Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Стара Загора, отчете дейността си за изминалата година

Проведе се първото заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) с новия ѝ председател Милена Желева, зам.-кмет на община Стара Загора. По време на срещата бяха отчетени резултатите от дейността на Комисията през изминалата година, както и набелязани мерки за превенция, които ще се изпълняват занапред.

Какво сочат данните от доклада на Комисията:

През изминалата 2022 г. са решени 107 възпитателни дела. Делата са по повод противоправните деяния на 96 лица, съответно 38 малолетни и 58 непълнолетни. Те представляват 0,6 % от около 16 000 малолетни и непълнолетни лица, живеещи на територията на общината. От обобщените данни за няколко години назад по отношение на възраст се наблюдава спад на възрастта на извършителите, като тази тенденция е най-силно изразена през 2021 г. – 46 малолетни спрямо 52 непълнолетни (почти равни). За 2022 г. се запазва тенденцията за по-голям брой дела на непълнолетни лица – 66 (52 през 2021 г.). Няма динамика на делата по отношение пол и възраст на извършителите. Превес отново имат делата на момчетата. Нараснал е чувствително броят на малолетните момичета, извършили противоправно деяние – 15 (6 през 2021 г.). Няма извършени убийства и изнасилвания от лица под 18 годишна възраст. Положителна е тенденцията в проявите на кражба, притежание и употреба на наркотици и повреда на имущество. Запазва се най-голям относителният дял на делата за кражби – 21%, намалял е наполовина спрямо предходния период (40 % за 2021 г.). Общо 23 са кражбите, в т. ч. 10 (6) на стоки от магазини и търговски обекти; 9 (9) домови; 3 (0) на чанти и пари, 1 взломна (за 2021 – 20 от вендинг автомати и автомобили), извършени предимно от малолетни лица с нисък социален статус от ромския квартал и селата. В 38 от разгледаните случаи (36%) адресната регистрация показва, че извършителите са от квартал ,,Лозенец“. В 26 от разгледаните случаи (24%) са с настоящ адрес в селски район.

На 85 лица (89%) първото възпитателно дело е подействало възпиращо и не са извършвали други противообществени прояви и престъпления. За останалите 11 лица (11%) са образувани 2 възпитателни дела.

През 2022 г. за 1 лице МКБППМН е внесла предложение за налагане на възпитателната мярка ,,настаняване във възпитателно училище-интернат“, която е потвърдена от Районен съд.

По предложение на МКБППМН и с решение на Районен съд Стара Загора пребивавали във Възпитателно училище-интернат (ВУИ) през 2022 г. са общо 10 лица (9 момчета и 1 момиче), от които през отчетния период са освободени 3 непълнолетни момчета, поради изтекъл срок за настаняване. По писмено желание  на едно вече пълнолетно лице педагогическия съвет на ВУИ ,,Ангел Узунов” – гр. Ракитово удължи престоя до завършване на образователна степен. Общо в края на годината във ВУИ са 7 лица ( 1 пълнолетно момче, 4 непълнолетни момчета, 1 малолетно момче, 1 малолетно момиче) и 1 малолетно момче в Социално-педагогически интернат (СПИ).

От разгледаните възпитателни дела на 6 родители е наложена мярка ,,предупреждение“, на 1 родител – ,,задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието“ и на 4 родители е връчено заверено копие на влязло в сила решение на МКБППМН, с което е наложена мярка ,,глоба“ в размер на 50 лв. и 100 лв. Установено беше, че родителите не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си, което е предпоставка за повече противообществени появи.

Важна е ролята на обществения възпитател като орган на Местната комисия, извършващ индивидуална корекционно-възпитателна работа с малолетните и непълнолетните. Обществените възпитатели са хора с професионална подготовка и умения за работа с деца. През отчетния период възпитателите са се ангажирали с 68 малолетни и непълнолетни лица. В хода на индивидуалната корекционно-възпитателна работа обществените възпитатели са осъществили в домовете на децата, в приемната на МК и на обществено място общо 1273 срещи с деца и 512 с техните родители. За обсъждане на казуси (на проблемни деца) са реализирали 382 работни срещи в т.ч.: 87 с директори на училища и ЦНСТ, 56 с УКП, 71 с педагогически съветници и психолози, 152 с класни ръководители и учители, 40 с ментори и социални работници от ЦНСТ, 23 с инспектори Детска педагогическа стая (ИДПС), 11 срещи с кметове на села и др. В изпълнение на Механизма по обхващане и задържане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст участват 9 обществени възпитатели от МКБППМН.

Основен приоритет в работата на МКБППМН е организирането и осъществяването на общопревантивна дейност. В изпълнение на този приоритет са реализирани повече от 193 инициативи, кампании, събития, в които са обхванати 2831 малолетни, 642 непълнолетни и 806 родители.

Продължи добрата практика на екипа да предлага на училищата Програма за ранна превенция, включваща 67 теми, по 11 модула, подготвени от обществените възпитатели, предназначена за 3 целеви групи – ученици, родители и учители. По програмата в училищата са реализирани присъствено 131 беседи на различна тематика в часове на класа, като отново има подчертан интерес към темите за агресия и насилие. Превантивната програма „Ваканция 2022“ се проведе за тринадесета година и се затвърди като една от мерките на местно ниво за повишаване сигурността на децата и превенция на противоправното поведение на малолетните и непълнолетните през лятото. Превантивната програма, станала традиционна, се очакваше с особен интерес. Тя обхвана 390 деца от 8 до 18 години (364 малолетни и 26 непълнолетни) и 56 родители. Под мотото „Усмихни се и мечтай“, в периода 22 юни – 22 юли, се проведоха 16 събития на открито – фотоизложба, арт работилничка, кулинарна работилничка, викторина, състезание и други свързани със здравословен и безопасен начин на живот, спорт, преосмисляне на ценностите и формиране на социални умения. Чрез нея се ангажира вниманието, както на деца в риск, с неустойчиво поведение, така и на тези, които предпочитат пълноценно да организират ежедневието си през ваканцията.

Красимира Кънева – Пенкова

Експерт „Връзки с обществеността“