Представяме Ви номинациите за награда „Стара Загора“ за 2023 г.

До определения срок до кмета на Община Стара Загора са постъпили общо 20 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2023 година. С нея се удостояват граждани с високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата в на образованието и науката в общината. Отличията се присъждат в две направления – „Наука и образование“ и „Култура и изкуство“. Наградите се връчват на общоградското честване на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

За индивидуална награда в направление „Наука и образование“ претендентите за отличието са общо шест:

1. Мима Михайлова Тапанкова – старши учител в начален етап на основното образование във Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“.

2. Донка Бончева Ганева – старши учител по химия и опазване на околната среда в Шесто ОУ „Свети Никола“.

3. Татяна Минкова Николова – начален учител в СУ „Васил Левски“.

4. Георги Павлов Димитров – педагогически съветник в ОУ „Кирил Христов“

5. Снежана Георгиева Богева – старши учител по история и цивилизация в СУ „Максим Горки“.

6. Маргарита Стефанова Иванова- учител в прогимназиален етап в ОУ „Георги Райчев“

В същото направление за колективна награда номинирани са:

1. Педагогически колектив на НУ „Димитър Благоев“.

2. Екип на проекта „Ние сме музиканти“ на Държавна опера – Стара Загора, насочен към деца със специални образователни потребности.

3. Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“.

4. Педагогически колектив на Пето ОУ „Митьо Станев“.

5. Тракийски университет

В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда са номинирани:

1. Димитър Никленов, български писател и драматург, вдъхновен и неуморен творец, автор на десетки книги за деца, сценарии за телевизионни филми.

2. Петър Калчев, директор на Регионален исторически музей (РИМ). 

3. Христо Христов, журналист, посмъртно.

4. Русалина Мочукова – оперна певица от Държавна опера – Стара Загора,

5. Радост Младенова – Арабаджиева – музикален педагог и хореограф, ръководител на  Детско – юношеска школа за сценични изкуства „Алегра“.

В същото направление за колективна награда са предложени:

1. Творческия състав на спектакъла „Фауст“ от Шарл Гуно на Държавна опера – Стара Загора.

2. Народно читалище „Родина – 1860“

3. Драматичен театър „Гео Милев“

4. Детско – юношеска школа за сценични изкуства „Алегра“

Последователно Редколегията на Долап.бг ще Ви представи номинациите без редакторска намеса.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за присъждане на индивидуална награда „Стара Загора“

в направление „Наука и образование“ за 2023 г. на г-жа Татяна Минкова Николова

от педагогическия колектив на СУ „Васил Левски“ – гр. Стара Загора

На основание Наредба за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изменена с Решение № 1803 от 27.09.2018 г. и Решение № 257 от 30.03.2020 г. и решение на педагогическия съвет на СУ „Васил Левски“, вписано в Протокол № 8 / 05.04.2023 г., Ви предлагаме с индивидуална награда „Стара Загора“ в направление „Наука и образование“ за 2023 година да бъде удостоена госпожа Татяна Минкова Николова – начален учител в СУ „Васил Левски“, гр. Стара Загора.

Госпожа Татяна Минкова Николова завършва начална училищна педагогика, образователно-квалификационна степен – бакалавър в ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив през 1999 година. От същата година започва работа в СУ “Васил Левски“, гр. Стара Загора. През 2003 година завършва Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ със специалност начална училищна педагогика с английски език. През 2018 година придобива ІV професионална квалификационна степен.

В своята работа като учител тя се придържа към максимата, че учителят трябва да бъде философ, мислител и възпитател; да цени миналото, да се учи в настоящето и да мисли за бъдещето.

Стреми се да развива в своите ученици качества и умения, които да им помагат за успешна реализация в живота, да не се страхуват да приемат нови предизвикателства и да бъдат смели откриватели, да вярват в успеха и да имат високи очаквания от и към себе си. Мотивира ги да участват в конкурси, състезания и олимпиади.

Тя е добре подготвен, мотивиран и постоянно развиващ се учител. Към поставените задачи и ангажименти се отнася изключително отговорно.

Прилага различни образователни методи и подходи, съобразно индивидуалните потребности на учениците. Ефективно използва дигиталните технологии и иновативни методи в преподаването.

Оказва обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците за пълноценно включване в образователната и социалната среда.

Стреми се към създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ.

Привърженик на модерните методи на преподаване:

 • методът на Монтесори,

 • интерактивни игри и уроци,

 • мултимедийни презентации, уроци на открито, ролеви игри, бинарни и мултидисциплинарни уроци.

Смята, че учителят трябва да е близо до учениците си, а това се постига най-често чрез изграждане на взаимно доверие и уважение.

Печели родителското доверие, възпитавайки у учениците си стремеж към ясна цел и чувство за успех.

