ППМГ „Гео Милев“ е домакин на Национална програма „Иновации в действие“

От 2021годин  Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“ (ППМГ) -Стара Загора е част от групата на иновативните училища в България. В настоящата учебна година гимназията работи по Национална програма „Иновации в действие“💥. Тя цели обмен на идеи и добри практики чрез мобилност на педагогически специалисти и ученици. ⭐️
Основната цел на програмата е да се повиши качеството на обучението чрез приоритетно използване на интерактивността и на активното участие на учениците в него посредством иновативни педагогически методи. Употребата на съвременни дигитални средства и информационни технологии💻 в процеса на образование увеличава мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряват се академичните резултати, а също се дава възможност за 💡творческа активност на участниците.
ППМГ „Гео Милев“ е бенефициент по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“.
В периода 27.03.2023 г. – 30.03.2023 г. гимназията е домакин на 13 ученици и 12 педагогически специалисти от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ -Попово, ППМГ  „Никола Обрешков“ – гр. Казанлък и ППМГ „Васил Левски“ – град Смолян,  участващи в мобилността.
Тема на образователния форум е 🧪„Експериментът – съвременен метод за качествено образование по Химия и опазване на околната среда“. Г-жа Петя Вълканова – старши учител по ХООС представя урок на тема🧪 „Експериментално откриване и доказване на вещества“. Организацията на учебния час е разделена на два етапа – теоретичен и експериментален. ✍️Теоретичният включва систематизиране и затвърждаване на знанията от раздел „Кислородсъдържащи органични съединения“ чрез модела на „обърнатата класна стая“. Експерименталният етап се провежда в лабораторна среда⚗️, като учениците от четирите партньорски училища са разделени на екипи. В самостоятелната си работа по групи младите хора имат за цел качествено доказване на вещества чрез използването на предварително посочени химични реактиви. Практическата работа завършва с изготвяне и представяне на протокол📑 от всяка работна група.
Гости на изявата са г-жа Надежда Чакърова– зам.-кмет по образование, здравеопазване и социални дейности, г-жа Станимира Димитрова – началник-отдел Образование на Община Стара Загора, г-жа Милена Йолдова – началник на РУО – Стара Загора, г-жа Мария Цоловска – старши експерт по организация на средното образование, г-н Крум Кузманов – старши експерт по природни науки и екология.
Медийни партньори на събитието са Тв Стара Загора, Национална Бизнес поща,Dolap.bg.
Демонстрирани продукти от иновативните училища по време на мобилността са брошура, презентация, статия, фотоалбум и електронна книга.
Трите дни на обмен на добри практики целят да срещнат съмишленици, да обогатят всеки един от участниците, да донесат удовлетвореност от съвместната работа и заредени с творчески ентусиазъм, да посрещат предизвикателствата на утрешния ден.
В началото на форума талантите от гимназията поздравиха гостите.