Едноседмично обучение “Младежкоеко-предприемачество в действие” за студенти, млади учени и предприемачи стартира в Стара Загора  

Бизнес инкубатор GO-UP, чиито съосновател е Тракийски университет – Стара Загора,организира едноседмично интензивно обучение на тема “Младежко еко-предприемачество в действие”.В периода 21-25 ноември 2022, експерти в областта на Зеления преход и биоикономиката ще работят със студенти и млади учени, стартиращи предприятия и предприемачи на теми, свързани с:

 • Интегриране на въпросите по опазване на околната среда, биоразнообразието и кръговата икономика в сферата на младежкото предприемачество: обучения, менторство и инкубиране на еко бизнес идеи; и
 • Инструменти за системен преход към зелен, устойчив растеж на местно ниво: работни срещи, менторски сесии и целеви анализи, целящи установяването на модел за дълготраен междусекторен познавателен, стратегически и практически процес.

Обучението има за цел да надгради и да акцентира върху приноса на микро- и малките предприятия към цялостния процес на промяна и иновиране на бизнес модела на регионално ниво, изцяло концентриран върху кръговата икономика, еко-иновациите и предприемачеството.

Интензивно обучение на тема “Младежко еко-предприемачество в действие”се изпълнява по Програма „Политики за младежта в сферата на околната среда“, финансирана от Министерството на околната среда и водите, Регионална инспекция по околна среда и водите – Стара Загора.

Линк за регистрация: https://forms.gle/Ury7B8ffSTh8vqZL9

Критерии за участие – в приложения файл

Обучението ще се проведе присъствено, в Тракийски университет – Стара Загора.

За повече информация:office@goupincubator.com

КРИТЕРИИЗАСЕЛЕКЦИЯИУЧАСТИЕВОБУЧЕНИЕ

„МЛАДЕЖКОЕКО-ПРЕДПРИЕМЧЕСТВОВДЕЙСТВИЕ“

 

Обучението „Младежко еко-предприемачество в действие“ имаза цел да надградиида акцентира върху приноса на микро- и малките предприятия към цялостния процес на промяна и иновиране на бизнес модела на регионално ниво, изцяло концентриран върху кръговата икономика, еко-иновациите и предприемачеството. Идентифицираните целеви групи са:

 • стартиращипредприятия;
 • студентиимлади учени;
 • младипредприемачи.

Критериизаучастиевобучителната програма:

 • Образователнаквалификацияитрудовстаж;
  1. Изисквасеквалификация-минимумстудентиливисше образование
  2. Практическиопитилитрудовопитвъвилисвързан-доброразбиранезаиндустриитесвързанисъс селското стопанство и аграрния сектор
 • Личниумения
  1. Мениджърскиумения:работавекип,концептуалниумения,адаптивност,управлениена времето;
  2. Комуникационниумения:добриписменииустникомуникационниумения,способностза насочване и мотивиране на участниците, активен слушател;
  3. Самоконтрол: висока отдаденост към работата, проверена способност да управлява своята собственизадължениямеждупосещениетонаобучениетоисвързанитес негозадачи,висока устойчивост на стрес, вътрешна мотивация и творческо мислене.

Заявка за участие: https://forms.gle/Ury7B8ffSTh8vqZL9

 

 

 

 

 

office@goupincubator.com

 

https://www.goupincubator.com