Единственият музей на ветеринарното дело в България е в Тракийски университет

Единственият музей на ветеринарното дело в България се намира в Тракийски университет, в Студентския град, Стара Загора.

Музейната сбирка е създадена от д-р Тодор Стаматов – дългогодишен историограф на ветеринарномедицинската професия. Открита е официално на 12.06.1978 г. в гр. Варна. 10 години по-късно е актуализирана и разширена по случай 100-годишнината на ветеринарната служба във Варна.

Със заповед №932432 от 10.03.2010 г. на министъра на Министерство на земеделието и храните, Музейната сбирка е пребазирана във Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора. През следващите  сбирката е обогатена с допълнителни експонати и тематични единици, които със съдействието и под ръководството на проф. д-р Иван Божков – първи ректор на Тракийски университет и Почетен гражданин на Стара Загора, са организирани да представят отделните етапи от развитието на ветеринарното дело у нас.

Официалното откриване на Музея на ветеринарното дело в България на територията на Тракийски университет е на 30.05.2013 г. по повод деветдесетата годишнина от основаването на Ветеринарномедицинския факултет. В два големи салона посетителите могат да видят оригинални и атрактивни експонати, свързани с историята и цялостното развитие на ветеринарната медицина у нас:

  • Висше ветеринарномедицинско образование;
  • Ветеринарномедицинска служба;
  • Законодателство в областта на ветеринарната медицина;
  • Лечение и профилактика на заразни и незаразни заболявания;
  • Държавен ветеринарно-санитарен контрол (ДВСК);
  • Международно ветеринарномедицинско сътрудничество;
  • Видни ветеринарни лекари в духовната сфера и обществено-политическия живот;
  • Ветеринарномедицински научни и научно-популярни издания и др.

По време на Юбилейното ветеринарномедицинско изложение „БУЛВЕТ МЕДИКА“ през месец октомври 2016 г., със съдействието на Националния литературен музей в Музея е организирана експозиция по повод 50-годишнината от смъртта на писателя и ветеринарен лекар проф. д-р Димитър Димов.

Уредник на Музея е д-р Александра Даскалова, главен асистент към катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство“ при Ветеринарномедицинския факултет.

Тук могат да се видят портрети и да се научат биографични данни за основателите на висшето ветеринарномедицинско образование в Европа. Родоначалник е Клод Брожела, който е създател на първото висше ветеринарномедицинско училище в Лион, Франция. Първи декан на Българския ветеринарен институт е акад. Стефан Ангелов. Интересно е оригиналното деканско кресло. Проф. Георги Павлов е създателят на така наречената Обществена ветеринарна медицина , т.е. общественото ветеринарно дело. Той е човекът, който полага основите на това, ветеринарната медицина да не се фокусира само върху лечението на животни, а преди всичко на превенцията на хората, които влизат в контакти с животните и консумиращи животинските продукти. Представени са ръководителите през годините на ветеринарно-медицинските служби, първите ветеринарни закони в България, първите кампании, свързани с борбата със заразните и паразитни заболявания, които са били голям проблем – чума при едно преживни, туберкулозата и т.н. Илюстрирани са съвременни инфекциозни заболявания.

Специално място е отделено на Държавния ветеринарен санитарен контрол. Проследяват се първостроителте през годините. Има експонати свързани с по-стара апаратура, която се е използвала – микроскопи, ръчна центрофуга за проби, пипети, магнитни клетки, капсули за многократно стерилизиране на игли, зебник за кон, сондоводител и др.

Част от Музея е отделена за граничен санитарен контрол, друга – за международното сътрудничество на факултета и пр. Особено внимание е отделено на развитието на ветеринарната медицина в различните й клонове – лечебна дейност, контрол на храни, международна дейност, образование. Един сектор е посветен на видни жени – ветеринарни лекари, които са първи в света. Първата дипломирана жена в света ветеринарен лекар е д-р Алин Къст, след нея е румънката д-р Зоя Драганеску.

Във втората зала е разположено ветеринарномедицинското образование. Началото му е след освобождението от турско робство и последвалите войни. Често заболяванията на животните са се предавали и на хората. Отделно от това, за цялото поголовие от животни, което е било необходимо да се изхранва армията, да има теглителна сила и пр., е било необходимо наличието на ветеринарни специалисти. Началото е със създаването на ветеринарни фелшерски школи. Първата школа е открита през 1879 г.

Ветеринарномедицинският факултет при Тракийски университет е открит на 11 май 1923 г. Първият факултетен съвет е бил от трима души – с първи декан проф. Стефан Ангелов. Посочени са етапите през които минава учебното заведения, включително пребазирането му през 1979 г. ; научно-изследователска и международна дейности и др.

Специално място е отделено на големия български писател проф.д-р Димитър Димов, който над 10 години е преподавал в Стара Загора. Посочени са ветеринарни лекари, които са по-известни в други значими обществени поприща – д-р Евстати Бурнаски, д-р Антон Генов – съдия по футбол, д-р Никола Динев – борец , общественци и пр.

Над 800 са експонатите. Според д-р Александра Димитрова най-атрактивна е първата Главна книга с досието на проф.д-р Димитър Димов като студент.

Росица Ранчева