Представяме Ви номинациите за награда „Стара Загора“ за 2023 г.

До определения срок до кмета на Община Стара Загора са постъпили общо 20 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2023 година. С нея се удостояват граждани с високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата в на образованието и науката в общината. Отличията се присъждат в две направления – „Наука и образование“ и „Култура и изкуство“. Наградите се връчват на общоградското честване на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

За индивидуална награда в направление „Наука и образование“ претендентите за отличието са общо шест:

1. Мима Михайлова Тапанкова – старши учител в начален етап на основното образование във Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“.

2. Донка Бончева Ганева – старши учител по химия и опазване на околната среда в Шесто ОУ „Свети Никола“.

3. Татяна Минкова Николова – начален учител в СУ „Васил Левски“.

4. Георги Павлов Димитров – педагогически съветник в ОУ „Кирил Христов“

5. Снежана Георгиева Богева – старши учител по история и цивилизация в СУ „Максим Горки“.

6. Маргарита Стефанова Иванова- учител в прогимназиален етап в ОУ „Георги Райчев“

В същото направление за колективна награда номинирани са:

1. Педагогически колектив на НУ „Димитър Благоев“.

2. Екип на проекта „Ние сме музиканти“ на Държавна опера – Стара Загора, насочен към деца със специални образователни потребности.

3. Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“.

4. Педагогически колектив на Пето ОУ „Митьо Станев“.

5. Тракийски университет

В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда са номинирани:

1. Димитър Никленов, български писател и драматург, вдъхновен и неуморен творец, автор на десетки книги за деца, сценарии за телевизионни филми.

2. Петър Калчев, директор на Регионален исторически музей (РИМ). 

3. Христо Христов, журналист, посмъртно.

4. Русалина Мочукова – оперна певица от Държавна опера – Стара Загора,

5. Радост Младенова – Арабаджиева – музикален педагог и хореограф, ръководител на  Детско – юношеска школа за сценични изкуства „Алегра“.

В същото направление за колективна награда са предложени:

1. Творческия състав на спектакъла „Фауст“ от Шарл Гуно на Държавна опера – Стара Загора.

2. Народно читалище „Родина – 1860“

3. Драматичен театър „Гео Милев“

4. Детско – юношеска школа за сценични изкуства „Алегра“

Последователно Редколегията на Долап.бг ще Ви представи номинациите без редакторска намеса.

                                                                           ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Обществения съвет при V ОУ „Митьо Станев“ по повод предстоящото присъждане на награда „Стара Загора“ в направлениеНаука и образование“ за номинация на колектива на училището със следните мотиви:

  • Целенасочено създаване на среда и условия за повишаване на дигиталните компетентности на учениците и учителите, разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание:

Условия за повишаване на дигиталните компетентности на учениците се създават в училището чрез занимания по ключови дигитални умения в групи по интереси.

Дигиталните компетентности на учителите се повишават чрез осъществените седем мобилности по Европейска програма „Еразъм+“. За периода 2018-2020 година са проведени 4 мобилности в европейски училища. За периода 2021-2022 година са проведени 3 мобилности в Испания, Италия и Исландия. За периода 2022-2026 година предстоят още 11 мобилности, включително и с ученици в шести и седми клас. Тази възможност училището получи чрез присъдената Еразъм Акредитация от Център за развитие на човешките ресурси.

За периода 2020 – 2023 година са присъдени 931 обучителни кредита от квалификационната дейност на персонала за повишаване на компетентностите на учителите.

Учителите споделят добър опит и разработват дигитално образователно съдържание, което публикуват на сайта znam.bg, Prepodavame.bg и Кан Академия. Образователен ресурс, създаден от иновативните учители, може да бъде достъпен в интернет-средата – на сайта на училището, на сайта на РУО, Стара Загора, в блоговете на учителите новатори. По националната програма „Иновации в действие“ са изработени интерактивни книжки с дигитални уроци на 18 учители от училището ни, които са мултиплицирани в училищата на градовете Бургас, Видин, Хисаря, Шумен. В училището ни се провежда ежегодно седмица на иновациите. В нея традиционно се посрещат учители и ученици от страната, след което училището ни инициира общински форуми за популяризиране на иновативни практики и на добър обучителен опит, придобит в европейски училища.

