Научни изследвания в медицината – с малки крачки към големи открития

В началото на 2023 г приключва вторият етап на проект – КП-06-Н23/2/2018 Значение на туморната микросреда в развитието и прогнозата на стомашния и колоректалния карцином“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с ръководител доц. д-р Юлиан Ананиев. Целта на проекта бе да се изследват някои от специфичните характеристики на два от често срещаните и агресивни туморни процеси, а именно – имунните клетки и произведените от тях белтъчни молекули, като анализът на получените данни да позволи извеждането на заключения, свързани с прогресията и прогнозата при тези заболявания, представляващи сериозно предизвикателство в съвременната онкология. В лабораториите на Медицински факултет на Тракийски университет са извършени различни видове анализи, на нива – клетка, ДНК и РНК, като тези методи дават богат резултат описвайки различни промени в гените на туморните клетки и последващите отделяни от тях вещества водещи до промяна в имунния отговор срещу тумора.

Не по-малко важен принос на проекта е изграждането и допълването на научната среда за развитието на младите учени и експерти в съответната област, както и повишаването на капацитета на лабораторията. По време на двата периода на проекта, най-значимите постижения са описани и публикувани, както в български, така и в международни научни списания, а участниците представят част от тези резултати в два големи европейски форума провели се във Франция и Швейцария.

Според доц. Ананиев, получените резултати, макар и чрез изследването на малки групи от пациенти, предоставят важна информация, която би могла да се използва при по-обширни изследвания и да бъде база при прилагането на нови видове терапии, като терапията с имунни чекпойнт инхибитори и антитела насочени срещу определени фактори.

Не на последно място финансирането на подобен вид проекти позволяват много учени в страната да разгърнат потенциала си и да реализират своите планове, а онова до което те достигнат да бъде в полза не само на науката, но и на цялото човечество.

Деница Шишкова