по 4 проекта:

Проект1: „Формиране на трудови умения и популяризиране постиженията на деца с увреждания” финансиран от ТЕЦ КГ-МИЗ, по програма „Дарителство по ведомост”Ф-я «BCause”, (01.01.2022–30.06.2022). Проектът съдейства за постигане на самостоятелност и подобряване на възможностите за социализиране на децата, посещаващи ЦСРИ, чрез провеждане на специализирани дейности по трудотерапия, в партньорство на екипа от ЦСРИ и родителите на децата.

Проект 2: Приложение на методиката „Сензорна интеграцияq финансиран от ТЕЦ КГ-МИЗ, чрез програма „Дарителство по ведомост”Ф-я«BCause”, (04.07.2022 – 30.12.2022).Пребазирането на Център „Алтернатива” в нова сграда, предоставена от Община Стара Загора, в която има обзаведена Сензорна зала, наложи подготовка на екипа за ефективно прилагане на методиката в бъдещата работа с децата от Центъра и популяризиране на методиката сред родителите и общността. Бе проведено проучване на практическия опит на друга организация, прилагаща метода; обучение на екипа за работа в различни направения на сензорната интеграция и провеждане на 4 вътрешни практически обучения.

Проект 3: « Ерготерапия»-(15.08-15.12.2022). Ерготерапия е провеждане на група спортни дейности, чрез които се компенсират трайно увредени функции, като с всяко дете се работи индивидуално, след оценка какви точно са уврежданията. Залата за ерготерапия е оборудвана и се ползват специани уреди като: пътека за ходене, стълби за ходене: които подпомагат детето да се научи или да подобри ходенето си, като се развиват мускулите на краката;специални люлки, чрез които детето се научава по-добре да се ориентира в пространството, както и да подсили различни мускулни групи и др.

4.Проект:«Кампания за набиране на средства по програма Платформата и DMS; набрани средства 6320  лв, С тях се финансира продължаване на проекта Ерготерапия през 2023.

В.Организационно състояние. През 2022 г. в сдружението членуваха 12 души; дейността му бе подпомогната от 10 индивидуални доброволци, от ученици от Младежки Омбудсман, Младежки Червен кръст и студенти от Тракийски университет- на който сдружението е и база за практическо обучение по сключен договор. На събранието бяха приети 3 майки на деца, посещаващи Центъра, които ще образуват Родителска група, пряко подпомагаща работата на екипа. За колективен член бе приет Младежки общински съвет-Стара Загора, който ще съдейства за провеждане на различни съвместни инициативи, утвърждаващи развиване на подкрепяща среда към децата с увреждания.

Инж. Анастасия Василева