Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ се проведе в Ямбол

На 02.11.2022 г. в зала 325 на Факултет “Техника и технологии” – гр. Ямбол беше открита Международната научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2022, която тази година се провежда хибридно и комбинира присъствено и онлайн участие.

Форумът се организира ежегодно от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол от 2013 г.

Основна цел на конференцията е учени, представители на бизнеса, докторанти и студенти да представят резултати от тяхната научноизследователска дейност, да обменят информация и идеи за бъдещи проекти в областта на инженерните науки.

Съорганизатори на събитието са Съюз на учените в България – клон Ямбол, Балканската асоциация на текстилните инженери BASTE, Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии в България АОКСИТ.

Основните тематични направления са:

– Машинно инженерство, автотранспортна и земеделска техника, и енергетика;

– Моден и текстилен дизайн и технологии;

– Електротехника, електроника, автоматика и компютърни технологии;

– Хранителни технологии.

В това издание на конференцията акцентът е върху научната и публикационна дейност с участието на млади учени, докторанти и студенти. В изданието на конференцията за 2022 г. са включени участници от България, Германия, Гърция, Индия, Литва, Португалия, Румъния, Турция и Украйна.

Конференцията започна с встъпителни думи от доц. д-р инж. Златинка Казлачева – зам. декан по научна и международна дейност, която даде думата на проф. дн Нели Грозева – Зам.-ректор на Тракийски университет за поздравителен адрес от името на ректорското ръководство и академичната общност на висшето учебно заведение.

Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2022 беше открита от доц. д-р инж. Ваня Стойкова, Декан на ФТТ – Ямбол и Председател на Организационния комитет.

Сред официалните гости на Откриването на конференцията беше и г-н Антон Шиков – председател на Общински съвет Ямбол, който завърши официалната част на откриването.

Доц. д-р инж. Ваня Стойкова покани проф. Костадин Костадинов да представи първия пленарен доклад на тема “Предизвикателства пред развитието на научните изследвания и ролята на учените в иновациите”.

Вторият пленарен доклад за деня беше представен онлайн от проф. Йордан Кьосев от Технически университет – Дрезден, Германия от 15:30 ч. Докладът на проф. Кьосев представя резултатите от работата по Европейски проект 4DCulture, посветен на дигитализацията на културно-историческото наследство – фолклорни носии и танци.

Заседанията по секции ще се проведат на 3 ноември от 10:00 ч., а на 4 ноември от 10 ч. Ще бъде представена Еразъм+ и проектната дейност на ФТТ.

Програмата на конференцията, публикувана в сайта на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Facebook страницата на Факултета, и сайта на списание ARTTE – официалното научно издание на ФТТ, в което ще бъдат публикувани приетите доклади, представени на конференцията.