Регионален център Стара Загора отбеляза Световния ден на ерготерапията – 27 октомври с богата и разнообразна програма

РЦПППО разработва и провежда Програма „Сензорна интеграция и ерготерапия“ в специално оборудвано пространство вече 7 години. В деня на ерготерапията нашите сензорни терапевти Милена Минкова и Теодора Янакиева представиха дейностите по програмата, посрещнаха участниците от детските градини и училищата от област Стара Загора в сензорната зала и им демонстрираха индивидуална сесия. Г-жа Минкова подчерта, че ползите от прилагането на ерготерапевтичните техники и възможности са с огромен ефекта за децата.

Ерготерапията е  професия, която промотира и подпомага здравното благополучие и оптимално функциониране на личността.  Ерготерапията осигурява възможност в максимална степен да формира умения за самостоятелност и независимост на лица с физически, интелектуални и емоционални затруднения и дефицити чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност. Освен това ерготерапевтите спомагат за  компенсирането на трайно увредени функции чрез адаптиране на домашната, училищна и работна среда. Основна цел на ерготерапевтичната интервенция е да осигури пълно и активно участие на хората с увреждания в обществения живот и да подобри качеството на техния живот. Ерготерапията е холистичен подход към клиента, който е поставен в центъра на терапевтичния процес.

Основно средство е дейността, която РЦ отбелязва деня с представяне на Програмата „Сензорна интеграция и ерготерапия“, като част от Ерготерапията в приобщаващото образование която успешно разработваме и реализираме ве4е 7 години. Екипът през годините се изменя, към момента в програмата работят 2 терапевта. Програмата стартира с оборудване на специално обезопасено пространство – сензорна зала. Фокусът на внимание е предучилищна възраст – интензивен период на развитие, малко пространство. След предварителна оценка на фукционирането от терапевтите, се изготвя терапевтичен план за периода. Насоки за родителите за адаптиране на домашната среда, при необходимост консултиране и адаптиране на учебната среда. Родителите имат възможност да присъстват по време на сесиите, при необходимост участват.

Дейностите се реализират чрез индивидуални сесии,

Предстои реализиране на допълнителни дейности по програмата :

  • Сесии в малка група – 3-4-деца, след подходящ подбор
  • Един път седмично
  • Всяка седмица с различна тематика
  • Срещи с родителите