Представяме Ви номинациите за награда „Стара Загора“ за 2023 г.

До определения срок до кмета на Община Стара Загора са постъпили общо 20 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2023 година. С нея се удостояват граждани с високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата в на образованието и науката в общината. Отличията се присъждат в две направления – „Наука и образование“ и „Култура и изкуство“. Наградите се връчват на общоградското честване на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

За индивидуална награда в направление „Наука и образование“ претендентите за отличието са общо шест:

1. Мима Михайлова Тапанкова – старши учител в начален етап на основното образование във Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“.

2. Донка Бончева Ганева – старши учител по химия и опазване на околната среда в Шесто ОУ „Свети Никола“.

3. Татяна Минкова Николова – начален учител в СУ „Васил Левски“.

4. Георги Павлов Димитров – педагогически съветник в ОУ „Кирил Христов“

5. Снежана Георгиева Богева – старши учител по история и цивилизация в СУ „Максим Горки“.

6. Маргарита Стефанова Иванова- учител в прогимназиален етап в ОУ „Георги Райчев“

В същото направление за колективна награда номинирани са:

1. Педагогически колектив на НУ „Димитър Благоев“.

2. Екип на проекта „Ние сме музиканти“ на Държавна опера – Стара Загора, насочен към деца със специални образователни потребности.

3. Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“.

4. Педагогически колектив на Пето ОУ „Митьо Станев“.

5. Тракийски университет

В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда са номинирани:

1. Димитър Никленов, български писател и драматург, вдъхновен и неуморен творец, автор на десетки книги за деца, сценарии за телевизионни филми.

2. Петър Калчев, директор на Регионален исторически музей (РИМ). 

3. Христо Христов, журналист, посмъртно.

4. Русалина Мочукова – оперна певица от Държавна опера – Стара Загора,

5. Радост Младенова – Арабаджиева – музикален педагог и хореограф, ръководител на  Детско – юношеска школа за сценични изкуства „Алегра“.

В същото направление за колективна награда са предложени:

1. Творческия състав на спектакъла „Фауст“ от Шарл Гуно на Държавна опера – Стара Загора.

2. Народно читалище „Родина – 1860“

3. Драматичен театър „Гео Милев“

4. Детско – юношеска школа за сценични изкуства „Алегра“

Последователно Редколегията на Долап.бг ще Ви представи номинациите без редакторска намеса.

                                                                                 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

                             ОТ РЕКТОРА НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ДОБРИ ЯРКОВ

ОТНОСНО: НОМИНАЦИЯ ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА “СТАРА ЗАГОРА” НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ В НАПРАВЛЕНИЕ “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ” 

УВАЖАЕМИ Г-Н ТОДОРОВ,

Тракийският университет (ТрУ) е автономна държавна учебно-научна институция със седалище гр. Стара Загора. Той е един от водещите университети в България, който предлага висококачествено образование и провежда изследователската дейност в различни области. Университетът заема престижното 5-о място по рейтинговата класация на университетите в България. Университетът е акредитиран с много висока оценка 9,20 (при максимална 10) от Националната агенция за оценяване и акредитация в България. Той е водещ център за образование с правото да обучава в ОКС Бакалавър и Магистър, както и в образователна и научна степен Доктор.  

Тракийският университет Създаден е с Решение на Народното събрание от 21.07.1995 г. на основание чл. 53, ал.5 и чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България и чл.2, ал.1 от Закона за висшето образование (ЗВО) на базата на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ) и Висшия медицински институт (ВМИ) – Стара Загора, със съществуващите към тях факултети и самостоятелни звена. Към момента Тракийският университет разполага с 9 структурни звена, които са своеобразни авторитети в своята научна област: Аграрен факултет (АФ), Ветеринарномедицински факултет (ВМФ), Медицински факултет (МФ) Педагогически факултет (ПФ), Стопански факултет (СФ), Факултет “Техника и технологии” – гр. Ямбол (ФТТ), Филиал Хасково (ФХ), Медицински колеж (МК) и Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ).

Аграрният факултет е доайен на висшето образование в Стара Загора с над 100-годишна история и е едно от най-големите и най-динамично развиващите се звена в университета. Факултетът предлага образование по шест акредитирани специалности в редовна и задочна форма, както и по 25 акредитирани програми за магистърска степен и 23 акредитирани научни специалности за докторска степен. Факултетът е горд за своите преподаватели, сред които има 6 академици, 4 членове кореспонденти и много други авторитетни специалисти в българската аграрна наука и образование. През периода от 2011 до 2021 година на Аграрния факултет са защитени общо 59 дисертации, от които 53 за степен „доктор“ в областта на ОНС и 6 за степен „доктор на науките“. Факултетът има богата материално-техническа база, която включва лекционни и учебни зали, лаборатории, помещения за административно и стопанско обслужване, учебно-експериментални сгради, опитни полета, опитен пчелин, генетична банка от копринени буби и други. Аграрният факултет използва и материално-технически бази на други институции и предприятия и провежда мобилности и специализации по програмата „Еразъм“. Факултетът има високи оценки при акредитация на всички професионални направления.

