43 са кандидатите за директори на училища от област Стара Загора

Съдът спря инициираната от акад. Денков масова смяна на училищни директори

До определения в министерската заповед срок 8 август 2022 г. 43 души бяха подали документи за участие в конкурса за директори на 32 училища в област Стара Загора. От тях 2-ма не са допуснати до следващите етапи, поради липса на необходимите най-малко 5 години педагогически стаж.

От Регионалния инспекторат по образование Стара Загора, който представлява Министерство на образованието и науката съобщиха, че няколко от кандидатите кандидатстват за няколко училища едновременно. За други 7 кандидати няма. От допуснатите кандидати 9 са мъже.

През това време, обаче, Върховният административен съд спря временно действието на Наредбата на бившия министър на образованието акад. Николай Денков, на базата на която през юли започна смяна на 400 училищни директори в цялата страна. Причината за блокираното действие на Наредба 16 от 1 юли 2022 г. е съдебен спор.

Делото е по жалба на кандидат-директорка за Средно училище „Петър Берон“ в Пазарджик. Жената се казва К. Найденова и е от Брацигово, става ясно от документацията по него.

Целта на спирането на действието на наредбата е да се осигури защита на лицата, подали жалба или протест, какъвто е случаят с директора на пазарджишкото училище“, разясняват от ВАС.

Върховните магистрати приемат, че ако директорските конкурси продължат при действието на оспорената от директорката наредба, това би ограничило възможностите ѝ за успешно участие в конкурса, предвид евентуално несъответствие с изисквания на наредбата към кандидатите.

Заложени са множество критерии, които имат субективен характер, отнасят се до личността на кандидата като мотивация за заемане на длъжността, нагласа за работа в екип и усъвършенстване и комуникационни умения. Евентуалната незаконосъобразно формирана комисия, която ще оценява качествата на кандидатите, възможността за субективизъм при оценката, влияят пряко върху законосъобразността на конкурса и пряко засягат всеки участник в този конкурс“, обясняват от съда.

Централизираното провеждане на стотици конкурси за директори на институции в системата на образованието, които са обявени в момента, при действието на незаконосъобразни правни норми, би представлявало действително сериозно засягане на обществения интерес, включително и на жалбоподателката като участник.

Предварителното изпълнение на наредбата би причинило значителни и трудно поправими вреди, както на интересите на участниците в конкурса, конкретно и на жалбоподателката, така и на защитимите обществени интереси, които са предмет на регулиране. Това е така и предвид несигурността, свързана с действителността на евентуално възникналите вследствие на конкурса трудови правоотношения, в случай че наредбата бъде отменена от съда и неблагоприятния ефект върху провеждането на предстоящата учебна година“, допълват оттам.

Кандидатите за директори на всички видове институции в системата на предучилищното и училищното образование ще защитават концепция за стратегическо управление на институцията за три години напред. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН). Това е предвидено в проект на наредбата за провеждане на конкурсите за заемане на длъжността „директор“, публикувана за обществено обсъждане. По време на защитата ще се оценяват уменията на кандидата да представи писмената си концепция синтезирано и да аргументира предложенията си. Ще се преценява доколко неговата визия съответства на спецификата на институцията и дали за постигането й се отчитат необходимите ресурси – финансови, интелектуални, човешки. Оценяването включва също мотивация за заемане на длъжността, умения за работа в екип, нагласа за усъвършенстване, както и комуникационни умения. До представяне на концепция ще се допускат само кандидати, получили минимум 30 точки от първия етап на конкурса, който е писмен. Той включва тест от 50 въпроса. От тях 40 са с три варианта на отговор, от които само един е верен, а 10 са със свободни отговори. Ще се изисква и решаване на четири казуса от области, свързани със спецификата на институцията – училище, детска градина, център за подкрепа на личностното развитие или друго звено. С въпросите от теста ще се проверява наличието на стратегическа и управленска компетентност, включително административна и правна култура, умения за планиране, организиране и контрол, за управление на ресурси. Ще се отчита и социалната и гражданска компетентност на кандидата. Писменият изпит е анонимен, като всеки кандидат попълва формуляр за лични данни, който се запечатва. Бланките от писмения изпит заедно с малкия плик се поставят в голям, който също ще се запечатва. Окончателният резултат на всеки кандидат се формира като сбор от резултатите от писмения изпит и от защитата на концепцията. Максималният резултат е 100 точки – 50 от писмения изпит и 50 от защитата на концепцията. Целта на новите правила е да гарантират, че директори на държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование ще стават силно мотивирани професионалисти с необходимите качества и умения.

Росица Ранчева