Нови възможности за подкрепа на децата с ментални увреждания предлага „Алтернатива55“

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” търси нови възможности за подкрепа на децата с ментални увреждания. През второто полугодие на 2022г. се реализират два проекта, финансирани Фондацияп BCause” и по дарителската програма на Контур-Глобал ТЕЦ-3.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) „Алтернатива 55“ има дългогодишен опит в подкрепа на деца с увреждания. Повече 15 години работи с деца с генерализирани разстройства в развитието, предимно аутисти. Тази група деца имат редица дефицити, свързани със затруднен говор, затруднени движения, трудно общуване, трудно самообслужване и др. Някои от децата, поради нарушена обща или фина моторика, се предвижват трудно самостоятелно, или са ограничени и затруднени движенията и съгласуването им за отделни части на тялото. Нарушената моторика силно затруднява самостоятелно обслужване на детето, общуването с други хора, развитието и включване в обществото. Това налага от ранна възраст да се прилагат подходящи методи за преодоляване изоставането във физическото и психическото развитие на детето, един от най успешните от които е занимание с подходящ спорт.

Проект 1: Развиване на двигателните и социални умения на деца с увреждания чрез спорт. Работи се с 10 деца с генерализирани разстройства в развитието, предимно с аутизъм, на възраст от 4 до 10 години, посещаващи ЦСРИ „Алтернатива”-Стара Загора.

Цел и задачи на проекта: Да се подпомогнат деца с увреждания да преодолеят недостатъци в движенията си, които им пречат да се самообслужват, да посещават обществени места, да общуват, да постигнат по-високо ниво на самостоятелност, чрез включване в Програма по ерготерапия, провеждана в специално оборудвана зала на Център „ Алтернатива”. Дейностите се провеждат от подготвен ерготерапевт, като се работи по отделна програма за всяко дете, отчитаща вида и степента на увреждането му. Ерготерапия означава провеждане на група спортни дейности, чрез които се компенсират трайно увредени функции, като с всяко дете се работи индивидуално, след оценка какви точно са уврежданията. Много е важно да се подчертае, че всички дейности, свързани със спорт, имат и друго изключително благотворно влияние: децата се научават да спазват правила, да си взаимодействат при груповите игри, да общуват и др.

Проект 2: Сензорно-интегративната терапия на деца с ГРР, посещаващи Център „Алтернатива”

Сензорно-интегративната терапия подпомага децата с увреждания да се концентрират чрез съответна дейност в специализирана среда – зала с различни по характер и предназначение уреди. Тя допринася за развитие на моторните и говорните умения, за подобряване на психическото и физическото състояние и по този начин съдейства за социализация и интегриране на детето.

Целта на проекта е да разработи програма и подготви екип, за да се обогати дейността на ЦСРИ „Алтернатива” с нова програма за сензорно интегративна терапия. Бе проведено двудневно обучение с целия екип на Центъра от Любомира Манолова, специалист с голям практически опит от Център “С-ИВВЕНА” Пловдив . Специалистите от Центъра получиха Методика и сертифициращ документ с кредит точки за упражняване на дейност като специалисти по сензорно интеграгивна терапия.

До края на годината ще се проведат още 2 практически обучения по приложение на различни подходи в сензорната интеграция, в съответствие с представената Методика.

Инж. Анастасия Василева