През тази година се навършват 100 години от основаването на Ветеринарномедицинския факултет в България, който е резултат от инициативата на първите български ветеринарни лекари. Факултетът развива своята дейност в унисон с обществено-икономическите промени в страната и има система за адаптиране на учебните планове към практика. ВМФ има база за провеждане на мащабна научноизследователска и учебна дейност. През последните 100 години факултетът е подготвил над 15,000 ветеринарни лекари, които отговарят на нуждите на страната. От 1948 г. ВМФ започва да обучава чуждестранни граждани и е обучил около 500 ветеринарни лекари, които са посланици на България в 56 страни по света. През последните 9 години е въведено обучение на английски език по ветеринарна медицина, като студентите са от над 20 страни. ВМФ е родното място на почти всички основни направления на съвременната ветеринарномедицинска наука в България и е организатор и домакин на редица научни конгреси, симпозиуми и конференции с международно участие. От 1998 г. издава списание на английски език, което се превърна в национален представителен форум на българската ветеринарномедицинска наука в чужбина. ВМФ е първата и засега единствена структура на висшето образование в България с европейска акредитация и е модел за съвременна образователна и научна институция. ВМФ е безспорен фактор на академичния живот в България и Стара Загора, а базите на катедрите и Ветеринарната болница са оборудвани със най-модерна инфраструктура, което създава максимално добри условия за учебно-преподавателската дейност и постигане на по-високо ниво в научните изследвания. ВМФ Стара Загора е знак за качество, иновации, наука и доверие, а младите хора, обучени във ВМФ, се реализират успешно както в България, така и в чужбина.

Медицинският факултет при Тракийски университет – Стара Загора e разкрит с решение № 44 на Министерския съвет от 08.04.1982 г., като Висш медицински институт за подготовка на висши кадри по специалността „Медицина“ в рамките на Медицинска академия. Днес със своята 40-годишна история в Медицински Факултет се обучават над 1200 студенти и докторанти от специалностите: медицина, медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент, кинезитерапевт, социални дейности, управление на здравните грижи и здравен мениджмънт. Факултет е структуриран в 21 катедри, а за обезпечаването на учебния процес и научната дейност със сърце, разум и вяра работят над 75 хабилитирани преподаватели и 118 асистенти, главни асистенти и преподаватели. Редом с тях в „часовниковия механизъм“ на факултета са неотлъчно десетки експерти, инспектори, лаборанти, специалисти, сътрудници и служители. Медицински факултет разполага с множество лаборатории, някои – уникални, в които се развива научна дейност с фундаментален и приложен характер; симулационен център, съвременна библиотека, както и значителен актив от диагностична и терапевтична апаратура базирана във факултета и клиничните катедри/структури на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, благодарение на която се обучават студенти, докторанти и специализанти.

През 2023 година Стопанският факултет отбелязва своята 15-годишнина като самостоятелно структурно звено на Тракийския университет. Факултетът празнува още 31 години от създаването на специалността „Аграрна икономика и търговия“, 20 години от създаването на специалността „Регионална икономика и управление“ и 15 години от създаването на катедра „Регионално развитие“. Историята на Стопанския факултет започва през 1974 година, с обединена катедра „Икономика и организация“ е създадена в тогавашния ВИЗВМ. През 2008 година Стопанският факултет е открит като самостоятелно структурно звено на Тракийския университет, като обучава студенти в две професионални направления: икономика и информатика и компютърни науки. В момента факултетът предлага 7 бакалавърски, 10 магистърски и 2 докторски програми. Учебните планове и програми, по които Стопански факултет обучава студенти са осъвременени, актуализирани и апробирани след идентифициране потребностите на бизнеса. В областта на научноизследователската дейност факултетът участва като координатор и водеща структура в мащабни национални и международни проекти. Успешните и дългогодишни контакти с наши партниращи университети (от страната и чужбина) и колеги от сродни факултети и катедри са реализирани в съвместни образователни и научни програми за преподавателски и студентски обмен.

