20 февруари е Световен ден на социалнатa справедливост

20 февруари е Световен ден на социалнатa справедливост. Денят се отбелязва от 2009 г. с резолюция 62/10 на Общото събрание на ООН от 26 ноември 2007 г. На 27 ноември 2007 г., Генералната асамблея на Организациите на обединените нации обяви 20 февруари за Световен ден на социалната справедливост.

Световният ден на социалната справедливост носи специално послание, което стои във фокуса на политиките за повишаване на благосъстоянието на българските граждани, чрез осигуряване на пълноценното и равнопоставеното им участие в обществения живот.

Този призив е водещ в усилията да бъде гарантирано справедливо разпределение на резултатите от икономическия и социален напредък.

Социалната справедливост е основен принцип на мирното и съжителство между нациите и техния просперитет. Принципите на социалната справедливост намират отражение в застъпването за равенството между половете, правата на хората с увреждания и мигрантите. Социалната справедливост се развива, когато се премахват бариерите, пред които са изправени много хора, въз основа на техния пол, раса, възраст, етнос, религия, култура или увреждане.

Организацията на Обединените нации поставя социалната справедливост на преден план в своята глобална мисия за прокламирането на развитието и човешкото достойнство.