Госпожа Николова е с доказан авторитет сред колеги, родители и ученици. Участва в различни училищни комисии; в дарителски акции заедно със своите ученици; подготовка и участие в различни училищни и общински тържества.

 1. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Госпожа Николова активно се включва в различни курсове и семинари за повишаване на квалификацията си. Успешно успява да прилага наученото в своята работа. Притежава множество сертификати, удостоверващи нейното участие в обучителни семинари:

  1. Методи на оценяване в PIRLS /Международно изследване на четивната грамотност/ и TIMSS /Международно изследване на постиженията по математика и природни науки/; Удостоверение №РД-12-424/06.12.2022 г. от Център за оценяяване в предучилищното и училищно образование – МОН;

  2. Удостоверение № 22 / 04.11.2022г. от обучение на тема „Работа с деца и ученици със специални образователни потребности;

  3. Пътеводител на директора в условията на образователната реформа“;

  4. Удостоверение № 9525/ 10.09.2022г от обучение за „Контрол, инспектиране и документиране на процесите в управлението на образователната институция“;

1.5. Сертификат за „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“, издаден от ПСИТ/ БЪЛГАРИЯ-ООД, №2020-АРБ-4К-010.2020 г.;

1.6. „Закон за мерките срещу изпиране на пари в образованието – права, задължения, практически насоки, документация“;

1.7. „Научно – методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение“;

1.8. „Нови изисквания при управлението на институции в системата на предучилищното и училищно възпитание – ЗПУО, квалификация и атестиране, обществени съвети, документация и документооборот“;

1.9. Умения за разрешаване на конфликтни ситуации при работа с деца, родители и други заинтересовани страни“ ;

1.10. „Създаване на институционална система за прилагане на Държавния образователен стандарт за управление на качеството в детските градини и училищата с оглед подготовката за инспектирането им“;

1.11. Участие в практически семинар:

 • Модели за ефективна комуникация между учители и възпитатели“;

 • Тормоз и насилие в училище – причини, форми, стратегии за справяне;

o „ Работа с електронни учебници и интерактивни технологии в началното училище“;

o “ Разрешаване на конфликти“.

През годините госпожа Николова е:

 • Съставител на задачите и съставител на теста за общински кръг на националната олимпиадата „Знам и мога“ за учебната 2022/2023г.;

 • Супероценител-арбитър в регионалната комисия за проверка и оценка на НВО 4 клас през учебната 2021/2022 г.;

 • Заместник-председател и супероценител-арбитър в регионалната комисия за проверка и оценка на НВО 4 клас през учебната 2020/2021 г.;

 • Базов учител на студенти от Педагогически факултет на Тракийски университет – преддипломна практика, зимен семестър на 2019/2020 г.;

 • Оценител на областен кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ през учебната 2019/2020 г.;

 • Оценител областен кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ през учебната 2018/2019 г.;

 • Оценител областен кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ през учебната 2017/2018г.

 1. ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАНИ ОТ ГОСПОЖА НИКОЛОВА

За професионализма на госпожа Татяна Николова и качествата й на изявен учител безспорно доказателство са изявите и постиженията на нейните ученици. Нейните възпитаници имат самочувствие на знаещи и наистина можещи ученици. Успешно участват в състезания и конкурси, където печелят призови места:

  1. Йордан Йорданов – статуетка, златен медал и сертификат на третия турнир по „Бързо и вярно смятане“, организиран от „Съветът на мъдреците“ и Фондация „Миню Балкански“ – учебна 2022/2023 г.

  2. Сертификат за отлично представяне на Стилиян Стефанов в третия турнир по „Бързо и вярно смятане“, организиран от „Съветът на мъдреците“ и Фондация „Миню Балкански“- учебна 2022/2023 г.;

  3. Йордан Йорданов – сред първите в националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ 2023 г.;

  4. Йордан Йорданов – бронзов медал от международния турнир „Математика без граници“ – зимен кръг на учебна 2022-2023 г.;

  5. Йордан Йорданов – златен медал в математическото състезание „Стара Загора търси математически таланти – учебна 2022-2023 г.;

  6. Йордан Йорданов – бронзов медал и грамота от есенния кръг на състезанието „Математика без граници“ учебна 2022-2023 г.;

  7. Сияна Чалъкова – второ място и диплом в раздел „Песен“ от Национален конкурс „С България в сърцето“, проведен в град Шипка – 03.03.23 г.;

  8. Аделина Баяслиева и Васил Костадинов – класирани за финалното национално състезание на СБНУ за учебната 2022/2023 г.;

  9. Сияна Чалъкова – първо място и диплом в раздел „Песен“ от Национален конкурс „С България в сърцето“, проведен в град Шипка – 03.03.22 г.;

  10. Аделина Баяслиева и Сияна Чалъкова – Грамота за участие в раздел „Дуетна песен“ от Националния конкурс „ С България в сърцето – 2022 г.;

  11. Нели Бонева и Йордан Йорданов  – златен медал и грамота от националното състезание на СБНУ – учебна 2021/2022 г.;

  12. Магдалена Иванова Иванова и Антония Радославова Илиева – грамота за участие в областния кръг на националната олимпиада „Знам и мога“– учебна 2020/2021 г.