Педагогическият факултет към Тракийски университет е създаден с Постановление на Министерския съвет от 03.07.2002 година. През 2022 г. той отпразнува 20 години от създаването си. В ПФ към настоящия момент се обучават  1080 бакалаври в 8 специалности и 401 магистри в 7 специалности. Общ брой докторанти към момента е 26, по 3 докторски програми, а броят на специализантите до момента е 1000. Педагогическият факултет е наследник на най-добрите педагогически традиции на страната и града, водещи началото си от Българското Възраждане, по време на което Стара Загора е наречена по-късно от българския историк, педагог, писател и обществен деятел Димитър Страшимиров “Оксфорд в Южна България”. През миналата година образователното дело в Стара Загора навърши 180 години от основаването на първото взаимно новобългарско светско училище, което  се е помещава в сградата на килийното училище към църквата „Свети Никола” и е носило нейното име. Постепенно Светиниколското училище се утвърждава като водещо в града и региона. Началото на педагогическото образование в Стара Загора се свързва с името Анастасия Тошева, която през 1863 г. открива девическо училище в Стара Загора и привлича още жени-учителки. Авторитетът му на най-добре уредено девическо училище привлича ученички от далечни места. То подготвя процентно най-много учителски кадри за девическите училища в България.

Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет – Стара Загора е висше училище с близо 60 годишна история и традиции в обучение на технически кадри и учители. От създаването му като Учителски институт през 1964 г. до днес, е със значителен принос за обучението на младите хора и осигуряването на специалисти с висше образование за Ямбол, Ямболска област, както и за цялата ни страна. През ноември 2021 г. Факултет „Техника и технологии“ отбеляза 10 години от преобразуването от Технически колеж на Тракийски университет във Факултет с обучение в трите образователни степени: ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“, и ОНС „Доктор“. В петте акредитирани технически професионални направления – „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“ и „Хранителни технологии“ се обучават инженери, покриващи нуждата от висши технически кадри в индустрията, административната и образователната сфера на региона.

Филиал Хасково на Тракийски университет Стара Загора има повече от 70 годишни традиции в обучението на медицински специалисти. От създаването му през 1950г. и до днес в своята история учебното заведение бележи непрекъснат възход в развитието си и е подготвил хиляди медицински специалисти, които упражняват професията в България и по целия свят. Във Филиала се осъществява обучение в две професионални направления и три специалности от регулираните професии „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Кинезитерапия“ на образователно-квалификационна степен „Бакалавър”.

Медицинският колеж е създаден през учебната 1946/47 г. като Медицинско училище в Стара Загора, обучаващо медицински сестри. През годините се добавят нови специалности и са се извършвали няколко преобразувания в учебната структура на институцията, като през 1997 г. се преобразува в Медицински колеж на Тракийския университет. Днес Медицинският колеж обучава студенти по шест специалности и има благоприятни перспективи за развитие, особено с оглед на възможностите за реализация на медицинските специалисти. От създаването си до днес са били обучени над 10 хиляди здравни професионалисти. Завършващите днес здравни професионалисти показват новата визия на професията пред обществото и заемат своето достойно място в здравната система като основен ресурс за качествени здравни грижи. Днес Колежът има модерна визия и осигурява съвременни условия за реализиране на учебния процес за всичките шест специалности.

Основните принципи, на които се изгражда дейността на ДИПКУ, са единството на традиция и съвременност и отразяването на съвременните тенденции в образователната теория и практика. Основната дейност на ДИПКУ е свързана с квалификация на педагогически специалисти. Това включва  дългосрочните форми на следдипломна квалификация (СДК) за придобиване на допълнителна квалификация и професионално-педагогически специализации, квалификационните курсове с обща педагогическа насоченост, специализирани квалификационни курсове, практикуми и тренинги, езиково обучение. Процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени на педагогически специалисти се провеждат в съответствие с нормативната уредба на дейността в България. Ежегодно ДИПКУ организира Международен педагогически форум. Той се утвърждава като място за споделяне и изява на иновативни практики на учители и в същото време – подпомага кариерното им развитие. Департаментът издава научно Е-списание “ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ”,  реферирано и индексирано в Националния център за информация и документация, както и в световни бази като ERIHPLUS и RESEARCHGATE и др. Издателската дейност на ДИПКУ включва учебници, учебни помагала и книги, голяма част от които се разпространяват безплатно.

Тракийският университет полага изключително големи грижи за обучението, бита и развитието на своите студенти. Освен това той има силна ангажираност към устойчивото екологично и икономическо развитие в региона. Университетът е активен партньор на местните общности и организации, има силни връзки с бизнеса в региона и работи в партньорство с много компании и организации в Стара Загора като редовно организира и подкрепя инициативи, насочени към подобряване на качеството на живот. 

С УВАЖЕНИЕ,

ПРОФ. Д-Р ДОБРИ ЯРКОВ

РЕКТОР НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА