16 ноември – Международен ден на толерантността

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.

Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.

Можем просто да проверим дали сме толерантни помежду си – когато сме колата и закъсняваме за работа или среща, когато чакаме пред лекарските кабинети или се запознаваме с новите приятели на децата. Дали сме само привидно любезни и тази привидна любезност дали е форма на толерантността или на най-обикновено лицемерие?  Дали, когато извръщаме очи от просяците по улиците, от безпризорните деца и незабелязвайки проблемите на хората, които не могат да се справят със собствената си бедност, дали  сме хора по своему толерантни и дали това не ни поставя в другата категория – на нечувствителните, нетолерантните и духовно бедните хора?  Дали отбягваме да работим с хора от малцинствата  Дали когато при нас търсят работа хора с увреждания или такива в неравностойно социално положение ние ги игнорираме, за да не си създаваме допълнително главоболия и да си усложняваме излишно работата?

Нетърпимостта е противоположното на толерантността. На нетърпимостта се противодейства чрез възпитание в дух на толерантност. „Възпитанието в дух на толерантност започва с обучаването на хората на това, в какво се състоят техните общи права и свободи, за да се осигури осъществяването на тези права, и с поощрение на стремежа към защита на правата на другите. „.

Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има, за да изразим себе си.

Независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какво увреждане имаме, ние искаме да споделим с другите нашия свят, нашите ценности. Съпричастни и толерантни сме, ако не отблъснем този опит, ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание.

Принципи на толерантността:

Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.

Един за всички, всички за един!

Рамките ограничават човешкия дух.

Не издигай стени!

Търпение, доброжелателност, разбиране.

Не бъди безразличен!

Обичай!

Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!

Това е да бъдеш ЧОВЕК!

 

Какво е това толерантност?

да проявяваме търпимост към различните;

да зачитаме правата на всички ;

да зачитаме мнението им;

да проявяваме състрадание;

да проявяваме милосърдие;

да уважаваме човешкото достойнство;

способност да се поставяш на мястото на другия;

признаване на равенството между хората;

признаване на многообразието;

отказа да доминираш над другите;

Толерантността като качество на личността се проявява, когато приемаме различните от нас; когато приемаме човекът такъв, какъвто е, без значение неговата, етническа, верска, национална, полова или културна принадлежост !

 

За прояви на нетолерантост се считат:

обиждаш, присмиваш се, показваш неуважение към различните от теб;

игнориране на чуждо мнение;

проявяваш предубеждение и предразсъдъци към хора, които не познаваш;

етноцентризъм /зачиташ само ценностите на своята култура/;

оскверняваш исторически и религиозни символи;

отделяш различните в отдалечени райони за обитаване;

Как да станем толерантни ?

взаимоопознаване

взаимоуважение

доброжелателност

сдържаност

отстъпчивост

комуникативност

търпимост

хуманност