Представяме Ви предложенията за присъждане на наградата „Анастасия Тошева“ за 2022 г.

Според Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, до определения срок към кмета на Общината са направени шест предложения за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“. Едно от тях е за колектива на Средно училище „Максим Горки“.Номинациите за индивидуални награди са на Росица Джиновска – старши учител по български език и литература в ППМГ „Гео Милев“ , Мая Нейчева – директор на Детска градина „Кипарис“, Здравко Личев – старши учител, преподавател по немски език в Гимназията за преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ , Мария Табанова – старши учител по професионална подготовка в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“, Патриция Стоянова Ахчиева, старши учител, преподавател по руски език в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“.,

Dolap.bg спазва традицията и последователно ще Ви представи направените номинации по реда, по който са входирани в Общината и без редакторска намеса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ПЛАКЕТ „АНАСТАСИЯ ТОШЕВА“ ЗА 2022г.

НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МАКСИМ ГОРКИ“, ГР. СТАРА ЗАГОРА

ОТ УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО, ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

И КОЛЕКТИВА НА СУ „МАКСИМ ГОРКИ“ ГР. СТАРА ЗАГОРА

Училищното настоятелство, Общественият съвет и колективът на Средно училище „Максим Горки“, гр. Стара Загора, предлагаме през учебната 2022/2023г., по случай 1 ноември – Ден на народните будители, училището да бъде удостоено с авторитетната общинска награда плакет „Анастасия Тошева“.

Средно училище „Максим Горки“ е първото езиково училище в гр. Стара Загора, създадено през 1962г. Извървява дълъг път на развитие и възход. Историята му започва с разкриване на три паралелки осми клас с изучаване на руски език. От 1963г. получава статут на Руска езикова гимназия „Максим Горки“ и организира първия си прием на ученици.

През 1983/1984 учебна година става ЕСПУ с преподаване на руски език и се въвежда прием и обучение от първи клас. От 1 септември 1988 година се преименува на СОУ с изучаване на чужди езици „Максим Горки“ с две степени на обучение – ранно чуждоезиково с прием от I-ви клас и интензивно изучаване на английски, немски и френски език с конкурс след завършен VII клас.

През 1995/1996 учебна година е въведено и интензивно изучаване на испански и руски език.

От 2002г. се провежда езиков обмен със 132-ро училище в гр. Самара, а от 2014г. започва сътрудничество с 36-та Славянска гимназия в гр. Гомел, Беларус. От 2007г. учениците получават възможност за обучение и езикова практика в Държавния институт по руски език „Александър Сергеевич Пушкин“ – гр. Москва. Ежегодно (до началото на пандемията през 2020г.) СУ „Максим Горки“ осъществява езиков обмен и е в партньорски взаимоотношения със Средно общообразователно училище № 574 в Санкт Петербург.

Средно училище „Максим Горки“ работи по междуправителствено културно-образователно споразумение от 2001г. между Република България и Кралство Испания, като успешно работи и с Институт „Сервантес“. Учениците, изучаващи испански език, ежегодно участват в националния конкурс на испанските театри и печелят призови места.

Благодарение на сътрудничеството с Институт „Конфуций“ – София, през учебната 2014/2015г. в СОУ „Максим Горки“ – единствено в област Стара Загора и четвърто в страната, се въвежда интензивно обучение по китайски език, като по-късно се създава център „Класна стая Конфуций“.

В училището работят учители чужденци – испанци и китайци и успешно се обучават ученици от различни националности.

СУ „Максим Горки“ е лауреат на орден „Кирил и Методий“ от 1988г. и на награда „Анастасия Тошева“ за 2003г. и 2012г. Директорът Мариана Пенчева е три пъти лауреат на националната награда „Неофит Рилски“ и индивидуалната награда за образование „Стара Загора“ за 2014 година. В училището работят специалисти с висока квалификация, носители на много общински и национални отличия.

От 14 април 2021г. до 26 май 2021г. Националният инспекторат по образованието извърши инспектиране на Средно училище ,,Максим Горки”. Цялостната независима експертна оценка на качеството на образованието, предоставяно от Средно училище „Максим Горки“ – град Стара Загора, е най-високата по скалата за оценяване.

