На 50 живо родени деца 1 е с аутизъм

2-ри април е Световен ден за информираност за аутизма

От 10 март до 10 април 2023 г. Център „Алтернатива“ Стара Загора организира кампания за подкрепяща среда за децата с аутизъм

През 2007 година Генералната Асамблея на ООН приема резолюция 62/139, която обявява 2-ри Aприл за Световен ден за информираност за аутизма. Около 70 млн. души по света са засегнати от аутизъм, което го прави най-бързо нарастващото в международен мащаб сериозно нарушение в психическото развитие. Ако преди 2 десетилетия 1 на 10 хиляди живородени деца бе регистрирано с аутизъм, сега цифрата за редица страни е 1 на 50 живородени деца; като трябва да се подчертае, че няма точна статистика включително и у нас.

На 2 април милиони професионалисти, родители, страдащи от аутизъм деца и възрастни в различни държави имат възможност да споделят пред обществеността за аутизма като глобален проблем, да покажат необходимостта от ранното диагностициране и интервенция, да говорят за това, колко е важно, тези деца да бъдат разбрани и приети в обществото.

Предизвикателствата пред общественото здраве, касаещи аутизма, се отнасят предимно до ранното му диагностициране и интервенции, стигмата. Пречките за постигане на напредък включват преди всичко недостатъчната информираност, недостига на качествени услуги. Глобалната инициатива на общественото здраве за аутизма (ГИОЗА) предлага да се работи по посока на: повишаване на информираността;  увеличаване броя на проучванията;   обучение на специалистите – не само пряко работещи с деца аутисти в различни центрове, но и в детските заведения, училищата;   разширяване на предоставяните услуги и подобряване на тяхното качество.

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” администрира повече от 15 години Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с аутизъм, който е един от първите създадени в страната. От 2011 г, с лиценз и след конкурс, социалната услуга в общността е делегирана държавна дейност. ГС „Алтернатива55” ежегодно организира едномесечна кампания в подкрепа на децата с аутистичен синдром. През годините кампаниите са включвали: Общоградски конкурс за рисунка „Бъди ми приятел„ с творби на рисунки от учебни заведения от града и региона; Срещи, практически занятия и обучения на студенти от Медицински и Педагогически факултет на Тракийски университет; Ден на открити врати на Центъра за специалисти от социалната сфера с обмяна на добри пракитики.

През 2023 година кампанията ще се проведе от 10 март до 10 април , като включва: провеждане на съвместни творчески ателиета на деца и спортни инициативи, съвместно със студенти и ученици, в новата ,богата на съвременна техника, база на Център „Алтернатива”; провеждане на практически обучения и теоретични занятия със студенти. Планираните дейности ще съдействат за подобряване социалните умения на децата с аутизъм, за утвърждаване на подкрепяща ги среда.

Инж. Анастасия Василева