 1. ОРГАНИЗИРАНЕ И УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНИ ПРОЕКТИ

  1. През учебната 2022/2023 г. госпожа Николова участва в Националната програма „Иновации в действие“. В периода 22 – 24 март 2023 година участва в мобилност, на която споделя добри новаторски практики за постигане на по-високи резултати в образователния процес;

  2. Участва в проект на МОНТвоят час Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, равиващи специфичните знания, умения и компетентности“.

 • група Искам да знам– за преодоляване на обучителните затруднения по математика в 4 клас – 2017/2018г.;

 • група Аз мога за преодоляване на обучителни затруднения по математика в 4 клас 2016/2017 г.

 1. УЧАСТИЕ В ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

  1. Госпожа Татяна Николова се включва активно и в извънкласни занимания. Тя е убедена, че те са изключително значима част от училищния живот и от ежедневието на учениците. През учебните 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 година тя сформира групи за занимания по интереси :

 • Арт работилничка „Сръчковците“ ;

 • Клуб „Сръчковци“,

в направление Изкуства и култура – Приложни изкуства“.

През годините , с изделията, направени от нейните ученици са осъществи изложби в сградата на училището и участва в изложба организирана в НЧ “Кольо Ганчев“.

В условията на Ковид 19 са реализирани няколко онлайн изложби под формата на видеоклипове.

Госпожа Николова, задно с учениците си се включват в различни конкурси, на които получават грамоти като признание за успешно реализираните им проекти. Някои от тях са:

  1. Грамота на 2 б клас за участие в конкурса за детска рисунка на тема: “Моят любим сезон“, организиран от книжарници Хермес и Мега Мама“ – 02.11.2022 г.;

  2. Грамота за участие в конкурса “ Направи играчка от рециклирани материали, организиран от книжарници Хермес и Мега Мама“ – 22.04.2022 г.;

  3. Грамота за творец от конкурса за детска рисунка “ Моето весело семейство” на 1 б клас, организиран от Така започна всичко ЕООД 19.04.2022 г.;

  4. Грамота в категория групово участие в конкурса “Нарисувай любим приказен герой” на Стилиян Стефанов, Габриела Мартинова, Кириаки Яллури – 02.04.2022 г.;

  5. Грамота за участие в конкурса Веселата мартеничка” на 1б клас -01.03.2022 г.

  6. Грамота за отлично представяне във фотоконкурс на изд. Просвета на тема „Първокласна стая“ I б клас – 21.09.2021 г.;

  7. Грамота „Баба Марта бързала, мартенички вързала“ за участие в изложба- конкурс на Община Стара Загора и Център за личностно развитие, гр.Стара Загора-01.03.2021 г.

 1. УЧАСТИЕ В ОБЩОГРАДСКИ И УЧИЛИЩНИ ИНИЦИАТИВИ

  1. През последните пет години госпожа Николова подготвя със своите ученици и представя рецитал на общоградското поклонение пред паметника на Васил Левски, организирано от Община Стара Загора;

  2. Участие в благотворителната кампания „Да стоплим самотен човек“, организирана от училищното настоятелство на СУ „Васил Левски“ и включването на ученици и граждани на Стара Загора;

  3. Водещ на конкурса „Пеем като птиците“, организиран от учители от СУ „Васил Левски“ с участието на деца от детските градини от Община Стара Загора, а тази година в организацията на конкурса;

  4. Участие в благотворителната инициатива „Боядисай яйце, спаси детско сърце“,организирана от „Ротарианското семейство“,с подкрепата на Община Стара Загора;

  5. Участие с ученици и родители в първата акция от кампанията „ Да си отгледаме гора, засаждайки 10 000 дръвчета за един ден“ , организирана от Община Стара Загора и Регионална дирекция по горите;

  6. Участие в Коледен конерт на учениците на СУ „Васил Левски“ в читалище „ Св. Климент Охридски“.

  7. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И ОТКРИТИ УРОЦИ

В своята работа госпожа Николова прилага иновативни методи и техники на преподаване. По този начин тя успява да разнообрази стандартната класно-урочна система, прави ученето по-достъпно, а учениците по-активни и отговорни към собственото им обучение. Използва различни образователни платформи като Learning apps, Interactive liveworksheets, различни обучителни сайтове. Често използвани в нейната практика са бинарните уроци.

