Кабинет по хумантарни дейности откриват в ЦПЛР- Стара Загора

Центърът за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) – Стара Загора за втора поредна година спечели проект по Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ – 2022 година, Модул 1 „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, центрове за превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици, и астрономически обсерватории и планетариуми.
Проектът за кабинет „Хуманитарни науки“ е на стойност 18 985 лева, които включват обзавеждане, създаване на библиотека, закупуване на пособия за дейността на трите клуба, които ще го използват.
През учебната 2021/ 22 година бяха спечелени два проекта по национални програми: обзавеждане и оборудване на кабинет „Природни науки” и кариерно ориентиране „Моето бъдеще – образование и мечти” на стойност над 40 000 лева.
Хуманитарният кабинет е създаден за пълноценното и ползотворно провеждане на ежеседмичните сбирки на клубове „Дебати“, „Философско ателие” и клуб „Психология” към ЦПЛР. Клубовете се наложиха като желана форма за участие на учениците от всички големи училища на града. Работата в кабинета изисква обстановка, която позволява мобилност на обзавеждането, което да се променя в зависимост от конкретната задача и тема – обучение, тренинг, писане на речи, есета и други форми на обучение, провеждане на дискусии и дебати. Необходимо е и създаване на специализирана библиотека с литература, набавянето на копирна техника и компютър, които участниците в клубовете да ползват при подготовката си. Създаването на условия за публични събития за популяризиране дейността на дейността на клубовете също е в приоритетите на изпълнителите на проекта.
Целта е обособяването на пространство с ясно изразен хуманитарен облик, който да отговаря на нагласите и интересите на младите хора, които имат желание да се занимават с дебати, да развиват критическо мислене и комуникативни умения. Откриването на кабинета ще бъде на 23.02.2023 година от 18.00 часа в камерна зала на Културен център за даровити деца „Проф. Петър Жеков”
Росица Въльовска