40 социални услуги за подкрепа на деца и възрастни предлага Община Стара Загора

тара Загора е една от общините с най-широк спектър от социални услуги в страната. В момента се предлагат 40 такива, които целят подкрепа, рехабилитация, приобщаване и други дейности за хората в нужда. Ресорният зам.-кмет на общината Надежда Чакърова, заедно с д-р Антония Тодорова, началник на отдел „Здравеопазване“, посетиха част от социалните центрове с цел те да бъдат оптимизирани и допълнително популяризирани сред общността. Дневният център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (ДЦПДТМУТС), Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания, Центърът за обществена подкрепа, Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, както и Центърът за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания „Алтернатива“ бяха заведенията посетени днес, 23 февруари 2023 г., от представителите на ресора в Общинска администрация.

Услугите в ДЦПДТМУТС включват почасова работа със специалисти, според индивидуалните потребности. Дневната грижа предоставя и изхранване – закуска и обяд. В екипа на дневния център има социален работник, педагог, психолог, логопед, рехабилитатор, трудотерапевт, медицинска сестра, детегледачка. Целта е да бъде дадена подкрепа към децата, но и към техните семейства, чрез насърчаване и поддържане на социално-битови умения и активна комуникация, подготовка за самостоятелен начин на живот и включване в обществото и други.

Допълнителна информация може да получите на тел. 0889605554, Яна Димитрова, директор.

Центърът за настаняване от семеен тип предоставя възможност за пълноценен живот на пълнолетни лица с психични разстройства, които до момента са били настанени в различни институции. Целта е да осигури качество на живот, което не допуска социално изключване на потребителите от целевата група и гарантира предоставяне на индивидуална грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати. Има обособени лични помещения, както и помещения за ежедневни дейности в малка група и такива за общи занимания. Приготвянето на храна става при домашни условия и позволява участието на потребителите, включително хората със затруднения в придвижването.

Допълнителна информация може да получите на адрес: гр.Стара Загора, бул. „Свети Патриарх Евтимий“ 196, директор е Стефан Недялков.

Центърът за обществена подкрепа е звено за социални услуги, целящо да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда. Сградата е снабдена с индивидуални и общи помещения, обзаведени с подчертан стремеж към създаване на домашен уют. Част от услугите му са психологическо и юридическо информиране и консултиране по въпроси, пряко обвързани с отглеждането и възпитанието на децата, родителските права и отговорности. Осъществява се и подкрепа и координация при нужда от взаимодействие с други услуги или различни институции, организации и административни органи, в интерес на детето и семейството, както и терапия, рехабилитация, обучение, подслон и други. Услугите се предоставят на адрес: гр. Стара Загора, кв. „Самара – 1“, ул. „Родопи“ № 48, директор е Маргарита Панева.

Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства се намира на същия адрес (гр. Стара Загора, кв. „Самара – 1“, ул. „Родопи“ № 48) и цели подкрепа на деца с трайни увреждания за социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция. В него са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационни потребности на децата, както и такива, които да подпомагат дейностите им през свободното време.

Услугите в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания са социално консултиране, психологическо консултиране, социално-педагогическа рехабилитация на деца със СОП, психологическа и логопедична рехабилитация и терапия на деца със СОП, терапия с игри; музикална терапия и терапия с изкуство; трудотерапия, Монтесори терапия, организация на свободното време на деца със СОП, консултативни услуги и обучения за родители и разширени семейства на децата със специални нужди, родителска група за самопомощ, домашни посещения, консултативни услуги и обучения на специалисти. Допълнителна информация може да получите на тел. 042 647 119, Радка Дончева, ръководител.

Стефани Бабадалиева