Иновативните учители разработват и внедряват дигитално съдържание при вътрешноинституционална квалификация и в социалните медии. Дигитална практика на г-жа Росица Минева, преподавател по английски език в начален етап, е номинирана за наградата на журито в процеса „Добрите практики на фокус“ на сайта prepodavame.bg. Иновативните ни учители са изготвили банка с дигитални уроци по учебни предмети в начален и прогимназиален етап и за ученици със СОП, които ще представят на единната електронна платформа за образователни услуги „Дигитална раница“. Със съдействието на Обществения съвет и Училищното настоятелство са позиционирани в коридорите на сградата QR кодове за образователни игри, с помощта на които учениците, използвайки дигиталните технологии учат и се забавляват. Проява на творчество, търсене и създаване на условия за развитие на креативност и прилагане на иновации в областта на образованието

От 2018 г. училището е иновативно с основна цел на иновациите – нови методи на обучение (проектно-базирано обучение, STEAM, CLIL, Blended learning, Gamification), нови методи на оценяване (формиращо, автентично, електронно портфолио), промяна на учебната среда и нов мениджмънт на класната стая. Целите на иновациите се осъществяват чрез осигурената отлична материално-техническа база – всички 53 класни стаи и кабинети разполагат с високоскоростен интернет, видеонаблюдение, лаптоп за учителя и възпроизвеждащо устройство към него, два интерактивни дисплея, кабинет по готварство, 120 ученически лаптопа и др.

Иновацията “Учим активно – 4К“ отговаря изцяло на националните и европейските образователни приоритети за подобряване качеството на образование. Математическите компетентности, съчетани с природни науки и технологии, са в основата на мултидисциплинарния подход на обучение в начален и прогимназиален етап. Интегрирането на електронно портфолио като метод на оценяване е пряко свързано с развитието на дигитални компетентности и умения за учене през целия живот. Принципът за обществени и граждански компетенции намира широко приложение в иновацията на нашия екип за личностно развитие на учениците при работата с деца със специални потребности.

На 6-ти национален конкурс „SUPER STEM България 2022“ училището участва с разработен STEM проект. За принос в развитието на STEM науките в училищата в България е отличен един учител от училището – г-жа Росица Атанасова – Минева, която през 2018 г. получи награда за учител, национален дигитален посланик (амбасадор) в клас и в час, от дигиталния комисар г-жа Мария Габриел.

Училището стана домакин на националното състезание по правопис на английски език „Spelling Bee junior“ 2023г.

  • Създадени условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички участници в процеса на образование

Създадените професионални учещи общности, които постепенно замениха методическите обединения, дават възможност за отворена училищна среда, в която се сдружават единомислещи колеги. В зависимост от динамиката на дейностите учителите се прегрупират в нови общности. Участието на училищния екип за подкрепа на личностното развитие в изключително богата квалификационна дейност и в проекта

Подкрепа за приобщаващо образование“ доведе до ефективна колаборация с учениците със СОП. Кабинетите на ресурсните учители, на педагогическите съветници и на логопеда са оборудвани с биофийдбек система за тренировка на фината моторика, с комплекти за театър, с тактилни дискове, пясъчни табла, логопедични сонди, дихателна логопедична игра Турбино, дървени пъзели, възглавнички с емоции и много други.

  • Последователна и целенасочена работа по обхвата на децата и учениците

В училището няма отпаднали от образователната система деца и ученици. За всяка учебна година се актуализира действащият План за дейността на екипа за предотвратяването на отпадането от образователната система. Не са идентифицирани проблеми в училището с обхващането, включването и предотвратяването на отпадането на деца и ученици. Активно работят двамата педагогически съветници с родителите, които срещат проблеми в отношенията с децата си. Работата не е спорадична, а системна. Материалната база е голяма и в образователната институция са записани деца на 5 и 6години в подготвителна група. За превенция от отпадане в училището са сформирани 6 групи по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ и 21 групи по занимания по интереси с преподаватели от училището и с външни специалисти. През 2022 година. училището осъществи туристическо пътуване за 72 ученици по НП „Отново заедно“. С цел подобряване на координацията, комуникацията и сътрудничеството с родителите са планирани инициативи през учебните години – „Училище за родители“ (психологически ателиета, „вечери“ за родители), инициативи съвместно с Обществения съвет – срещи на учениците от начален етап с детски писателки, участие в „Голямото четене“, националната награда за детски книги „Бисерче вълшебно“, „коледни“ и „великденски“ базари с изделия от родители и ученици, дарения на детски книги, срещи на учениците от 6. и 7. клас с Енчо Керязов, журналиста Светослав Иванов, певеца и актьор Стефан Вълдобрев под надслов „Как се става успешен“ (2018 г., 2019 г. и 2020 г.).

