Две старозагорски училища са се устремили към финала на конкурса за най-добра инициатива на ученически съвет

Идеи с бъдеще

Определени са номинациите за участие във втория етап на конкурса за най-добра инициатива на ученически съвет. Жури с председател Грета Ганчева, директор на Дирекция „Приобщаващо образование“ – Министерство на образованието и науката (МОН), и членове – представители на МОН, Държавна агенция за защита на децата, Съвета на децата и Национално издателство Аз-буки“, определи по 10 проекта, които се класират напред в четирите конкурсни области: „Изграждане на гражданско съзнание, в т.ч. доброволчески, благотворителни инициативи, обществено-полезни дейности и съхраняване на националното самосъзнание“; „Училище без агресия“, „Здравословен и/или екосъобразен начин на живот“; „Интеркултурното взаимодействие“.

В конкурсна област „Здравословен и или екосъобразен начин на живот“ учениците от Основно училище „Самара“ продължават напред с „Проектиране на умен кош за отпадъци“.

В конкурсната област „Интеркултурно взаимодействие“ учениците от Професионална гимназия по строителство и дървообработване “ Инж. Недьо Ранчев“ продължават надпреварата във втория етап на конкурса с „Интеркултурното взаимодействие-път към по-добро бъдеще.

Конкурсът е иницииран от Министерството на образованието и науката съвместно с Държавната агенция за закрила на детето и Съвета на децата към ДАЗД. Целта му е стимулиране на ученическите съвети към осъществяването на полезни инициативи и с оглед гарантиране правото на учениците да бъдат активни субекти в живота на училищната общност.
Журито оценява общо 186 заявления от училища в страната. Проектите са оценявани според тяхната оригиналност, икономичност и приложимост, дали водят към положителна промяна в политиката към ученическото самоуправление, естетическото оформление и възможността за мултиплициране и устойчивост на инициативата.
Във втория етап – до 5 май 2023 г., одобрените проектни предложения трябва да се реализират от ученическите съвети в срок до 3 месеца от номинирането им, но не по-късно от 31 март 2023 г. До средата на април ученическите съвети, реализирали проектните си предложения, представят в МОН чрез директорите на училищата, доклади за осъществените дейности и за постигнатите резултати, придружени със снимков материал и други материали, доказващи изпълнението на дейностите.
След това сформираното жури в МОН ще определи призьорите във всяка конкурсна област.
Победителите ще бъдат обявени и наградени до 5 май 2023 г.

За всяка конкурсна област ще се присъди по една първа награда на стойност 1500 лв. и една втора награда на стойност 1000 лв.

Долап.бг