Помощ от 300 лева получават всички първокласници и осмокласници

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или VIII клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2022/2023 г. Средствата се отпускат независимо от техните доходи, при условие че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител.  На еднократната помощ нямат право родители, чиито деца са записани в частни училища.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат удостоверение, че детето е записано в I/VIII клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище и копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Заявлението се подава след записване на детето, но не по-късно от 15 октомври 2022 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година. Заявлението може да бъде подадено в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Образци на заявления могат да бъдат получени на място в ДСП или изтеглени от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане, както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване.
Помощта се изплаща на два транша. Първата половина се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а втората – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.
Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват, в случай че ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на I/VIII клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини .