Осигурена е годишната издръжка на Спасителния Център за диви животни в Стара Загора

На своето последно за годината заседание Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ взе решение да бъдат отпуснати средства за осигуряване на годишната издръжка за 2023 година на Спасителния Център за диви животни в Стара Загора. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Центърът за рехабилитация и размножаване на редки видове е управляван от сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани-Стара Загора“. Освен че подпомага усилията на страната да изпълнява задълженията си по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна /CIТES/, Центърът активно работи за опазване на защитените видове от българската фауна, като подпомага структурите на МОСВ в тяхната работа по прилагането на Закона за биологичното разнообразие.

Всички български видове птици, нуждаещи се от лечение и възстановяване, се изпращат от РИОСВ в Спасителния център-Ст. Загора. Броят на сигналите и предписанията от страна на РИОСВ в страната непрекъснато се увеличава, както и броят на сигналите от други специализирани регионални звена на МЗХ, ИАГ и МВР и спешната телефонна линия 112. Прогресивно увеличаващият се „пациентопоток“ увеличава и разходите за храна на животните, ветеринарни консумативи и лекарства, електроенергия и охрана.

Средногодишно в Центъра постъпват над 2000 нуждаещи се от помощ диви животни. Повече от 40% от тях се връщат успешно обратно в дивата природа. Между тях са и много видове с висок природозащитен статус като къдроглави и розови пеликани, червеногуши гъски, египетски и белоглави лешояди, скални царски орли, соколи, чапли, пеликани, щъркели и много други.

Управителният съвет реши също да бъде отпусната безвъзмездна помощ за осигуряване на годишната издръжка на Общинско предприятие „Зоопарк – Спасителен център“–Варна. Съгласно Закона за биологичното разнообразие, зоопаркът във Варна е определен да изпълнява функции на спасителен център за диви животни. Той е с по-малък капацитет в сравнение с центъра в Стара Загора.

Най-честите му пациенти са птици, получили сериозни наранявания и последвало изтощение, травми от високоволтово електричество, силно опаразитяване, отравяне или попадане в петролни продукти и др. През изминалата година през „Зоопарк – Спасителен център“–Варна са преминали 60 животни, между които влечуги, бозайници и птици. Успешно излекувани, рехабилитирани и освободени са 50% от тях.

Нина Кръстева