Група за самопомощ на родители „Надежда” e новият проект на ГС „Алтернатива 55“ Стара Загора

Гражданското сдружение (ГС) “Алтернатива55“ има утвърден и работещ от 2006 г. Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с Генерализирани разстройства в развитието- предимно с аутизъм.

В последните години рязко нараства броят на децата с аутизъм- Опитът ни показва , че са и все по-тежки случаите. Децата с аутизъм и хиперактивно поведение най-често имат проблем с общуването, което прави тяхното включване в обществото почти невъзможно. Те живеят в нашия свят, но по свой начин.

Днес 30 деца, посещаващи Центъра се нуждаят от непрекъсната подкрепа и терапия, провеждана от квалифицирани специалисти, за да се развиват, да се увеличават шансовете им да имат нормално детство. Необходима е задълбочена подготовка на родителите на деца с аутизъм, за да могат да подпомагат екипа в работата по развитието на децата им, като продължават да работят с тях и в домашни условия. Много добра форма за това е провеждането на група за самопомощ. За съжаление в средствата за администриране на ЦСРИ няма предвидени за подобна дейност и се налага да се търсят по проекти.

Споделянето на опит от родителите и консултирането от експерт – психолог им помага да повишат родителските си умения за грижа на дете с увреждане. На сбирките, в малка група, те говорят за проблемите, пред които са изправени и решенията, които трябва да вземат; споделят чувствата си, помагат си взаимно чрез обмяна на идеи и информация, търсят и получават утеха, че не са сами.

Кампанията започна от 15 февруари 2023 г. и ще продължи през цялата година. . Желаещите могат да помогнат на DSM-RODITELI  17777

Подкрепете родителите на децата с увреждания  в група „Надежда”. Тук те научават от преминали по техния път как са се справили, а с подкрепата от терапевта ще получат по-голямо разбиране за себе си и добри подходи да подпомогнат развитието на детето си. Цел на кампанията е да се наберат средства за провеждане на седмични сбирки на Групата за самопомощ. Неоходими са 3500 лв. за 6 месеца за заплащане на психолог, материали и режийни разходи.

https://dmsbg.com/26483/dms-roditeli-grupa-samopomosht

Инж. Анастасия Василева