Представяме Ви предложенията за присъждане на наградата „Анастасия Тошева“ за 2022 г.

Според Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, до определения срок към кмета на Общината са направени шест предложения за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“. Едно от тях е за колектива на Средно училище „Максим Горки“.Номинациите за индивидуални награди са на Росица Джиновска – старши учител по български език и литература в ППМГ „Гео Милев“ , Мая Нейчева – директор на Детска градина „Кипарис“, Здравко Личев – старши учител, преподавател по немски език в Гимназията за преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ , Мария Табанова – старши учител по професионална подготовка в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“, Патриция Стоянова Ахчиева, старши учител, преподавател по руски език в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“.,

Dolap.bg спазва традицията и последователно ще Ви представи направените номинации по реда, по който са входирани в Общината и без редакторска намеса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Педагогическия съвет на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина

Иван Павлов” – Стара Загора за присъждане на плакет “Анастасия Тошева”

на Мария Христова Табанова,

старши учител по професионална подготовка в НПГВМ „Иван Павлов” – Стара Загора

Мотивация за избора:

Мария Табанова постъпва на работа като учител в НПГВМ „Иван Павлов“ през 1994 г. Към настояща дата, за тези 28 години педагогически стаж, успоредно с квалификационното си усъвършенстване, отбелязва непрекъснати успехи в областта на науката, професионалното образование и прилагането на електронните технологии в обучението.

Развитието ̀и като добър педагог се дължи не само на дългия и учителски стаж, но и на желанието да придобие възможно повече компетенции и избора за съвместяване на традиционни и новаторски методи на преподаване и подготовка на бъдещите професионалисти в областта на ветеринарната медицина и контрола на храните.

Още при придобиването на специалността си „Ветеринарна медицина“- магистър, завършва и следдипломна квалификация „Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход“ през 1989 г.

През 1992 г. завършва обучението си към факултета по Педагогика на ВИЗВМ (понастоящем Тракийски университет) с професионална квалификация „Учител по селскостопански дисциплини и биология“.

Вече работеща като преподавател в училището завършва професионална квалификация по „Клинично-лабораторна диагностика и токсикология на селскостопанските животни“ през 2006 г.

В периода 2011-2013 г. Мария Табанова съвместява преподавателската си заетост със задочното си образование във финансово-счетоводен факултет на Икономически университет – гр. Варна. Придобива нова магистратура и икономическа специалност „Счетоводство и контрол“, професия “Счетоводител“.

Не изостава професионалното и израстване като учител по професионална подготовка. През 2014 г. защитава Първа квалификационна степен на тема „Интегративният подход в обучението по ветеринарна медицина”.

През същата година след обучение в Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив придобива професионална квалификация по „Контрол на качеството и безопасността на храни и напитки – Системи за контрол“ и през 2016 г. с голямо желание и явен интерес участва в организираното от Педагогически факултет на Софийски университет обучение за създаване на електронно учебно съдържание и го завършва успешно с удостоверение за придобита квалификация „Създаване на електронно учебно съдържание по професионална подготовка в направление „Хранителни технологии“.

За способностите на Мария Табанова като преподавател е от значение активното ѝ включване в текущи квалификационни курсове през годините със следната тематична насоченост:

 • Обучение на педагогическите специалисти за формиране на знания, умения и компетенции за оценяване на учениците (2014 г. – НИОКСО);

 • Статут и професионално развитие на педагогическите специалисти. Планиране и организиране на квалификационната дейност в училище” (2016 г. – Институт за следдипломна квалификация към УНСС“);

 • Професионалното портфолио – инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на учителя“ (2017 г. – РААБЕ);

 • Тренинг за справяне със стреса и емоционално прегаряне в образователната среда. Повишаване на самочувствието и позитивната самооценка на педагогическия специалист“ (2021г. Матев – строй ЕООД);

 • Прилагането на новите учебни планове, програми и тестове за измерване на знанията на учениците в системата на ПОО“ (2021 г. – НЦПКС – гр. Банкя);

 • Образователни ресурси на STEM и STEAM. Технологии на STEAM образование“ (2022 г. – Институт по математика и информатика към БАН).

Мария Табанова притежава необходимите за всеки човек социални умения и компетенции: добри комуникативни способности в резултат на ежедневната работа с ученици, колеги, представители на предприятия и образователни институции. Като класен ръководител винаги е поддържала връзки с родители и общественост.

При работа в екип има водеща роля. Председател е на методичното обединение по професионална подготовка от 6 години и организира дейностите по професионалните дисциплини, свързани с подобряване на качеството на обучение. Предвид системните си служебни контакти с представители на бизнеса организира практическото обучение в училището и учебно-практическите в предприятията. Подпомага и планира кариерното развитие на учителите по професионална подготовка.

През годините е преподавала много учебни предмети, които са решаващи за качествената квалификационна характеристика на трите обучавани специалности в училището – ветеринарен техник, ветеринарен лаборант и контрол на качеството и безопасност на храни и напитки.

Участва активно в проектите на училището по различни оперативни програми:

 • Ръководител на клуб по „Успех“ – „Успешно поведение в обществото“ Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 • Ръководител на клуб по интереси – „Диетично и здравословно хранене“, Проект BG05M2OP001-2.011-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014 – 2020 г. „Подкрепа за успех“.

 • Член на Съвета към „Твоят час“

 • Наблюдаващ учител 3 години по проект „Ученически практики“ в сътрудничество с Тракийски университет и СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

 • Член на екипа при реализиране на проекти по европейски програми и дейности:

 • Проект № 2013-1- BG1- LEO03-08830 по Програма „Учене през целия живот“ , Секторна програма „Леонардо да Винчи“, Дейност „Мобилност“ на Европейския съюз с тема „Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации“ като ползовател с презентиране на иновациите в животновъдството.

 • Програма „Еразъм +“, КД 1: Образователна мобилност за граждани, КА102-Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО по Договор № 2017-1-BG1-KA102-036065 – „Образователна мобилност за формиране на знания, умения и предприемаческа култура за бъдещо развитие и професионална кариера” – обучаващ учител по предварителна професионална подготовка на ученици от специалностите „Ветеринарен техник“ и „Ветеринарен лаборант“

 • Програма „Еразъм +“, КД 1: Образователна мобилност за граждани, КА102-Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО по Договор № 2015-1-BG01-KA102-013997 – обучаващ учител по предварителна професионална подготовка на ученици от специалностите „Ветеринарен техник“ и „Ветеринарен лаборант“

Мария Табанова е: водещ автор и съавтор при разработването и създаването на одобрени и публикувани от МОН учебни програми от национално значение по задължителна професионална подготовка и национални изпитни програми за периода след 2004 г. и в последващ период съгласно изискванията на ЗПУО, утвърдени след 2019 г. https://www.mon.bg/bg/100657

Мария Табанова дава своя принос в методиката на преподаване като учител новатор в областта на средното ветеринарномедицинско образование. Издадените от ДИПКУ нейни публикации удостоверяват опита ѝ, който може да бъде приложим и в други образователни професионални области.

1). „Възможности на междупредметния подход за постигане на оптимален резултат в средното професионално образование по примера на професионална гимназия по ветеринарна медицина „ Иван П. Павлов”

2). „Учебният проект като изборен метод на качествено практическо обучение в средното ветеринарномедицинско образование“.

3). Публична презентация на тема „Интегративният подход в обучението по ветеринарна медицина” на Педагогически форум, организиран от ДИПКУ – гр. Стара Загора през 2014 г.

Голям успех за училището с общочовешко и национално значение е електронно помагало „Безопасност на храните“ с автор д-р Мария Табанова, работила в консултативен екип с доц. Деян Стратев, Тракийски университет и д-р Тачо Пашов, представител на бизнеса, https://www.mon.bg/bg/100956

Помагалото е разработено съгласно изискванията на МОН за 2021 г. – НП „Професионално образование и обучение“ – Модул В „Разработване на електронни учебни помагала“. Одобрено и публикувано в сайта на МОН, е единствено в професионално направление – „Хранителни технологии – контрол на храните“

Основната му цел е да следва учебната програма и да систематизира знанията, които бъдещите специалисти получават в областта на актуалното законодателство за храните, рисковете и опасностите в храните, прилаганите добри хигиенни и производствени практики (ДПХП) и системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР). Желанието на творческия екип да предостави възможност за нагледно усвояване на знанията и уменията по проблемите, отнасящи се за безопасните храни и техния контрол.

Темите засягат не само учениците, но и всички, които се интересуват от здравния риск при производството и предлагането на храни. Това е споделена грижа в общия интерес на държава, общество, професионални общности, потребители.

Учебникът е общодостъпен за ученици и всички интернет потребители в сайта на МОН https://www.mon.bg/bg/100956

Резултатите, които се постигат са:

  • Системност при усвояване на учебния материал, независимо от формата на обучение по учебния предмет от задължителна професионална подготовка „Безопасност на храните“, разширяване на обхвата на обучаемите и уеднаквяване на критериите при преподаване, създаване на възможност за ползване по време на учебния процес на електронни ресурси – филми, презентации, оценъчни тестове, актуална и необходима информация във връзка с тематичното съдържание;

  • Ползване на електронното помагало и от други специалности в подкрепа на изискваните от тях знания и умения;

  • Възможност за проследяване на успеваемостта във всеки момент по време на учебния процес;

  • Усвояване на навици за самостоятелност на учениците в електронна среда чрез ползване на помагалото и информация от интернет в подкрепа на съдържанието при работа по „метода на проекта“;

  • Възможности за организиране на електронни състезания и викторини по специалността между сходни професионални гимназии;

При създаване на учебника Мария Табанова спазва основното си кредо на преподавател: „Учебният процес за мене е не само преподаване и оценяване, а и възпитание в общочовешки ценности“.

В заключение може да се каже, че Мария Табанова е отличен педагог, създава ведра и съзидателна атмосфера при взаимоотношенията си в работна среда. Доказва ежедневно убеждението си, че успешният човек се съгражда с взаимните усилия на учители – семейство – приятелски кръг и общество.

За Мария Табанова учителската професия е призвание, защото работи близо три десетилетия в НПГВМ „Иван Павлов“ и продължава да се стреми към усъвършенстване и обновяване на дейността си.

Тя допринася и за високия престиж на училището сред всички професионални гимназии в Република България и напълно заслужава да бъде удостоена с високопрестижната награда: Присъждане на плакет „Анастасия Тошева” по случай Първи ноември – Деня на народните будители.

Д-р Камен Ябалкаров

директор на НПГВМ „Ив.Павлов“