По проекта „Управляваме училището с ученическо самоуправление“ подпомагаме ученическото самоуправление за учениците от I до VII клас, което до 2022 г. не включваше учениците от първи, втори и трети клас. Чрез ученическото самоуправление децата участват пряко в управлението на училището, учат информално и са стимулирани да бъдат креативни и да утвърждават европейски и национални ценности.

  • Доказани високи резултати в образователния процес – призови места на ученици в национални и международни състезания и олимпиади, повишени резултати на НВО

Резултатите от НВО в 4.клас и в 7.клас са със средно 10% по-високи от тези за страната и региона. Тази тенденция се запазва трайна дори и в условията на ОРЕС.

Призови места на ученици в състезания и олимпиади:

В периода 2010 – 2023 година на националните олимпиади по биология и здравно образование ежегодно от училището се класират по един или двама ученици. През 2023 г. на националната олимпиада по биология и здравно образование в гр. Силистра се класира ученичка от 7. клас. Училището работи по НП „Ученически олимпиади и състезания“.

На международната олимпиада по английски език HIPPO в гр. Римини, Италия, за 2021 г. се класира една ученичка от 6. клас.

На международна олимпиада по английски език HIPPO в гр. Рим, Италия, – световен финал за 2022 г., ученичката Гергана Атанасова от 7. клас стана четвърта в света.

Учениците ни традиционно се класират на национален кръг на национално състезание по БДП.

От математически турнир „Иван Салабашев“ училището има 10 златни, 1 сребърен и 3 бронзови медала.

На Зимен кръг на международен математически турнир „Математика без граници“ със сребърен медал и второ място е Максим Попов. На състезанието „Стара Загора търси математически таланти“, организирано от „Съвета на мъдреците“ при ПГ по КНМА

Проф. Минко Балкански“ Максим Попов завоюва един златен и един сребърен медал.

На световен конкурс за детска рисунка, организиран от Фондация „Малък Зограф“, с бронзов медал е отличена една ученичка от 6. клас сред участници от 60 държави.

На националната олимпиада по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ на националния кръг ученичка от 6. клас зае пето място.

Създаване на модерна образователна среда и използване на възможностите на културните институции за усвояване на знания, умения и компетентности

В училището е създадена модерна образователна среда, като са внедрени следните 6 стратегии за управление на училищната среда: целият екип работи в създавани в началото на всяка учебна година ПУО (професионални учещи общности), които се променят в зависимост от динамиката на вътрешни и външни фактори; работеща е стратегия за позитивно училищно общество с насърчаване на иновативните учители чрез награждаване и публично признание на постиженията; внедрена е стратегия за оптимално време за учене – учебното време се уплътнява 100%, като се осигурява заместване на учители и екипна подкрепа в преподаването; стратегията за насърчаване на висока продуктивност в класната стая се изпълнява с помощта на родителите от Обществения съвет със сътрудничеството с Държавна опера, Драматичен театър и Държавен куклен театър, библиотека „Захарий Княжески“, Педагогически факултет на Тракийски университет; чрез стратегията за прилагане на иновации в методите на преподаване се насърчава свободата на избора на всеки учител, осигурява се възможност за надграждаща квалификация за всички преподаватели в училището; стратегия за ефективна образователна среда чрез осигуряване на ресурси и материали – максимално използване на възможностите на национални и европейски програми и проекти.

Знания, умения и компетентности се усвояват чрез следните групи по НП „Заедно в

изкуствата и спорта“ – група по балет с ученици в първи клас; фолклорна група с ученици от трети клас; вокална група с ученици от пети и шести клас; група „Млад журналист“, която създаде ученическото радио „Пето и градчето“ – радиото предава по вътрешната система за озвучаване на училището и от радио Стара Загора; група по плуване с ученици от начален етап; група по волейбол с ученици от начален етап; група по футбол с ученици от прогимназиален етап. Създадени са две групи по изобразително изкуство – стъклопис; две групи по готварство – „Мини мастър шеф“ и „Европейска кухня“; три групи по туризъм.

В допълнение искам да добавя ежедневните ни наблюдения относно добрата комуникация и сътрудничество и с г-жа Димитринка Йовчева, и с целия колектив на училището, прозрачната дейност и любовта им към децата!

С уважение: Савина Ватева

Председател на Обществен съвет към V ОУ „М. Станев“