Учени, студенти и фермери участваха в обучителен форум по „Кибер-физични системи за мониторинг от ННП „Интелигентно животновъдство“

Обучителен форум по Работен пакет 5 „Кибер-физични системи за мониторинг“ от Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ се проведе в конферентната зала на Академичния информационен център на Тракийски университет – Стара Загора.
Събитието бе открито от проф. Добри Ярков – председател на Изпълнителния съвет на ННП „Инте-Живо“ и Ректор на ТрУ. В своето обръщение той очерта перспективите за развитие на съвременното животновъдство и ключовата роля на Тракийския университет: „Ние разчитаме на вас – младите специалисти за да постигнем общата си цел – производство на биологично чисти хранителни продукти, с минимум участие и въздействие от страна на човека. Привлеченото финансиране от няколко милиона лева през последните 3-4 години е признание за нашия авторитет като научно-изследователски университет, но и ни задължава да постигнем бързи и видими резултати. Това не може да стане без вашето активно участие. Пожелавам ви ползотворна работа – обменяйте идеи, споделяйте вашите успехи, търсете съвместни решения, не само в рамките на днешното обучение, а и в бъдеще. Вие имате пълната ни подкрепа за всички добри идеи!“
Повече от 30 участници: аграрни специалисти, ветеринарни лекари, фермери, студенти и членовете на екипите от партньорите по РП5 се запознаха с новостите в прилагането на киберфизични системи за мониторинг поведението, здравето и продуктивността на крави отглеждани в съвременни производствени системи.
В първият обучителен модул водещи специалисти от ИИКТ-БАН, РУАК, ССА и ТрУ – партньори по РП5, представиха темите:
 Облачна система за интелигентна обработка и интерактивна визуализация на IoT данни в умните ферми – доц. д-р Татяна Атанасова, ИИКТ – БАН
 IoT базирана система за мониторинг на физиологични и поведенчески параметри на дойни крави – доц. дн Борис Евстатиев, Русенски университет „Ангел Кънчев“
 Дигитализация в месодайното говедовъдство – доц. д-р Николай Марков, ИПЖЗ, Троян
 Прецизност на получаваните данни от внедрени системи за контрол на поведението и продуктивността на дойни крави – доц. д-р Тодор Славов, ТрУ, Стара Загора
В последвалата дискусия и работа по групи бе оценена ефективността на КФС за мониторинг, обсъдени бяха модерните тенденции за събиране и обработка на данни, както и възможностите за адаптиране към нашите реалности.
Вторият обучителен модул бе посветен на демонстрации и представяне на внедрени информационни системи в говедовъдни ферми у нас:
 Изграждане на LoRaWAN мрежа в АТК на ТрУ с цел събиране на данни за здравословното състояние и физиологичните показатели при крави чрез сензори имплантирани в търбуха им – фирма Кю Онлайн ЕООД, гр. Русе
 Системи за контрол на поведението и за управление на производствените процеси прилагани във ферма „Агри-милк“, с. Богданово – зооинж. Николай Господинов
 Механизация и автоматизация на процесите при производство на краве мляко – Драгол Георгиев, управител на ЗС „Драголов“, с. Сборище
В работата по групи студентите и фермерите под ръководството на гл.ас. Ивелина Недева от ТрУ дискутираха добрите практики в приложените системи за мониторинг на поведението и здравословното състояние на крави. В практическите обучения студентите, освен че се запознаха с възможностите на софтуера за изследване поведението на животни Observer, създадоха етограми, с които оцениха степента на благополучие и комфорт на говеда при пасищни условия.
В заключителната дискусия бяха разисквани проблемите, с които се сблъскват фермерите, зоонженерите и ветеринарните лекари в ежедневието си, както и начините за решаването им със съвременни технически средства. Установени бяха ползотворни контакти, а мнението на всички участници е, че подобни форми са изключително полезни и трябва да станат практика. Оценено бе като пропуск в обучението на бъдещите зооинженери непознаването в достатъчна степен на съвременните информационни системи, прилагани в животновъдството, а това е важно конкурентно предимство при професионалната им реализация. Като част от екипа по РП5 – деканското ръководство на Аграрен факултет към ТрУ, пое ангажимент това да стане реалност в учебната програма, още в началото на следващата академична година, също и да съдейства за провеждане на студентски практики в модерните ферми на участниците във форума.
Обучението завърши с връчване на сертификати на участниците от ръководителя на РП5 „КФС за мониторинг“ – проф. Иван Върляков.