Инспектиращият екип извърши наблюдение на институцията и на учебни часове на място и в електронна среда при посещението, а структурираните срещи се осъществиха в електронна среда. Подготвителният и заключителният етап протекоха също изцяло в електронна среда.

Инспектирани са две области: „Образователен процес“ и „Управление на институцията“.

След първото инспектиране на през 2021 г. СУ „Максим Горки“ е едно от първите в областта и страната, в които през ноември 2021 г. се извърши атестиране на педагогическите специалисти, които работят в училището 4 и повече години. То показа много висока оценка на работата на педагозите, потвърждение на което са обобщените резултати след приключване на процеса :

 • Атестационната комисия в РУО даде оценка „изключително изпълнение“ на директора на СУ „Максим Горки“;

 • Изключително изпълнение“ при окончателен резултат от 45 до 50 точки получиха от училищната атестационна комисия 2-ма педагогически специалисти.

 • „Надвишава изискванията“ при окончателен резултат от 40 до 44,99 точки – 23 педагогически специалисти.

 • „Отговаря на изискванията“ при окончателен резултат от 35 до 39,99 точки – 25 педагогически специалисти.

 • В колектива няма педагогически специалисти с оценки „Отговаря частично на изискванията“ и „Съответства в минимална степен на изискванията“, което да налага допълнителна методическа и организационна работа с такива педагози.

Това е доказателство за качествена и ефективна работа на учителите в образователния процес, която води до постигане на високи резултати на учениците при техните изяви /НВО, ДЗИ, олимпиади, конкурси, състезания и др./. А съвместната успешна работа на всички издига нивото на обучение и възпитание в СУ „Максим Горки“ и го прави едно от най-предпочитаните в града и областта.

През учебната 2021/2022г. в СУ „Максим Горки“ работиха 69 учители, от които 2 испанци и една преподавателка от Китай и 13 представители на непедагогическия персонал, които осигуряваха условия, атмосфера, качество на учебния процес за 34 паралелки с 880 ученици както присъствено, така и при ОРЕС. Училището беше сред първите, възстановили присъствен учебен процес в начален етап на 100% с тестване на учениците при пълно съдействие и доброволческа подкрепа на родителите. За учениците, продължително учили в ОРЕС, СУ „Максим Горки“ осигури по национални програми и със собствени средства 120 лаптопа. Всички педагогически специалисти на щат в училището разполагат със служебни лаптопи. Осигуреният непрекъснат учебен процес в съответствие с конкретните здравни и хигиенни изисквания донесе очакваните успехи на учениците и техните учители.

 • Възпитаничката на СУ „Максим Горки” Гергана Желева спечели конкурса за кмет на Млада Загора. Изборът беше през октомври 2021г. за 25-ти път в Младежкия дом.

 • На 23 ноември 2021г. в СУ „Максим Горки“ за пета поредна година се проведе Състезание за творческо писане на английски език. От цялата страна участват 139 училища, както и училища от Пакистан и Турция. 3014 работи бяха оценявани от национално жури. Елмира Танева от XIА клас първоначално се класира за национално оценяване сред 115 ученици от цялата страна, а след това бе обявена за победител на трето място в нейната група (участници от XI клас). Тя е единствената ученичка от всички участвали от област Стара Загора.

 • През месец януари 2022 година ученици от България, Унгария и Румъния участваха в дебат на испански език, за да представят предложения на конференция за бъдещето на Европа. Симона Тодорова от XIБ клас и Дарина Стоянова от XIIБ клас на СУ „Максим Горки“ взеха участие по темите за околната среда и устойчивото развитие в учебните програми на училищата в Европа. Три български езикови училища бяха поканени на конференцията – СУ „Максим Горки“ – гр. Стара Загора, 164 ГПИЕ „Мигел Де Сервантес“ – гр. София, СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Дупница.

 • Анелия Иванова от XII клас, Ренета Петкова от VIII клас и Антония Димитрова от XI клас се класираха на националния кръг на олимпиадата по испански език.

 • Господинка Христова, Десислава Ганчева и Милена Маринова от XII клас, София Яковлева и Гергана Желева от XI клас и Мария Димитрова от X клас се класираха на националния кръг на олимпиадата по руски език.

 • На 18.03.2022г. се проведе XXVI Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“, организирана от СУ „Епископ Константин Преславски“ – гр. Бургас, и РУО – Бургас. Деница Иванова oт XБ клас на СУ „Максим Горки” се класира втора в своята възрастова група. Второто място на Деница ѝ дава право на стипендия, заради призовото класиране в състезанието, което е от календара на МОН.

 • През м. май 2022г. 1-во и 3-то място спечелиха ученици на СУ „Максим Горки” в Шестото национално ученическо състезание за философско есе, организирано от Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Есето на Влада Здравкова бе оценено с 95 точки, което ѝ отреди първо място при учениците IX – X клас. При учениците XI клас Андриана Тарева е трета. Всички момичета са част от философски клуб „Сова” при СУ „Максим Горки” с ръководител Станислав Георгиев. В състезанието участваха 86 ученици от 30 училища от цялата страна.

 • През март 2022г. преподавателят Станислав Георгиев получи Сертификат за подготовка на ученик, заел 2-ро място на Националната философска конференция в гр. Бургас и Грамота за успехи в преподаването на философия и за подготовка на ученици, заели 1-во и 3-то място на националното състезание за философско есе във ВТУ през м. май 2022 г.

 • На Националния конкурс за училищен театър на испански, проведен през април 2022г., гимназисти, изучаващи езика на Сервантес в 16 училища у нас, показаха завиден актьорски талант и отлични езикови умения. Театралната трупа на СУ „Максим Горки“ с ръководител Росио Серрано отново спечели овациите на публиката и адмирациите на журито.

 • Анелия Нейчева от XIIВ клас на СУ „Максим Горки” спечели 1-во място в Третото издание на музикалния конкурс „Мелодии с аромат на роза“, проведено през м. април 2022г. Мариана Загорска от IХВ клас бе класирана трета. Състезанието се организира от Институт „Конфуций“ – София.

 • Две първи места спечелиха ученици на СУ „Максим Горки” в XXX Национална конференция по литература, история и философия „Битие и време“, проведена на 29 април 2022г. Състезанието се организира от СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна. Боряна Пенева от VIIIГ клас заслужи първото място в секция „Философия” във възраст VIII – X клас. Неделчо Павлов от XIIВ клас спечели първо място в направление „История”. Темата на конкурса бе „Един век в търсене на Аза” (1922-2022).

 • Гергана Желева от XIГ клас на СУ „Максим Горки“ бе класирана на първо място на Международните Славянски четения в руския град Самара през м. май 2022г. На второ място от ХГ клас е Таня Ковачева. Докладът на Виктория Атанасова от IXГ клас е класиран на трето място.

 • Преподавателите Снежана Богева, Георги Тонев и Диляна Михнева получиха дипломи за подготовката на учениците, заели призови места в Славянските четения, проведени през м. май 2022г. в гр. Самара с видеовръзка и он-лайн участие на старозагорските ученици.

 • Възпитаници на СУ „Максим Горки” станаха лауреати на историческа конференция „За други своя”, посветена на 145 години от началото на Руско-турската освободителна война. Конференцията се проведе на 5 май 2022г. Александра Генчева, Таня Ковачева и Гергана Желева изнесоха доклади, свързани с темите на конференцията. В онлайн формат на конференцията освен СУ „Максим Горки” участваха и училища от Армения и Северна Осетия.

 • Благодарствени писма получиха преподавателите Снежана Богева и Георги Тонев за подготовката на ученици, участвали в Открита историческа конференция в Санкт Петербург, посветена на 145 години от началото на Руско-турската освободителна война.

 • Изложбата „Ключовете за къщата на сефарадите“, която показва проучване за сефарадските евреи, беше официално представена в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора на 05.05.2022г. Изложбата беше създадена в резултат на двугодишно изследване от учителката по испански език в СУ „Максим Горки” Росио Серрано и нейни ученици. Експозицията разказа за прогонването на сефарадските евреи от Испания по време на царуването на крал Фернандо II де Арагон и Изабела Кастилска. Сефарадските евреи се насочват към различни краища на света и част от тях се установяват в България. Събитието уважиха делегация от испански депутати, начело с Ана Ботела Гомез – председател на парламентарната комисия по образование в испанския парламент. Сред официалните гости беше и Анхел Сантамария Барнола – съветник по образователните въпроси към посолството на Кралство Испания в България.

 • На 11 май 2022г. Неделчо Павлов от XIIВ участва и на традиционния конкурс на УНСС за есе на социално-политическа тема и се класира за втория кръг. Оценката за цялостното му представяне е ОТЛИЧЕН. Ученикът придоби сертификат за първенец на конкурса и право да се запише в една от специалностите на катедрата.

 • Десетокласничката Деница Иванова спечели 1-во място във Втория национален младежки форум „Арнаудови срещи“. Неин научен ръководител бе Стоянка Дилова. Докладът на ученичката ще бъде публикуван в издание на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“, гр. Русе.

 • През м. май 2022г. преподавателите Стоянка Дилова и Станислав Георгиев получиха специално отличие за насърчаване на изследователската дейност на ученик, заел 1-во място на национален конкурс, организиран от Регионалната библиотека и РУО в гр. Русе.

 • През учебната 2021/2022г. главен учител Анна Станчева получи благодарствено писмо от РУО – Стара Загора, относно участие в педагогически формат: Представяне на добра практика в областна работна среща под наслов „Разработване и използване на дигитално учебно съдържание по български език и литература и по математика за преподаване в електронна среда“. Разработване на интерактивен урок (XII клас) „Вярата и надеждата“, разработен с програмата Sway.

 • Осмокласничката Екатерина Динева участва в националния конкурс за есе на английски език на фондация “Солидарност в действие”, проведено през м. май 2022г. и бе избрана да спечели пълна стипендия за участие в летен езиков лагер Immersion Academy.

 • През 2021/2022 учебна година Йоана Маринова Маринова – учител по китайски език, номинирана за отличието плакет „Млад учител“, получи грамота от Кмета на Община Стара Загора.

През учебната 2021/2022 година СУ „Максим Горки“ бе едно от трите в област Стара Загора, включено в поредното издание на Програмата за международно оценяване на учениците – PISA 2022, разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Основният акцент тази година бе върху математическата грамотност на 15-годишните ученици в цял свят. Общо 53-ма деветокласници положиха изпита. Изследвано бе творческото мислене на учениците и техните знания, важни за пълноценното им участие в социалния и икономическия живот. Тестването е анонимно. Тази година в PISA участват близо 80 страни. Резултатите от изследването ще бъдат публикувани в края на 2023 г.

В класация на училищата в България според национално външно оценяване по български език и литература и по математика в IV клас СУ „Максим Горки” е на второ място в област Стара Загора. Средният успех на учениците от СУ „Максим Горки” по български език и литература е 87.24 точки при 70.46 точки средно за страната. По математика средният успех за ученици от СУ „Максим Горки” е 76.13 точки при 57.33 точки средно за страната. Трима ученици от СУ „Максим Горки” са с максималните 100 точки по математика.

На национално външно оценяване за VII клас по български език и литература учениците на СУ „Максим Горки” са получили средно 65.06 точки при средно за страната 53,63 точки и по математика – 43.79 точки при средно за страната 35,32 точки.

На държавният зрелостен изпит за XII клас по български език и литература СУ „Максим Горки” е със средна оценка от 4.49, което му отрежда трето място от училищата в област Стара Загора; 122-ро място в страната.

Всяка година Ученическият парламент в СУ „Максим Горки“ провежда инициативи, свързани с християнските традиции. На 23 ноември 2021 година се отбеляза Денят на християнското семейство. Учениците с родителите си участваха в онлайн фотоконкурс „Трапезата на моето семейство“.

На 21 и 22 декември 2021г. в двора на училището се проведе благотворителен съвместен – ученици/родители коледен базар. Ученическият съвет успя да повдигне коледният дух и празничната атмосфера в семействата на всички ученици, родители и учители.

През февруари 2022г. учениците в СУ „Максим Горки“ подкрепиха мероприятията на ученическия парламент по повод Деня на розовата фланелка. На входа на училището, във фоайето и по коридорите бяха раздавани материали, свързани с темата „Не на тормоза в училище!“. Така учениците стават част от голямото и задружно семейство на СУ „Максим Горки“.

За шеста поредна година на 2 март 2022г. Средно училище „Максим Горки“ проведе инициативата „Да съхраним българското“. Тя бе подкрепена от Община Стара Загора и още седем старозагорски училища. В навечерието на Националния празник – 3 март, ученици, учители и родители, облечени в български носии или елементи от тях, се събраха на хоро в дворовете на школата. Събитието е по идея на Ученическия парламент в СУ „Максим Горки”, а целта е съхранение на вековните български традиции.

На 20 и 21 април 2022г. в двора на училището Ученическият парламент организира „Великденски базар“. Бяха поканени всички учители, ученици и родители, които обичат да творят сувенири и кулинарни вкусотии. Получените средства ще се използват за продължаване реализирането на идеята за оформяне на занимателни кътове в училищния двор.

Всички дейности на Ученическия парламент са съвместни с Обществения съвет и Училищното настоятелство при СУ „Максим Горки“.

Учебната 2022/2023 година СУ „Максим Горки“ стартира с 883 ученици в 34 паралелки с 69 педагогически специалисти и 13 непедагогически персонал. Продължават работата си в училището доктор по испански език Росио Серрано, учителят по испанска литература Мигел Малдонадо и китайката Си Си Пан – специалист по преподаване на китайски език за чужденци.

От април 2022г. в СУ „Максим Горки“ са записани 16 ученици от Украйна, получили международна закрила. Трима напуснаха училището и България през лятото, но нови двама посещават часовете като слушатели в очакване на статут и легализация на документите. Учителите, както по български език, които ограмотяват учениците, така и всички останали с такт, отговорност и съпричастност работят с децата, като училището е извело водещ принцип за независимост на образованието от политиката.

От септември 2022г. СУ „Максим Горки“ е първото и единственото в областта, в което се провежда дистанционна форма на обучение за ученичка, трайно пребиваваща със семейството си в чужбина (с баща офицер във военна база на НАТО) и индивидуална форма на обучение за ученик с изявени дарби (състезател в национален отбор).

През 2022/2023г. СУ „Максим Горки“ отбелязва своята 60-годишнина.

На 26 септември 2022г. в залата на РБ „Захарий Княжески“ по инициатива и с домакинството на СУ „Максим Горки“ съвместно с ГПЧЕ „Ромен Ролан“, ТГ „Княз Симеон Търновски“ и ППМГ „Гео Милев“ се отбеляза Денят на европейските езици със спектакъл под надслов „60 минути около света“. Така на една сцена се събраха всички чужди езици, изучавани в града.

Предстоящите инициативи, свързани със 60-годишния юбилей са:

 • 18 октомври 2022 г. – в РБ „Захари Княжески“ – премиера на филм за историята „60 години полет“

 • 20 октомври 2022 г. – в къща музей „Гео Милев“ – представяне на печатното издание „Полет“

 • 22 октомври 2022 г. – в сградата на СУ „Максим Горки“ – среща на поколенията

 • 22 октомври 2022 г. – в Културен център Стара Загора – тържествен концерт

 • 1 март 2023 г. – в парк „5 октомври“ – откриване на фотоизложба „60 години полет“

 • 2 март 2023 г. – в двора на СУ „Максим Горки“ – седмо издание на „Да съхраним българското“

 • 28 март 2023 г. – в двора на СУ „Максим Горки“ – откриване на бюст-паметник на Максим Горки.

Въз основа на представените аргументи, предлагаме Средно училище „Максим Горки“ – гр. Стара Загора, да бъде удостоено с присъждането на плакет „Анастасия Тошева“. От години изявите и постиженията на ученици и учители затвърждават мястото му като едно от значимите духовни средища в нашия град.

Училищното настоятелство, Общественият съвет и колективът на Средно училище „Максим Горки“ работим в тясно сътрудничество и споделяме обща ценност – духовно развитие и израстване на децата.

Убедени сме, че удостояването с колективната награда плакет „Анастасия Тошева“ ще бъде признание за успехите на учители и ученици, за достойно извървения дълъг път до днес, но и вдъхновение и стимул за бъдещето на СУ „Максим Горки“.

С уважение,

Десислава Кънева

Председател на Обществения съвет при СУ „Максим Горки“

Красен Банчев

Председател на Училищното настоятелство при СУ „Максим Горки“

Мариана Пенчева

Директор на СУ „Максим Горки“