  1. Закодираните послания в българските шевици“ – 10.03.2023 г. е един урок поднесен по изключително нетрадиционен начин, урок, който започва с неповторимата песен на Валя Балканска „Излел е Дельо хайдутин“, изпълнена акапелно от Сияна Чалъкова – ученичка на госпожа Николова. Урок, в който се потапяме в изящните форми и цветове на българските народни шевици, в които предците ни са закодирали различни символи за здраве, любов, сила и благоденствие. Гости на урока са госпожа Лина Борисова-директор на СУ“ Васил Левски“, родители и учители;

  2. Бинарен, мултидисциплинарен урокДа разкажем за скритите послания в българските шевици“. В този урок госпожа Николова, партнирайки си с госпожа Ирина Христова, умело преплитат множество иновативни задачи по музика, математика, изобразително изкуство и български език. Учениците от 2 б клас, с класен ръководител госпожа Николова влизат в ролята на учители и самите те преподават на своите връстници от 2 а клас, това което са научили за българските народни шевици. Специален гост на урока е господин Митко Пеев-старши експерт по начално образование в РУО СТара Загора, госпожа Лина Борисова –директор на СУ“ Васил Левски“ и учители от училището;

  3. Често предпочитана от госпожа Николова практика е в урока да се въвличат външни лица – специалисти, които превръща във водеща фигура в учебно-възпитателния процес. Един от тези успешни уроци е С любов и грижа към животните“ урок по родинознание със специален гост д-р Ивелина Илиева, директор на Зоопарк, гр. Стара Загора -15.12.2022 г.

В колаборация със Зоопарк Стара Загора тя реализира редица инициативи, които мотивират учениците да бъдат отговорни към животните. С различните мероприятия стимулира децата да бъдат креативни, да разширят знанията си. Заедно със своите ученици ще бъдат част и от обучителната програма на зоокъта. Предстои учениците да станат кръстници на двете кенгуру, обитатели на зооградината в нашия град, като по този начин тя е убедена ,че те ще бъдат посланици на отговорността, любовта и грижата. По този забавен начин, учениците учат по-ефективно и надграждат чисто човешките си качества.

  1. Вълшебството на писмата“ е една много интересна идея на госпожа Николова, която тя осъществява през учебната 2022/2023 г. съвместно с ученици от 2а клас на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“, гр.София. Целта на тази дейност е да обогати социално-комуникативните умения на децата, уменията им за изказване и писане на текст под формата на писмо.

  2. Във връзка с формиране на патриотично възпитание, засилване на интереса към българската история, живота и дейността на видни личности и събития, госпожа Николова заедно със своите ученици провежда мултидисциплинарния урок по родолюбие Времето е в нас и ние сме във времето“, посветен на 143 години от обесването на Васил Левски. Специални гости на урока са господин Георги Ранов – тогава областен управител на град Стара Загора, господин Митко Пеев -старши експерт по начално образование в РУО – Стара Загора , госпожа Лина Борисова-директор на СУ “ Васил Левски“ , учители и родители;

  3. Да си спомним, да покажем ,да научим“- бинарен урок посветен на 147 години от обесването на Васил Левски. Урок, който госпожа Николова осъществява в партньорство с госпожа Даниела Дечкова – учител по история в СУ “Васил Левски“. В основата на този урок е взаимодействието между учениците от 7б клас /бивши ученици на госпожа Николова/ и малките ученици от 3б клас. Работата в екип между учениците от различни възрастови групи се оказа изключително успешно, мотивиращо учениците и зареждащо емоционално.20.02.2020 г.;

  4. На будителите родни, българинът китка свива27.10.2022 г. и „Играем и учим за народните будители“ – 28.10.2019г., са уроци проведени от госпожа Николова под формата на състезание между два класа и отново в партньорство с нейни колеги. Включването на учениците в състезателни задачи развива тяхната съобразителност , бързина, дисциплина, прави ги по-отговорни и креативни. Работата в екип създава възможност за изграждане на междуличностни взаимоотношения, умения да се доближат различни гледни точки до една концепция, която говорителят на групата представя, формират се лидерски качества и умения да се говори пред публика.

Уважаеми господин Тодоров, педагогическият колектив на СУ „Васил Левски“, предлага индивидуална награда „Стара Загора“ да бъде присъдена на госпожа Татяна Николова – един истински професионалист, новатор в образованието, учител всеотдаен в работата си. Тя е учителят, с който можем да се гордеем всички.

С УВАЖЕНИЕ,

ЛИНА БОРИСОВА

ДИРЕКТОР НА СУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”