Абитуриенти от ППМГ „Гео Милев“ Стара Загора гостуваха на Медицински факултет на Тракийски университет

Дванадесетокласници с профил “Биология и химия” от профилираната природоматематическа гимназия с ръководител г-жа Петя Вълкова посетиха лабораториите на Катедра “Медицинска химия и биохимия” с ръководител проф. д-р Татяна Влайкова – зам.-декан на Медицинския факултет. Лабораторните упражнения водиха ас. Парлапанска и доц. Карамалакова. Координатор на срещите в Секция “Химия” е доц. Галина Николова.

Темата на първата среща беше “Биологично важни катиони и аниони”. По време на нея беше направено и въведение в правилата на безопасност – задължителна част от лабораторната работа.

Следващите срещи на учениците в катедра “Медицинска химия и биохимия”, които ще се проведат в периода февруари-май 2023 г. включват “Изследване на свойства на алкохоли и алдехиди и доказването им в препарати”, “Доказване на въглехидрати”, “Определяне на рН на разтвори и на продукти, използвани в бита”, “Изследване на свойствата на някои аминокиселини”.

Една от целите на срещите е да се съчетаят теоретичните знания на учениците с практически умения в лабораторията, които са необходими за следването по медицина. Темите са съобразени с интересите на учениците и изучавания материал в часовете в училище. По този начин се създава необходимия преход между средното и висшето образование по природни науки от страна на заинтересованите при кандидатстване в специалност “Медицина”.

Химията е една от фундаменталните науки за обучението в Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора. Освен това актуалните изследвания се съсредоточават на микро ниво на реакции в организма, което изисква задълбочени познания по предмета при изследване набиохимични и физиологични процеси.

Като част от инициативата между ППМГ “Гео Милев” и Медицински Факултет на Тракийски университет е предвидено и провеждането на лабораторни упражнения и практически дейности по предмет “Биология и здравно образование”.

Те ще се проведат в:

– катедра “Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика” с координатор към секция “Медицинска генетика” доц. Борислав Попов и координатор към секция “Молекулярна и клетъчна биология” доц. Люба Митева;

– катедра “Анатомия” с ръководител и координатор доц. д-р Николай Димитров;

– катедра “Физиология, патофизиология и фармакология” с ръководител доц д-р Мария Ганева и координатор към секция “Физиология” доц. д-р Цветелин Георгиев.

Майа НАЙДЕНОВА