Нов академичен информационен център откриват в Тракийски университет

На 27 февруари 2023 г. от 11:00 часа, на територията на Тракийски университет- Стара Загора ще се състои церемония по официално откриване на изградения Академичен информационен център. Проектът е реализиран чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“, регионална образователна структура на Оперативна програма „Региони в растеж -2014-2020“ и в съответствие с единния Наръчник на бенифициента за прилагане на правилата за информация и комуникация -2014-2020.

Общата стойност на проекта е 4 788 280.17 лв. В т.ч. безвъзмездната финансова помощ е 3 449 968.89 лв.; Съфинансирането от Тракийски университет е в размер на 1 338 311.28 лв.

Проектът е насочен към разширяване на възможностите на академичната общност и създаване на реални условия за адаптиране на опита и компетенциите, изграждайки допълнително физическо пространство и гъвкава инфраструктура, която е изцяло съобразена с нуждите на образователния процес в приоритетните направления. Той осигурява възможност за колективно обучение и наука, чрез достъп до качествена научна литература и до електронни ресурси, с потенциал за развитие на дистанционно обучение.

Създаденият Академичен информационен център е съобразен с образователните потребности на младото поколение и активното му участие в академичния живот, с акцент върху възможността за съвместно организиране на процеса на учене и интерактивно обучение, както и за осъществяване на динамична връзка между студенти, преподаватели и администрация.

Осъществяването на проекта създаде допълнително физическо пространство от 4460,90 кв.м. с четири надземни етажа: Информационен блок с автоматизирани места за справки и изложбена площ; копирен център и дигитализация; семинарна зала; хранилища за каталози, учебници и периодика; фонд на свободен достъп и места за самоподготовка ; заемна служба; Информационен блок с компютърна зала, фоайе-рекреация; места за самоподготовка; 4 кабинета; читалня за групово учене и работа; зала за семинари; помещения за самостоятелна работа и учене.

Изградена бе научна лаборатория с физико-химично помещение, помещения за молекулярна биология и клетъчни култури, за вирусна диагностика.