Конкурс за видеоклип на тема „Аз събирам разделно отпадъци от опаковки“ организират в Стара Загора

Конкурс за видеоклип на тема „Аз събирам разделно отпадъци от опаковки“  организират Община Стара Загора и Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД. Целта е  насърчаване участието в процеса на разделното събиране на отпадъците от опаковки и да се стимулира опазването на околната среда.

Той започва от днес – 18 април, и е с продължителност до 12 май /включително/.  Участници могат да бъдат ученици от 1 до 12 клас, които учат в училищата на територията на община Стара Загора. Малолетните и  непълнолетните имат нужда от  съгласие на родител.

Видеоклипът на тема „Аз събирам разделно отпадъци от опаковки“ трябва да е с продължителност до 60 секунди, както и  да отговаря на следните изисквания:

 • Да са авторски видеоклипове на участника

С оглед опазване на личните данни на трети лица, в заснетите кадри е допустимо да присъства единствено участника в конкурса. Заснемането на трети лица е допустимо единствено в гръб или със заличено лицево изображение.

 • Да не противоречат на морала и добрите нрави, както и да не нарушават авторски и други права, съгласно законодателството на Република България
 • Видео 720р или 1080р (1280px/720px или 1920px/1080px)
 • Разширение: .mp4, .mpeg4, .mov, .avi .wmv
 • Разположение: Landscape
 • Без преекспониране или прекалено тъмни участъци, които пречат да се разбере смисъла на идеята във видеото. Да се избягва заснемането на лога и търговски марки
 • Да бъдат във формат JPG, JPЕG, GIF или PNG и с резолюция не по-ниска от 72dpi
 • Наименованието на видеоклипа да съдържа имената и годините на участника.

Видеоклиповете се изпращат на електронния адрес на организатора: videostzagora@gmail.com.  Всеки участник в конкурса може да участва с един видеоклип.

Заедно с видеоклипа, участникът предоставя на организатора следните данни: име и фамилия, възраст, населено място, в което живее, име на учебното заведение, в което учи и телефон за връзка. Организаторът се задължава да използва предоставените му от участниците в конкурса лични данни само и единствено с оглед индивидуализацията на участниците за целите на конкурса. С участието си в конкурса всеки участник се съгласява изпратените от него видеоклип и данни за име и фамилия, възраст, учебно заведение и населено място, да бъдат обявявани публично от организатора на интернет страницата му и/или страницата му във Facebook.

Всеки участник попълва Декларация – съгласие за обработване на лични данни /приложена към настоящите правила/, която се изпраща заедно с видеоклипа, сканирана с подпис на родител/настойник намейл: videostzagora@gmail.com.

Организаторът не носи отговорност ако материалите, изпратени от участниците в конкурса, нарушават нечии авторски права.  С участието си в конкурса, всеки участник се съгласява видеоклипът му и/или отделни кадри от него да бъдат използвани от организатора с некомерсиална цел, като бъдат публикувани на неговия сайт, социални мрежи, електронни медии, изложения, изложби и други обществени събития или отпечатвани върху информационни брошури за популяризиране на разделното събиране на отпадъците от опаковки и опазването на околната среда, без ограничения на времето и броя участия.

Конкурсът се провежда на два етапа, както следва:

* ПЪРВИ ЕТАП (от 18 април 2023 г. до 12 май 2023 г., включително) – изпращане на видеоклиповете.

* ВТОРИ ЕТАП (от 15 май– 19 май 2023 г., включително) – оценка на видеоклиповете и определяне на победителите от комисия. Обявяване на победителите на интернет сайта на Организатора www.bulecopack.comиwww.starazagora.bg, както и на страниците им във Facebook.

 1. Наградите са както следва:

І-во място – Дрон

ІІ-ро място – Екшън камера

ІІІ-то място – Електронна книга

Един участник може да получи само една награда.

 1. Организаторът ще се свърже със спечелилите участници на посочения от тях e-mail адрес или телефон.

Организаторът не носи отговорност ако предоставените от участниците телефон/адрес за връзка се окажат неверни, непълни и/или неточни. В тези случаи наградата се връчва на следващия по ред класиран участник.

 1. Наградите се връчва на победителите на церемония по награждаване на 1 юни.