Министерството на образованието и науката предлага 21 национални програми за образование за 2023 г.

Нов модул ще помага за създаването на условия за сигурна среда и превенция на насилието в училище

Те бяха представени пред социалните партньори и одобрени по време на Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование.
Две от националните програми (НП) са изцяло нови. Те ще се казват „България – образователни маршрути“ и „Неразказаните истории на българите“. Една от целите на първата е учениците да затвърдят придобитите в клас знания и умения и да ги надградят в реална среда. Те ще могат да посещават различни забележителности, музеи, паметници, занаятчийски работилници, екологични производства, исторически комплекси, резервати и др. или да провеждат срещи и образователни дейности с изявени личности, следвайки своя образователен маршрут. В него ще могат да бъдат включени обекти от 5 тематични направления: история и археология; география и икономика; биология, биоразнообразие и екология; изкуства, архитектура и литература; етнография, фолклор и занаяти.
Образователните пътувания ще се организират от училищата и ще са с продължителност от 2 до 5 дни. Ако изберат най-краткият вариант, учениците ще трябва да посетят поне два обекта, които могат да бъдат и от едно и също направление. При 5-дневно образователното пътуване децата ще имат възможност да посетят минимум 6 обекта от поне 3 направления. Програмата дава възможност и за провеждане на срещи с изявени личности по време на образователния маршрут. По нея ще могат да кандидатстват държавни, общински, частни, духовни училища, както и български неделни училища в чужбина, подпомагани от МОН. Новата програма ще включва и още един модул – „Културните и научните институции като образователна среда“, тъй като НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ ще бъде преструктурирана.
„Предлагаме новата програма да замени „Отново заедно“, която беше въведена след пандемията от коронавирус“, заяви министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов по време на Отрасловия съвет. Той поясни, че предвидените бюджети на програмите все още не са окончателни. По думите му МОН има анализ за това кои национални програми се изпълняват ефективно, като ще бъдат заявени поне миналогодишните средства за тяхното осъществяване.
Другата нова национална програма – „Неразказаните истории на българите“, цели да подпомогне дейността на българските държавни и неделни училища в чужбина и да спомогне за приобщаване на местната общност. Тя ще даде възможност на учениците да обогатят знанието си за България в архивите чрез изследователска и проучвателна работа за българското културно-историческо наследство и приноса на съвременните българи за цивилизационното развитие на съответната държава, район или населено място зад граница. Участници в дейностите могат да бъдат ученици от българските държавни училища в чужбина, подпомаганите от МОН български неделни училища зад граница, както и държавни висши училища и научни институти на Българската академия на науките, които командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища, или организации/институции от България, които имат сключено споразумение/договор с МОН.
В списъка от 21 програми се връща съвместната с Министерството на отбраната НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“. Тя се радва на голям интерес от страна на учениците през 2021 г. и МОН предлага да се изпълнява отново. Провеждане на интервюта с наследници на участници във войните за национално обединение, грижа за войнишки паметник или разработване на информационни материали, свързани с историческото минало на Българската армия, са само част от дейностите, в които биха могли да се включат ученици от VIII до XII клас в държавни и общински школа. Добрите практики по Програмата ще се представят на национален форум на тема „Запознаване на учениците с военното дело и със славното историческо минало на Българската армия и споделяне на добри практики“.
С преструктурирането на „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ ще бъде създаден нов модул – „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“. По него държавните и общинските училища и центровете за специална образователна подкрепа ще могат да кандидатстват за средства както за създаване и/или обновяване на учебни кабинети / класни стаи и стаи за занимания по интереси, в които учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта, така и на кът за четене / училищни библиотеки. Ще могат да се организират и провеждат инициативи за насърчаване на мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес. В тях може да вземат участие лектори, автори на произведения и др.
Нов модул – „Училище без агресия за сигурна училищна среда“, има и към НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. По него училищата ще могат да изграждат кътове за отдих, споделяне и учене, да провеждат вътрешноучилищни обучения за надграждане на уменията на педагогическите специалисти за справяне с агресията, изграждане на позитивен климат и др. според нуждите на училището и класа, така и дейности с учениците, насочени към формиране и развитие на социално-емоционални умения. Целта е да бъдат създадени сигурна среда и превенция на насилието чрез подкрепа и утвърждаване на училищна култура, основана на взаимно уважение, равно достойнство, справедливост, и насърчаване на информирано и компетентно участие на всички членове на общността. Новият модул ще започне през учебната 2023/2024 г.
В дейностите по него ще могат да се включат ученици I до XII клас в държавни, общински и частни училища.
В НП „Заедно за всяко дете“ също е предложен нов модул – „Партньорски модел за включване в образователната система на деца и ученици в риск от отпадане“, който ще стимулира участието на общини. Той цели организиране на дейности с ученици в риск съвместно с техните родители (настойници) в подкрепата на езиковото развитие и по теми, свързани с гражданското, здравното и екологичното образование. Да се организират междуинституционални инициативи за изграждане на доверие и устойчиво приобщаване на учениците в риск от отпадане от образователната система. По модула могат да се реализират и информационни кампании за възможностите и задълженията на родителите при записване на децата и учениците в риск от отпадане от образователната система.
Нови моменти има и около обученията. В НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ се включва нова дейност – „Обучение на ученици за безопасно използване на интернет“. Сред темите за продължаваща квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти в НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ е и „Киберсигурност и безопасен интернет“.
Предстои националните програми за образование за 2023 г. да бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на МОН.
На следващото заседание на Отрасловия съвет ще бъде обсъден бюджетът за образование за тази година. Проф. Пенов обясни, че МОН вече е внесло проект в Министерството на финансите, спазвайки насоките, които има. Но докато бюджет 2023 не бъде публикуван за обществено обсъждане, не могат да се коментират конкретни параметри.

Източник : В-к „Аз-буки“