Семинар за измерване на ефективността на библиотечната дейност проведе РБ „Захарий Княжески“

На 29 ноември 2022 г. се проведе регионален семинар на тема „Показатели за библиотечен фонд и индикатори за измерване ефективността на библиотечната дейност“. По проект на Регионална библиотека (РБ) „Захарий Княжески“ „Координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за библиотеките от регион Стара Загора“ към Министерство на културата.
Директорът на библиотеката – Надежда Груева, откри семинара и представи новото издание на институцията „Измерване и оценка на ефективността на библиотечната дейност в регионалната библиотека : Показатели и индикатори за измерване на резултатност в обществената библиотека“. Автор на книгата е Милена Владимирова (регионална библиотека).
В процеса на работа беше разгледан въпросът за събирането на данни за ключовите характеристики за обществените библиотеки. С промените в библиотеките, става все по-наложително да се събират данни, които да показват резултатите, ефективността и ефикасността от работата им, необходими на техните ръководства и библиотечните специалисти, местните власти, политиците, но и на самите граждани, обслужвани от библиотеките. Участниците получиха методически насоки за измерване и оценка на ефективността и качеството на библиотечната дейност.
Бяха представени и някои добри практики: презентация „Професионален опит и творчески идеи от дейността на библиотеките от област Стара Загора през 2022 година“; презентация „Професионален опит и творчески идеи от дейността на библиотеките от област Кърджали през 2022 година“.
Презентация на тема „Концепция за графичен дизайн на книги от преписи на „История славянобългарска“ беше показана от представители от Педагогическия факултет на Тракийския университет – Стара Загора.
Бяха връчени благодарствия и сертификати на участниците в инициативата за съвременен саморъчен препис на Паисиевата „История славянобългарска“, проведена по случай честването на тройната годишнина на св. Паисий Хилендарски – 300 години от рождението му, 60 години от канонизирането му за светец и 260 години от написването на „История славянобългарска“. Бяха върнати от Атон и всички преписи на Паисиевата „История славянобългарска“, вече получили благословението на монасите от българския манастир „Св. Георги Зограф“.
В края на срещата, на всички големи читалищни библиотеки беше подарен по един екземпляр от новата книга на Милена Владимирова. Електронното издание е публикувано на официалния сайт на библиотеката https://www.libsz.org/…/izmervane-efektivnost-biblioteka.pdf
Участниците в семинара придобиха нови знания, повишиха професионалните си компетенции, които ще им помогнат да подобрят качеството на библиотечно-информационното обслужване в читалищните библиотеки.
Емил Гиргинов